Ban Kinh tế-Ngân sách, HĐND tỉnh thẩm tra các tờ trình, báo cáo, dự thảo nghị quyết

Nguyễn Lương| 06/07/2017 17:37

Trong các ngày từ 5 đến 7/7, Ban Kinh tế- Ngân sách, HĐND tỉnh Đắk Nông tổ chức họp để thẩm tra các tờ trình, báo cáo, dự thảo nghị quyết dự kiến trình Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa III sắp tới. Ông Nguyễn Đình Đạo, Trưởng Ban Kinh tế- Ngân sách, HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Toàn cảnh buổi họp

Trong các ngày làm việc, Ban Kinh tế-Ngân sách, đại diện nhiều sở, ngành liên quan đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến về nội dung, hình thức của 10 tờ trình, báo cáo, dự thảo nghị quyết, gồm: Báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của UBND tỉnh; Dự thảo Nghị quyết quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách của HĐND cấp xã, cấp huyện và thời hạn gửi báo cáo quyết toán ngân sách của UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Dự thảo nghị quyết quy định về thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Dự thảo nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2016-2020; Dự thảo nghị quyết về việc thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối 2016-2020 tỉnh Đắk Nông; Dự thảo Nghị quyết thông qua Đề án quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Báo cáo bổ sung, đánh giá kết quả thực hiện phát triển kinh tế, xã hội năm 2016, kết quả thực hiện các tiêu chí phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; Báo cáo bổ sung, đánh giá thực hiện ngân sách nhà nước năm 2016, tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017; Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về việc triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đắ k Nông; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Đại diện Sở Tài chính giải trình về nội dung liên quan đến Dự thảo nghị quyết về thời gian quyết toán ngân sách cấp huyện, xã

Sau khi thảo luận, các đại biểu cơ bản thống nhất về những nội dung, thể thức văn bản cũng như tính cấp thiết, cần thiết của các dự thảo nghị quyết, tờ trình, báo cáo UBND tỉnh trình. Tuy  nhiên, một số tờ trình, dự thảo nghị quyết cần bổ sung, chỉnh sửa một số nội dung cho phù hợp với quy định cũng như thực tiễn tình hình.

Đơn cử,  Dự thảo Nghị quyết quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, các đại biểu góp ý nên tăng mức thu phí đối với các loại khoáng sản như: Quặng vàng từ 230.000 đồng lên 250.000 đồng, quặng đồng từ 50.000 đồng lên 70.000 đồng.

Đối với Dự thảo nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2016-2020, các địa biểu cho rằng, Sở Lao động thương binh và Xã hội cần trao đổi với sở ngành liên quan xây dựng cụ thể hóa các nội dung và mức chi để đảm bảo đầy đủ, kịp thời cơ sở pháp lý để triển khai thực hiện chương trình tại địa phương.

Riêng Dự thảo Nghị quyết quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách của HĐND cấp xã, cấp huyện và thời hạn gửi báo cáo quyết toán ngân sách của UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, các đại biểu cho rằng, chưa thực sự cần thiết nên thống nhất đề nghị tiếp tục bổ sung nội dung hoàn chính để trình kỳ hợp HĐND tỉnh vào đợt cuối năm 2017.

Đại diện Sở Lao động Thương binh và Xã hội gải trình nội dung liên quan đến Dự thảo nghị quyết về chương trình mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020

Trên cơ sở các ý kiến đóng góp, thảo luận, UBND tỉnh đã tiếp thu và sẽ chỉ đạo các cơ quan soạn thảo tiếp tục bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện để trình kỳ họp thứ 4,  HĐND tỉnh  sắp tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ban Kinh tế-Ngân sách, HĐND tỉnh thẩm tra các tờ trình, báo cáo, dự thảo nghị quyết
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO