Zov chênhr phuôv tsangr đảng viên minhx cxưx nênhs tsơưs (cix 3): Tox tsongs cxangz nde tsât lươngs sinh hoax haz chox kra ntơưv chi bôx

Y Sơn| 04/11/2021 15:33

Uô trơưs Tơư kra xur 10-CT/TW ntơưv Ban Bí thư Trung ương Đảng khoar X lus cxangz nde tsât lươngs sinh hoax chi bôx, đảng bôx xênhr Đăk Nông tưz cxiz chênhr tơư kra, chox kra, muôx tsưr ziv uô huv, iz trux cxangz nde tsât lươngs sinh hoax chi bôx jêx jos nhoz chor thangx tsangv tiz nênhs nhoz.

ADQuảng cáo

Ntơưv chor chuôv sinh hoax, chor bí thư chi bôx chênhr phangx bangx nôix jung uô ntêx sinh hoax chi bôx. Đảng viên tuôx côngv sinh hoax đinhs cix cxix cxuô. Nênhs chox uô hôix nghis kra chor nôix jung siz bangx zov chênhr, tsinhz tas haz phat hui tinh thânx pêx xinhv uô tsưr, muôx ndâux lus ntơưv đảng viên. Tangs nro đảng viên lo kra pangz chuôz zis, pơưk chuôz zis phat hui jông vai tsox, tsach nhiêms hur hâux lưv kruôz ntuôl pêx xinhv uô trơưs jông chuv trương, cêr chei ntơưv Đảng, chinhr sach, phap luôx ntơưv Têz qơưs. Trâu saz kra cxuô chuôz zis phuôv tsangr cinh têr, cxuôv yeiz, txu pluôl… Đhâu ntơưv cxangz nde vai tsox ntơưv cxênhx wiv Đảng hur cxangz nde tsât lươngs cxiv tsang Đảng, uô trâu chi bôx Đangv pênhv yênhx zos nênhs jông chox kra nhoz cơ sơv haz cxơưz pangz hêx thôngr tsinhz chei, uô muôx kangz hâu chor mux tiêu cinh têr-tsôngv langx, bov đamv cuôr phongx-an ninh.   

Chi bôx jos Sa Ú, xar Quảng Khê (Đăk Glong) tsinhr tsov cưv sinh hoax trơưs cui đinhs, bov đamv tsât lươngs

Đảng viên Y Nuăn Niê Kdăm, minhx cxưx Ê đê, jos K’nha, xar Đăk Wil (Cư Jut) sir jul kruôz ntuôl tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs nhoz ntơưv qơư uô trơưs jông chuv trương, cêr chei ntơưv Đảng, chinhr sach phap luôx ntơưv Têz qơưs ntơưv thangx tsangv tiz nênhs nhoz

ADQuảng cáo

Đảng viên Điểu Kêu, Chi bôx jos Bu Ndrung xar Đăk N’Drung (Đăk Song) phux tsach, kra chuôz zis pluôl tu phưx txoz

Ntâu đảng viên hluôs minhx cxưx nênhs tsơưs tsinhr trâu saz uô tar hâu lưv chi bôx zos

Ntâu chi bôx jêx jos minhx cxưx nênhs tsơưs nhoz ntơưv qơư lo cxênhx wiv khơưs ntơưr kruôs zos chi bôx hur saz muôx jul tiv zix

Y Sơn

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Zov chênhr phuôv tsangr đảng viên minhx cxưx nênhs tsơưs (cix 3): Tox tsongs cxangz nde tsât lươngs sinh hoax haz chox kra ntơưv chi bôx
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO