Sir jul cxơưz chiv xur PCI Đăk Nông shông 2018 cxangz txix 3 txus 5 keiz

Nguyễn Lương| 07/06/2018 09:11

Hnuz 30/5, ntơưv thix xar Gia Nghiar, WBPX xênhr Đăk Nông cênhz đrul Phongx Thương mais haz Công nghiêpx Viêtx Nam (VCCI) ntơưv Đax Năngr tsov cưv Hôis thov cxơưz ndê chiv xur năng lưx canhs tranh cxênhx xênhr 2018.

ADQuảng cáo

Chôngz ntâu chor sơv, nganhx, trôngx qơư haz doanh nghiêpx sâuv thangx tsangv côngv hôis thov

Môi trươngx langx luôv haz chiv xur PCI shông 2017 ntơưv xênhr Đăk Nông tsuv pôngz keiz ntơưv 61 grêl 63/63 xênhr, đrôngl. Ntơưv hôis thov, chor chuên ja, đaix biêuv tưz tox tsongs siz thangv ntâu vânr đêx xưs li: Khu tsangr hês xur angr (K) huv cxuô trôngx qơư; chinhr sach ưu đair tsêr đâux tư tsuv mênhx pêv; khac phux chor langx cangz tangr hur zaiv cêr ntâuz ntơưr hanhx chinhr đhâu Trung tâm Hanhx chinhr công; muôx kangz hâu têz lus khâuv khuôz ntơưv joanh nghiêps đhâu chor jas siz txuôl lus…

ADQuảng cáo

Hlôngr ndêx muôl xênhr haz chor sơv, nganhx ntơưv xênhr ntơưv hôis thov tưz thôngx zênhv, mux tiêu shông 2018, chiv xur PCI ntơưv xênhr txix 3 txus 5 keiz.

Nguyễn Lương

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sir jul cxơưz chiv xur PCI Đăk Nông shông 2018 cxangz txix 3 txus 5 keiz
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO