Nrar pâuz lus nôngz nhôngl, kror qơư haz cach thưc tso flâur

Quốc Sỹ| 19/05/2021 10:10

(Trơưs luôx Bâux cưv đaix biêuv Cuôr hôix haz đaix biêuv Hôix đôngx nhân dân shông 2015)

ADQuảng cáo

1. Bâux cưv đaix biêuv Cuôr hôix haz đaix biêuv Hôix đôngx nhân dân ntu 2021-2026 lo uô trâu nuz tưs?

Cuôr hôix cuêt tinhv nuz bâux cưv đaix biêuv Cuôr hôix khoar XV haz đaix biêuv Hôix đôngx nhân dân cxuô cxênhx ntu 2021-2026 zos Tsuv nhâts, nuz 23-5-2021.

2. Kror yangz xur trâu cưv tri pâuz nuz bâux cưv, qơư tso flâur, nôngz nhôngl tso flâur lo uô li changs?

Hur nôngz nhôngl 10 nuz uô ntêx nuz tso flâur, Tuv tso flâur tsuv yangz xur tsi tsês trâu cưv tri pâuz nuz tso flâur, qơư tso flâur, nôngz nhôngl tso flâur bâuv hinhx thưc lu ntơưr, xang suôz haz chor phương tiêns yangz xur đaix tsungr ntơưv trôngx qơư.

3. Tso flâur lo uô trâu hur nôngz nhôngl tưs?

Tso flâur chuôz thâuv 7 tênhz tangs cis txus 19 tênhz tsâus ntux côngv iz nuz. Nhoz txix tinhx hinhx trôngx qơư, Tuv bâux cưv zuôr cuêt tinhv chia chuôz tso flâur nzur đuô tangz sis tsi lo uô ntêx tsiz tênhz tangs cis los sis tsi lo xâuk kangz lis đuô chuôx tênhz tsâus ntux hur iz nuz.

Uô ntêx tso flâur, Tuv bâux cưv tsuv cxênhz sei xangz flâur chia cưv tri uô por thơưx.

4. Hur nuz bâux cưv, tso flâur lo su tsi lo?

Tso flâur tsuv lo uô đrăngx đrênhk. Hur trươngx hơx muôx xưv cxênhx bât ngơx uô tu ntu tso flâur mas Tuv bâux cưv tangv siv ntơư bul ndâux xangz flâur, ntâuz ntơưr cis txus trưx tiêp txus jas bâux cưv, bor cor trâu Ban bâux cưv tangv siv, tangv siv ntơư tsuv muôx chor biênx phap zov chênhr chia hâux lưv tso flâur tror lo uô txuôl nzir.

5. Nuz tso flâur lo tso tsês los sis tso flâur nzur đuô tsi lo?

Uô ntêx trươngx hơx tiv zix tsuv hlôngr nuz tso flâur los sis tso flâur nzur đuô nuz cui đinhs mas Wiv ban bâux cưv trinhx Hôix đôngx bâux cưv têz qơưs seiz njuôl, cuêt tinhv.

6. Cưv tri tso flâur kror tưs?

ADQuảng cáo

Nhoz txix điêux ciêns cơ sơv vâts tsât nhoz trôngx qơư xưs li: tsêr văn hoar, hôix trươngx, tsêr cơưv… haz căn cưr mâts đôs phân bôv tiz nênhs ntơưv thangx tsangv tso flâur, Tuv tso flâur xair qơư tso flâur (phongx tso flâur) cuôs huv, đamv bov zôngx ziv chia cưv tri tuôx bâux cưv. Kror qơư tso flâur tsuv lo trang trir jông gâux, xir por; muôx cêr chia cưv tri môngl tso flâur haz cêr tơưv trâu cưv tri thâuv tso flâur tangs; kror qơư tso flâur tsuv bov đamv an ninh, tsâts tưs. 

7. Thâuv môngl tso flâur đaix biêuv Cuôr hôix haz đaix biêuv HĐND cxuô cxênhx, iz lênhx cưv tri muôx chei tso tsơưs đeiv flâur bâux?

Iz lênhx cưv tri muôx chei tso iz đeiv flâur bâux đaix biêuv Cuôr hôix haz tso iz flâur bâux đaix biêuv Hôix đôngx pêx xinhv tương ưngr trâu cxuô cxênhx Hôix đôngx pêx xinhv. 

8. Thâuv môngl bâux cưv, cưv tri tsuv uô trơưs cui đinhs tưs? 

Cxuô lênhx tsuv uô trơưs nôix cui phongx tso flâur. 

9. Cưv tri muôx chei thor đuô lênhx môngl bâux cưv hlôngr zus tsi muôx?

Cưv tri tsuv môngl bâux cưv, tsi lo thor đuô lênhx bâux cưv hlôngr, yưx trươngx hơx cưv tri viv khuêt tơx tso tsi lo flâur mas thor cuô lênhx tso flâur trâu hur xangz flâur; thâuv tso flâur tsuv muôx ntơưr thev cưv tri.

10.Trươngx hơx tưs lo thor đuô lênhx pangz sâu flâur?

Cưv tri tsi pâuz sâu flâur mas thor đuô lênhx pangz sâu, tangz sis tsuv tưx zus tso flâur; nênhs pangz sâu tsuv bov đamv jeik đeiv flâur ntơưv cưv tri. Trươngx hơx cưv tri viv khuêt tơx môngl tso tsi lo flâur mas thor đuô lênhx tso flâur trâu hur xangz flâur.  

11. Sâu flâur bâux lo cui đinhs li changs?

Thâuv cưv tri sâu flâur bâux, tsi puz lênhx tưs seiz li, tsơưv zos thanhx viên Tuv bâux cưv tưz tsi puz seiz. Zos sâu zuôv cêr, cưv tri lo hlôngr pâur đuô đeiv flâur. 

12. Cach thưc tso flâur haz cêl flâur bâux? 

Zos cưv tri tsi njênhk nhiav nênhs ưngr cưv tưs mas cêl tangs nro sênhv haz bê tus nênhs ưngr cưv ntơư (cêl tsuôv hlo hangx bê ntơưr sênhv haz bê tus nênhs ưngr cưv); tsi sâu zênhv vix; tsi lo ntâus chiv sâuv flâur bâux; tsi lo sâu nzir, tsi lo sâu đuô luz bên tov đrâu ntơưr tưz muôx bê ưngr cưv trâu hur flâur bâux; tsi bâux yangx chor đaix biêuv lo sâu bê hur flâur bâux; tsi lo tsês hlo flâur bâux cưs flâur bâux muôx yangx tiz nênhs ưngr cưv (tsi cêl iz tus bê li) los sis cêl tangs nro chor nênhs ưngr cưv hur flâur bâux.

Quốc Sỹ

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nrar pâuz lus nôngz nhôngl, kror qơư haz cach thưc tso flâur
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO