Kéo giảm khoảng cách giới, nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ

Vũ Trang| 30/04/2020 10:00

Bằng nhiều hoạt động thiết thực, những năm qua, công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ trên địa bàn tỉnh luôn được quan tâm, triển khai thường xuyên và đạt được một số kết quả đáng kể, góp phần từng bước kéo giảm khoảng cách giới, nâng cao vai trò và vị thế của người phụ nữ trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội.

ADQuảng cáo

Tạo tiền đề thực thi trên thực tế

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, hàng năm, tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương triển khai nhiều hoạt động về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ. Cùng với việc xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về bình đẳng giới, tỉnh cũng chú trọng lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong quá trình xây dựng chính sách, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, qua đó, tạo tiền đề thực thi bình đẳng giới trên thực tế.

Phụ nữ dân tộc thiểu số ở xã Đắk Som (Đắk Glong) được tuyên truyền kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản/kế hoạch hóa gia đình

Nổi bật là công tác truyền thông, giáo dục nhằm thay đổi nhận thức, hành vi của người dân và xã hội đối với công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ. Với nội dung, hình thức và cách tiếp cận thường xuyên được đổi mới, đến nay, công tác tuyên truyền đã huy động được sự tham gia của đông đảo các lực lượng xã hội.

Theo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, chỉ tính riêng trong năm 2019, toàn tỉnh đã tổ chức được 125 buổi nói chuyện chuyên đề về bình đẳng giới với sự tham gia của hơn 51.000 lượt người, cấp phát gần 25.000 tài liệu truyền thông... Bên cạnh đó, công tác tập huấn, bồi dưỡng kiến thức nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý Nhà nước về bình đẳng giới cho cán bộ làm công tác bình đẳng giới cũng được chú trọng. Năm 2019, toàn tỉnh đã tổ chức được 12 lớp tập huấn, với 966 lượt người tham gia.

Qua công tác thông tin, tuyên truyền, các nội dung kế hoạch, chương trình, chiến lược, đề án về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ được triển khai sâu rộng đến các cấp, ngành và được phổ biến đến các tầng lớp Nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi quan niệm của người dân về bình đẳng giới cũng như vai trò và vị thế của người phụ nữ trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Kéo giảm khoảng cách giới trong các lĩnh vực

Thực tế cho thấy, với sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp, ngành, địa phương, các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh ngày càng phát huy được khả năng, thế mạnh của mình, chủ động học tập, phấn đấu vươn lên khởi sự, khởi nghiệp, phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc, tham gia các vị trí lãnh đạo quản lý, cơ quan dân cử các cấp, đóng góp tích cực vào các lĩnh vực của đời sống xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

ADQuảng cáo

Cán bộ, công chức, viên chức, lao động nữ ngày càng phát huy được khả năng, thế mạnh, nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt các công việc được giao

Bên cạnh đó, hàng năm, tỷ lệ lao động nữ nông thôn dưới 45 tuổi được đào tạo nghề và chuyên môn kỹ thuật đạt 45,5%. Tỷ lệ phụ nữ ở vùng nông thôn nghèo, vùng dân tộc thiểu số có nhu cầu được vay vốn ưu đãi từ các chương trình việc làm, giảm nghèo và các nguồn tín dụng chính thức đạt 90%. Đặc biệt, đến nay, tỉnh đã hoàn thành chương trình xóa mù chữ, chương trình phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, THCS. Tỷ lệ biết chữ của nữ trong độ tuổi từ 15 đến 60 tuổi đạt ngang bằng với nam giới, đạt 95%, vượt 1% so với mục tiêu đến năm 2020. Tỷ lệ người dân tộc thiểu số biết chữ đạt 92,1%, vượt 2,1% so với mục tiêu đến năm 2020…

Nâng cao chất lượng hoạt động trong tình hình mới

Theo đánh giá, hiện nay, tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy, giữ chức vụ lãnh đạo quản lý các cấp, các ngành tuy có tăng so với trước đây, nhưng vẫn còn thấp, chưa tương xứng với tiềm năng, nguồn nhân lực nữ của tỉnh và thấp hơn so với mục tiêu đề ra của Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Quyết định số 2351/QĐ-TTg ngày 24/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020. Cụ thể, tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy đảng nhiệm kỳ 2015-2020 đạt 15,26%, thấp hơn 9,74% so với mục tiêu đề ra. Tỷ lệ nữ đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 đạt 22,07%, thấp hơn 12,93% so với mục tiêu đề ra.

Bên cạnh đó, công tác bình đẳng giới vẫn còn gặp một số khó khăn do đội ngũ cán bộ làm công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ thiếu ổn định, chưa hình thành đội ngũ cộng tác viên, tình nguyện viên, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác quản lý cũng như báo cáo, thống kê…Đặc biệt, một bộ phận phụ nữ trên địa bàn còn có tâm lý an phận, chưa vượt qua được những cản trở về gia đình, thiếu ý chí phấn đấu vươn lên trong công việc và đời sống…

Theo thống kê, trong nhiệm kỳ 2015 -2020, tỷ lệ phụ nữ tham gia cấp ủy đảng ở cấp xã đạt 21,27%; cấp huyện, thành phố đạt 14,72%; cấp tỉnh đạt 9,8%. Tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội đạt 16,67%; tỷ lệ nữ đại biểu HĐND cấp tỉnh đạt 20,75%, cấp huyện đạt 21,75%, cấp xã đạt 23,71%. Tỷ lệ nữ lãnh đạo chủ chốt tại UBND cấp tỉnh đạt 47,8%, cấp huyện, thành phố đạt 12,5% và cấp xã đạt 28,17%. Trong khối công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, tỷ lệ phụ nữ tham gia lãnh đạo quản lý đạt 35,4%.

Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác bình đẳng giới, trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục xây dựng và triển khai các kế hoạch cũng như giải pháp cụ thể. Trong đó, nội dung bình đẳng giới sẽ tiếp tục được lồng ghép vào kế hoạch chuyên môn cũng như phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương, đơn vị theo các chỉ tiêu. Công tác tuyên truyền, giáo dục về luật bình đẳng giới và các văn bản hướng dẫn thi hành sẽ được chú trọng hơn nữa. Nội dung và hình thức tuyên truyền sẽ được triển khai một cách đa dạng, thiết thực, phù hợp với từng ngành, từng địa phương, từng nhóm đối tượng để tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức của các tầng lớp Nhân dân về bình đẳng giới.

Các sở, ban, ngành, địa phương tăng cường phối hợp trong công tác bình đẳng giới, tham mưu ban hành các cơ chế, chính sách về đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch nguồn cán bộ nữ… Điều quan trọng nhất là mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nữ trong tỉnh cần tiếp tục mạnh dạn, tự tin hơn nữa, đồng thời không ngừng học hỏi, nỗ lực vươn lên khẳng định vị trí và vai trò của bản thân trong xã hội.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kéo giảm khoảng cách giới, nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO