Nhận diện thủ đoạn chia rẽ, phá hoại mối quan hệ giữa Đảng với Nhân dân

Lưu Ngân| 10/09/2019 09:21

Phát huy truyền thống của ông cha qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, vận dụng lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta đưa ra quan điểm: “Cách mạng là sự nghiệp của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. Nhân dân là chủ, Nhân dân làm chủ”. Quan điểm đó khẳng định vị trí, tầm quan trọng đặc biệt của mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân.

ADQuảng cáo

Chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam là bảo vệ và thúc đẩy quyền con người, bảo vệ lợi ích Nhân dân. Ảnh minh họa: tuyengiao.vn

Thực tế đã chứng minh, năm 1945, Đảng đã lãnh đạo Nhân dân ta tiến hành Tổng khởi nghĩa giành chính quyền, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á, đánh sập chế độ thực dân nửa phong kiến, mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập tự do, do Nhân dân làm chủ. Năm 1954, Đảng ta tiếp tục lãnh đạo cả dân tộc với chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ toàn thắng, kết thúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, làm nên chiến thắng lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Năm 1975 với cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975, Đảng đã lãnh đạo quân và dân ta giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Qua 33 năm đổi mới, nhiều thành tựu về kinh tế - xã hội, nhiều mục tiêu thiên niên kỷ hoàn thành sớm hơn dự kiến đã khẳng định: “Đảng vừa là người lãnh đạo, vừa là người đày tớ thật trung thành của Nhân dân”.

Tuy nhiên, với mục tiêu xuyên suốt là chống phá nền tảng tư tưởng chính trị của Đảng ta, các thế lực đã không từ mọi thủ đoạn tinh vi nham hiểm nào. Bên cạnh các thủ đoạn, chiêu thức chống phá chủ yếu hiện nay như: tập trung công kích vào các vấn đề cơ bản thuộc hình thái kinh tế - xã hội, phương thức sản xuất, động lực phát triển xã hội, vai trò và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, phương pháp tư duy và phương pháp cách mạng... đối tượng hướng tới của chúng là một số yếu kém, khuyết điểm trong hoạch định đường lối chính sách, một bộ phận cán bộ lãnh đạo suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống. Một trong những thủ đoạn điển hình chủ yếu hiện nay của chúng là chia rẽ mối quan hệ giữa Đảng với Nhân dân. Chúng tìm mọi cách phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, chia rẽ mối quan hệ giữa Đảng với Nhà nước, đặc biệt phủ nhận mục tiêu cao cả của Đảng ta là “của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân”.

Với những thủ đoạn thâm độc, ngày càng tinh vi, xảo quyệt, các thế lực thù địch, phản động đã lôi kéo được những người nhẹ dạ, thiếu hiểu biết, những người non kém về chính trị, bạc nhược về tư tưởng và làm phân tâm một bộ phận đảng viên thiếu bản lĩnh chính trị. Đặc biệt, chúng đã lợi dụng, xuyên tạc công cuộc chỉnh đốn, xây dựng của Đảng ta, lợi dụng sai lầm của một số cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, quan liêu, tham nhũng, xâm phạm quyền làm chủ của Nhân dân kết hợp với chiến lược “Diễn biến hòa bình” để thúc đẩy quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của một số cán bộ, đảng viên, để chống phá cách mạng nước ta, chia rẽ Đảng với Nhân dân.

ADQuảng cáo

Internet là một trong những phương tiện mà các thế lực phản động sử dụng để truyền bá quan điểm sai trái, thù địch. Tranh minh họa: tuyengiao.vn

Nhìn lại 89 năm Đảng đồng hành cùng dân tộc ta và đặc biệt là những thành tựu vượt bậc qua 33 năm đổi mới đất nước đã cho thấy, dù âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch có thâm độc, tinh vi đến đâu nhưng khi có Đảng soi đường, dân tộc Việt Nam đã và sẽ đạt được những thành tựu to lớn, vững chắc. Điều đó, khẳng định mọi thắng lợi của cách mạng đều xuất phát từ sức mạnh của tinh thần đoàn kết, từ mối quan hệ gắn bó Đảng - Dân. Những thắng lợi to lớn đó càng khẳng định: Mối quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhân dân Việt Nam là mối quan hệ gắn bó trong một chỉnh thể thống nhất; tinh thần đoàn kết, sự thống nhất đó chính là “bức tường thành” vững chắc nhất của sự nghiệp cách mạng, của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Mối quan hệ giữa Đảng với Nhân dân, lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, với cách mạng mãi là biểu trưng sáng ngời của dân tộc Việt Nam anh hùng.

Các luận điệu đó cốt chia rẽ, âm mưu kích động đối lập Đảng với Nhân dân, tạo sự xa cách, oán thán, thù ghét, tẩy trừ cán bộ và đảng viên của Đảng, dưới mọi hình thức. Chúng cổ xúy cho bảo trợ và tham gia các tổ chức “xã hội dân sự” tự phát đối lập với các tổ chức chính trị - xã hội của chúng ta. Chúng ngụy tạo, thổi phồng những khuyết điểm của Đảng ta, đặc biệt chúng thổi phồng, quy kết các hạn chế, yếu kém trong quá trình đổi mới, xây dựng đất nước thành “khuyết điểm trầm trọng” của Đảng ta để quy kết thành bản chất của một đảng cầm quyền… Chúng đặc biệt lợi dụng mạng xã hội với sự lan tỏa nhanh, khó kiểm soát để kích động về vai trò cầm quyền của Đảng, về thể chế xã hội chủ nghĩa Việt Nam, về hệ thống chính trị và về đội ngũ cán bộ, đảng viên... Nhưng luận điệu, thủ đoạn, chiêu thức đó nhằm gây nên tình trạng nhiễu loạn, lẫn lộn thông tin…

Và từ thực tiễn của Việt Nam, đặc biệt 89 năm qua, chúng ta hoàn toàn có cơ sở để khẳng định rằng: Chính lịch sử dân tộc và Nhân dân ta đã lựa chọn Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo, dẫn dắt dân tộc trên con đường vì độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc của Nhân dân và mối quan hệ Đảng-Dân mãi là mối quan hệ thống nhất, vững bền. Vì vậy, chúng ta cần đặc biệt cảnh giác với thủ đoạn chia rẽ, chống phá hiện nay của các thế lực thù địch. Yêu cầu hiện nay đối với mỗi đảng viên của Đảng cần thấm nhuần mục tiêu, lý tưởng của Đảng, một lòng, một dạ theo Đảng, chiến đấu dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng, phải xây dựng được cho mình bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần và ý chí vì lợi ích của Nhân dân, quan tâm chăm lo đến Dân, thấm nhuần chân lý “Dễ mười lần không Dân cũng chịu; khó trăm lần Dân liệu cũng xong”. Có như vậy thì Nhân dân mới một lòng theo Đảng, đoàn kết dưới ngọn cờ của Đảng. Chúng ta kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh thì dân tộc Việt Nam sẽ vững bước tiến lên nhịp bước cùng thời đại.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhận diện thủ đoạn chia rẽ, phá hoại mối quan hệ giữa Đảng với Nhân dân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO