Đề xuất mức hỗ trợ với người tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

14/05/2024 15:07

UBND tỉnh Bến Tre đang dự thảo Nghị quyết quy định chế độ, chính sách bảo đảm điều kiện hoạt động đối với người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

ADQuảng cáo

Đề xuất mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng

Theo UBND tỉnh Bến Tre, để bảo đảm mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng đối với người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tương đương mức phụ cấp hàng tháng đối với lực lượng Công an xã bán chuyên trách đang được tiếp tục sử dụng, nhất là Công an viên phụ trách ấp, khu phố; căn cứ Nghị quyết số 28/2023/NQ-HĐND và Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre đề xuất Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng, như sau:

+ Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự hệ số bằng 1,2 lần mức lương cơ sở.

+ Tổ phó Tổ bảo vệ an ninh, trật tự hệ số bằng 1,1 lần mức lương cơ sở.

+ Tổ viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự hệ số bằng 1,0 lần mức lương cơ sở.

 Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bến Tre có là 3.300 người tham gia lực lượng Bảo vệ dân phố, Công an xã bán chuyên trách, Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng, trong đó, có 1.835 người bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật (có bằng tốt nghiệp hoặc đã hoàn thành chương trình giáo dục trung học cơ sở trở lên).

Tổng số tiền chi phụ cấp, hỗ trợ cho lực lượng Bảo vệ dân phố, Công an xã bán chuyên trách, Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng khoảng 4,717 tỷ đồng/tháng (ước tính khoảng 56,604 tỷ đồng/năm).

Dự kiến sau khi kiện toàn, trên địa bàn tỉnh có 953 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự với 2.896 thành viên, giảm biên chế 404 người so với tổng số Bảo vệ dân phố, Công an xã bán chuyên trách và Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng hiện có. Dự kiến tổng số tiền chi hỗ trợ thường xuyên hàng tháng khoảng 5,727 tỷ đồng/tháng (ước tính khoảng 68,724 tỷ đồng/năm).

Mức hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế

 UBND tỉnh Bến Tre đề xuất người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế.

Hỗ trợ 100% kinh phí mua bảo hiểm y tế hàng năm.

Hỗ trợ 30% mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện hàng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn.

Người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đã tham gia bảo hiểm y tế theo quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, điểm a khoản 4 Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế, đã tham gia bảo hiểm xã hội của cơ quan, đơn vị công tác hoặc không tham gia bảo hiểm xã hội thì không được hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế theo quy định tại khoản 1 Điều này.

 Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế kể từ tháng có quyết định công nhận thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự của cấp có thẩm quyền.

Theo UBND tỉnh Bến Tre, hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 1.204 người tham gia Công an xã bán chuyên trách được hỗ trợ 100% kinh phí mua bảo hiểm y tế hàng năm và 30% mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện hàng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn. Qua khảo sát, có khoảng 329/1.204 người đang tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện (tỷ lệ 19,85%). Tổng số tiền chi đóng bảo hiểm xã hộ tự nguyện, bảo hiểm y tế đối với Công an xã bán chuyên trách hiện có ước tính khoảng 1,561 tỷ đồng/năm.

Dự kiến sau khi kiện toàn, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh có 2.896 thành viên. Tổng số tiền chi đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hàng năm đối với người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở ước tính khoảng 6,255 tỷ đồng/năm (trên thực tế lực lượng này có tham gia bảo hiểm xã hội nhưng không nhiều).

Quy định mức tiền bồi dưỡng khi thực hiện nhiệm vụ

 Người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở khi làm nhiệm vụ từ 22 giờ ngày hôm trước đến 06 giờ sáng ngày hôm sau, ngày nghỉ, ngày lễ theo sự phân công của cấp có thẩm quyền hoặc khi được điều động, huy động thực hiện nhiệm vụ được hưởng mức tiền bồi dưỡng 100.000 đồng/người/ngày.

 Người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở khi thực hiện công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quy định của pháp luật về lao động theo sự phân công của cấp có thẩm quyền hoặc khi được điều động, huy động thực hiện nhiệm vụ được hưởng mức tiền bồi dưỡng 32.000 đồng/người/ngày.

Theo UBND tỉnh Bến Tre, tại điểm b, khoản 2, Điều 23 Luật Lực lượng, quy định: "Khi làm nhiệm vụ từ 22 giờ ngày hôm trước đến 06 giờ sáng ngày hôm sau, ngày nghỉ, ngày lễ, khi thực hiện công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quy định của pháp luật về lao động được hưởng mức tiền bồi dưỡng do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định".

ADQuảng cáo
ADQuảng cáo

- Căn cứ Bộ luật Lao động; Nghị định số 145/2020/NĐ-CP, ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động[1]; qua nghiên cứu, tính toán tiền lương làm thêm giờ và tiền lương làm việc vào ban đêm để làm cơ sở đề xuất mức bồi dưỡng phù hợp; kết quả, tiền lương làm thêm giờ và tiền lương làm việc vào ban đêm đối với Tổ trưởng, Tổ phó, Tổ viên từ 106.000 đồng đến 343.000 đồng/người/ngày.

Tuy nhiên, do điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương còn nhiều khó khăn, do đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất Hội đồng nhân dân tỉnh mức tiền bồi dưỡng khi làm nhiệm vụ từ 22 giờ ngày hôm trước đến 06 giờ sáng ngày hôm sau, ngày nghỉ, ngày lễ là 100.000 đồng/người/ngày.

- Tại khoản 1, Điều 4 Thông tư số 24/2022/TT-BLĐTBXH, ngày 30/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định việc bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại, quy định: "Bồi dưỡng bằng hiện vật được tính theo định suất hàng ngày và có giá trị bằng tiền theo các mức bồi dưỡng sau:

a) Mức 1: 13.000 đồng;

b) Mức 2: 20.000 đồng;

c) Mức 3: 26.000 đồng;

d) Mức 4: 32.000 đồng".

Trong một số trường hợp nhất định rất khó xác định giữa công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm với công việc đặc biệt nặng nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quy định của pháp luật về lao động, cũng như xác định mức bồi dưỡng bằng hiện vật theo đặc điểm điều kiện lao động; để thuận lợi, Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất Hội đồng nhân dân tỉnh không phân chia giữa công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm với công việc đặc biệt nặng nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và lấy mức bồi dưỡng cao nhất (mức 4: 32.000 đồng) làm mức tiền bồi dưỡng khi thực hiện công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quy định của pháp luật về lao động.

Mức hỗ trợ chi phí khám bệnh, chữa bệnhvà hỗ trợ tiền ăn hàng ngày đối với người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sởchưa tham gia bảo hiểm y tế mà bị ốm đau, bị tai nạn, bị thương khi thực hiện nhiệm vụ

Người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở chưa tham gia bảo hiểm y tế mà bị ốm đau, bị tai nạn, bị thương khi thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại khoản 1, Điều 5 Nghị định số 40/2024/NĐ-CP ngày 16 tháng 4 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được hỗ trợ 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh tại các sơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước theo quy định và hỗ trợ tiền ăn hàng ngày bằng 70.000 đồng trong thời gian điều trị nội trú đến khi ổn định sức khỏe ra viện.

Mức hưởng chi phí khám bệnh, chữa bệnh, hỗ trợ tiền ăn hàng ngày, trợ cấp tiền tuất, tiền mai táng phí đối với người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sởchưa tham gia bảo hiểm xã hội mà bị tai nạn, chết khi thực hiện nhiệm vụ

UBND tỉnh Bến Tre đề xuất Hội đồng nhân dân tỉnh mức hưởng chi phí khám bệnh, chữa bệnh, hỗ trợ tiền ăn hàng ngày, trợ cấp tiền tuất, tiền mai táng phí với người tham gia lực lượng bảo vệ, an ninh trật tự ở cơ sở, như sau:

+ Trường hợp bị tai nạn: Trong thời gian điều trị tai nạn được hưởng chi phí khám bệnh, chữa bệnh bằng 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh tại các sơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước theo quy định và hỗ trợ tiền ăn hàng ngày bằng 70.000 đồng trong thời gian điều trị tai nạn, kể cả trường hợp vết thương tái phát cho đến khi ổn định sức khỏe ra viện (như quy định tại Điều 6 dự thảo Nghị quyết).

+ Trường hợp tai nạn dẫn đến chết: Thân nhân được hưởng trợ cấp tiền tuất một lần bằng 2,0 lần mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn (bằng 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội); người lo mai táng được nhận tiền mai táng phí bằng 10 lần mức lương cơ sở.

Theo UBND tỉnh Bến Tre, căn cứ đề xuất nêu trên là tại khoản 3, Điều 6 Nghị định số 40/2024/NĐ-CP, quy định: "Mức hưởng:

a) Trường hợp bị tai nạn: Trong thời gian điều trị tai nạn được hưởng chi phí khám bệnh, chữa bệnh và hỗ trợ tiền ăn hằng ngày, kể cả trường hợp vết thương tái phát cho đến khi ổn định sức khỏe ra viện theo mức do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định.

b) Trường hợp tai nạn dẫn đến chết: Thân nhân được hưởng trợ cấp tiền tuất, tiền mai táng phí theo mức do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định".

- Tại khoản 2, Điều 80 Luật Bảo hiểm xã hội, quy định: "Trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng mà người quy định tại khoản 1 Điều này chết".

- Tại khoản 2, Điều 81 Luật Bảo hiểm xã hội, quy định: "Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội hoặc đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 79 của Luật này cho những năm đóng bảo hiểm xã hội trước năm 2014; bằng 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng bảo hiểm xã hội trước từ năm 2014 trở đi.

Trường hợp người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức trợ cấp tuất một lần bằng số tiền đã đóng nhưng mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội...".

Mức bình quân thu nhập tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn (chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn hiện nay là 1.500.000 đồng được quy định tại khoản 2, Điều 3 Nghị định số 07/2021/NĐ-CP, ngày 27/01/2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025).

ADQuảng cáo
ADQuảng cáo
Theo xaydungchinhsach.chinhphu.vn
https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/de-xuat-muc-ho-tro-voi-nguoi-tham-gia-bao-ve-an-ninh-trat-tu-o-co-so-11924051414583854.htm
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đề xuất mức hỗ trợ với người tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO