Tux puz ar tsov ntơưv nênhs Langl

Hồ Mai| 04/11/2021 15:25

Hur lêr tsêr yaz los sis uô yôngz ntơưv nênhs Langl xar Long Sơn (Đăk Mil), thâuv cưr tix, cxênhz jê, pus zơưv chuôl tuôv phôngv tsưr tsêr iz făngz njaz, chơưr, par, nhiax… mas ar tsov tưz zos iz hur chor chuôz zênhx khênhx lo chox môngl puz.

ADQuảng cáo

Chor ar tsov zuôr lo tsưr tsêr đei trâu sâuv oz făngz njang tsêr

Trơưs zơưv Linh Văn Sấy, minhx cxưx Langl nhoz jos Đông Sơn, xar Long Sơn, tux nuôr muôx thâuv nzur. Nênhs Langl xangr, jas tsêr yaz los sis uô yôngz muôx hlôngr yaz ntơưv ntux têz haz tuânx hoanx ntơưv xinhz txơưv. Viv li, tsưr tsêr tưz xangr muôx ar tsov yaz. Ar tsi tangs sir zôngv truôx khor ntêr xưs li saz jông ntơưv nênhs puz, thâuv tsưr tsêr tsov ar zuôr  ndu txus tus nênhs puz ar.

ADQuảng cáo
ADQuảng cáo

Sâuv ar khênhx muôx chor lus siz tưr haz bê tus nênhs puz haz tsưr tsêr, uô muôx puv siz hluz uô cê

Cênhz ntơư, tsov ar chia til môngl txus kror jông haz kror xangr puv mênhx, tưz zos kror xangr txus ntơưv nênhs puz ar trâu tsưr tsêr. Ar tsov tsinhv lo seiz li chuôz zênhx phong thuiv, zuôr pangz chuôz zis muôx cxangz sinh khir, lơưr chor tsi jông, fêv kal hur tsêr…

Hồ Mai

ADQuảng cáo
ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tux puz ar tsov ntơưv nênhs Langl
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO