Đâux tư pangx 1.136 tiv nhiax trâu thangx tsangv minhx cxưx nênhs tsơưs haz tox trôngz

Nguyễn Hiền| 30/06/2022 17:28

Nuz 28/6, Jas cơưv chuên đêx jas tiv 4 HĐND xênhr khoar IV, ntu 2021-2026 tuôx côngv ntơưv 45/52 đaix biêuv HĐND xênhr. Jas cơưv sox seiz, pov đhâu 2 Nghis cuêt: Phênhz cxangz pênhr đâux tư phuôv tsangr uô trơưs 3 Tsangz cxênhx mux tiêu têz qơưs ntu 2021-2025; Phênhz cxangz cêr hoaix pênhr têz qơưs uô trơưs 3 Tsangz cxênhx mux tieu têz qơưs shông 2022 sâuv thangx tsangv xênhr Đăk Nông.

ADQuảng cáo

Phor Bir thư Xênhr wiv, Tsuv tinhx HĐND xênhr Lưu Văn Trung has keiz zov chênhr ntơưv 2 nghis cuêt trâu phuôv tsangr ntơưv xênhr

ADQuảng cáo

3 Tsangz cxênhx mux tiêu têz qơưs ntu 2021-2025 sâuv thangx tsangv xênhr muôx tang snro pênhr 2.394 tiv nhiax. Hur ntơư, Tsangz cxênhx mux tiêu têz qơưs phuôv tsangr cinh têr, tsôngv langx thangx tsangv minhx cxưx nênhs tsơưs haz tox trôngz đrul tangs nro pênhr yangx 1.136 tiv nhiax uô 7 jưs anr: zaiv cêr tinhx tsangx tsi muôx angr nhoz, tsêr nhoz, angr uô nox, đêx sir zôngv; cui hoaix, săp xêp, bur chir, nhoz truôx qơư chor qơư zov chênhr; phuôvtsangr uô nox uô hâuk kôngz lông, hangr jôngr truôx đrênhk… Tsangz cxênhx mux tiêu têz qơưs txu pluôl đrul tangs nro pênhr yangx 502 tiv nhiax uô 2 jưs anr: pangz đâux tưz phuôv tsangr hax tângx, cinh têr, tsôngv langx chor hênhx pluôl haz phuôv tsangr zo rzux nghêx nhiex, nuv uô truôx đrênhk. Tsangz cxênhx mux tiêu têz qơưs cxiv tsang jêx jos yaz muôx tangs nro pênhr yangx 755 tiv nhiax. Nghis cuêt lus phênhz cxangz cêr hoaix pênhr têz qơưs uô 3 Tsangz cxênhx mux tiêu têz qơưs shông 2022 sâuv thangx tsangv xênhr Đăk Nông muôx tang snro pênhr yangx 758 tiv nhiax.

Nguyễn Hiền

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đâux tư pangx 1.136 tiv nhiax trâu thangx tsangv minhx cxưx nênhs tsơưs haz tox trôngz
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO