Đắk Nông và mục tiêu trung bình khá Tây Nguyên (kỳ 3): Khát vọng Đắk Nông

10/10/2021 15:30

Đắk Nông triển khai thực hiện các nghị quyết, chương trình trong bối cảnh đại dịch Covid- 19 diễn biến khó lường, đã và đang tác động đến hầu hết các lĩnh vực kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế, thu chi ngân sách, đầu tư và thương mại, làm gián đoạn các chuỗi giá trị sản xuất quan trọng... Giữa bộn bề khó khăn, Đắk Nông đang khát vọng vươn lên để trở thành tỉnh trung bình khá của Tây Nguyên vào năm 2025.

ADQuảng cáo

5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược

Đắk Nông đặt mục tiêu trong những năm tới là phát huy ý chí, khát vọng vươn lên của các dân tộc; khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế, đưa Đắk Nông phát triển nhanh, bền vững; phấn đấu trở thành tỉnh trung bình khá vào năm 2025 và tỉnh phát triển khá vào năm 2030 của vùng Tây Nguyên. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII xác định tầm nhìn chiến lược, dài hạn đến năm 2030 xây dựng tỉnh Đắk Nông trở thành địa phương phát triển kinh tế năng động và bền vững của vùng Tây Nguyên. Đến năm 2045 đưa Đắk Nông trở thành tỉnh phát triển của vùng Tây Nguyên, có mức thu nhập bình quân cao hơn bình quân chung cả nước.

Để biến các mục tiêu thành hiện thực, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII đã nêu rõ 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược. Quan điểm và chủ trương nhất quán của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XII tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ này là tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Cùng với sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao năng lực tổ chức thực hiện, tỉnh chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chủ động, quyết liệt, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá trên cơ sở nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc, chấp hành nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu. Để củng cố, nâng cao niềm tin, sự gắn bó của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực, lợi ích nhóm; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm sai phạm của cấp ủy, tổ chức Đảng và đảng viên.

Đắk Nông sẽ huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, phát triển đồng bộ các thành phần kinh tế, nhất là kinh tế tư nhân, xây dựng một số doanh nghiệp lớn giữ vai trò dẫn dắt, đầu tàu nhằm tập trung phát triển 3 trụ cột của nền kinh tế địa phương: Phát triển công nghiệp alumin, luyện nhôm và năng lượng tái tạo; phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, bền vững theo chuỗi giá trị, nâng cao giá trị gia tăng các sản phẩm nông nghiệp chủ lực và phát triển du lịch trên nền tảng phát huy các lợi thế tự nhiên, các giá trị văn hóa - đặc trưng sinh thái bản địa, Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông. Bên cạnh đó, tỉnh tập trung rà soát, xây dựng quy hoạch có tầm nhìn chiến lược dài hạn; chủ động, tích cực triển khai các giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu; tổ chức thực hiện và quản lý tốt quy hoạch; nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên, nhất là đất đai, khoáng sản; thực hiện tốt công tác bảo vệ, phát triển rừng; quản lý đất đai gắn với quản lý dân cư.

Ngoài ra, tỉnh huy động mọi nguồn lực tập trung thực hiện quyết liệt 3 khâu đột phá chiến lược. Đầu tiên là cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, trước hết là đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao năng lực cạnh tranh, đổi mới thu hút đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp. Thứ hai xây dựng kết cấu hạ tầng, trọng tâm là hạ tầng giao thông, ưu tiên đầu tư xây dựng, mở rộng hạ tầng giao thông trọng điểm nội tỉnh, kết nối các điểm du lịch và hạ tầng trung tâm đô thị. Thúc đẩy dự án Đường cao tốc Tây Nguyên - TP. Hồ Chí Minh (đoạn từ TP. Gia Nghĩa - TP. Hồ Chí Minh) sớm triển khai, hoàn thành đúng tiến độ; kiến nghị Trung ương sớm xây dựng đường sắt Đắk Nông - Chơn Thành (Bình Phước); mở rộng quốc lộ 28. Thứ ba là phát triển nguồn nhân lực, trọng tâm là đào tạo và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao trong hệ thống chính trị, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và nguồn nhân lực trong các ngành, lĩnh vực là trụ cột phát triển kinh tế của địa phương.

Quyết tâm tạo đột phá, tỉnh Đắk Nông đã xây dựng 3 nghị quyết chuyên đề và 25 chương trình hành động bao quát tất cả các lĩnh vực nhằm đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông khóa XII vào cuộc sống. Nhiều chương trình nhằm giải quyết “điểm nghẽn”, quyết tâm đưa Đắk Nông phát triển như: Phát triển công nghiệp của tỉnh giai đoạn 2020 – 2025;  phát triển đô thị tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021 – 2025 và những năm tiếp theo; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) giai đoạn 2021-2025; phát triển các cơ sở sơ chế, chế biến và tiêu thụ ngành hàng nông sản đáp ứng chuỗi liên kết giá trị gia tăng trên địa bàn tỉnh; bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững, nâng cao tỷ lệ che phủ rừng; đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp trước xu thế của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; sưu tầm, nghiên cứu, bảo tồn và phát huy các loại hình di sản văn hóa phi vật thể có nguy cơ thất truyền của các dân tộc thiểu số tại chỗ tỉnh Đắk Nông đến năm 2025…

ADQuảng cáo

Thực hiện các nghị quyết, chương trình hành động của Chính phủ, của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã chủ động ban hành kế hoạch, xây dựng các phương án, kịch bản điều hành và quyết liệt chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trên các lĩnh vực. Với tinh thần quyết tâm thực hiện “mục tiêu kép”, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra, Đắk Nông đã đạt được nhiều kết quả khả quan. 9 tháng đầu năm 2021, trong 9/13 nhóm chỉ tiêu trên lĩnh vực kinh tế - xã hội có kết quả đánh giá thì có 8/13 nhóm chỉ tiêu tiến độ đạt khá, tốt (đạt từ 60% kế hoạch trở lên). Tổng sản phẩm trên địa bàn (giá 2010) ước đạt 12.334,3 tỷ đồng, đạt 60,3% kế hoạch; tốc độ tăng trưởng GRDP ước đạt 7,72% (kế hoạch đề ra cả năm đạt 20.452 tỷ đồng, tốc độ 7,18%). Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 12.800 tỷ đồng, đạt 80% kế hoạch. Đến ngày 30/9/2021 giải ngân vốn đầu tư phát triển từ ngân sách Nhà nước ước đạt 64,4%, cao hơn 5% so với cùng kỳ và cao hơn bình quân chung của cả nước là 42,6%. Tình hình phá rừng giảm so với cùng kỳ (giảm 65 vụ, tương đương 19,6%; giảm 19,8 ha, tương đương 22,9%); đã trồng được 919,94 ha rừng, đạt 91,9% kế hoạch; khoanh nuôi tái sinh tự nhiên 10 ha; tỷ lệ che phủ rừng toàn tỉnh đạt 38,06%...

Càng khó khăn càng khát vọng vươn lên

Các nhà nghiên cứu cho rằng, thời gian tới, Đắk Nông cần triển khai nhiều giải pháp mang tính đồng bộ, khoa học và hiệu quả để phát huy thế mạnh, cởi trói cơ chế và giúp Đắk Nông thoát khỏi "vùng trũng" về trình độ phát triển kinh tế và trở thành địa bàn chế biến các sản phẩm chủ lực và trở thành một cực tăng trưởng năng động. Những giải pháp này đòi hỏi các điều kiện cần và đủ tương đối lớn, trong đó trước hết phải đổi mới tư duy và nhận thức về lợi thế đặc thù và khai thác lợi thế đặc thù ở khu vực Tây Nguyên nói chung và Đắk Nông nói riêng. Sau đó, nó đòi hỏi phải có sự huy động nguồn lực rất lớn về tài chính, nhân lực, công nghệ, kinh nghiệm quản trị thể chế... từ Trung ương, địa phương, doanh nghiệp, hệ thống ngân hàng, các nhà đầu tư nước ngoài, các nhà tài trợ quốc tế. Nó cũng đòi hỏi phải có một sự phối hợp đồng bộ và hiệu quả giữa các bộ/ban ngành, doanh nghiệp và người dân...

Để vươn lên, các chuyên gia cho rằng, Đắk Nông cần xây dựng những sản phẩm đặc trưng, khác biệt. Các ngành sản xuất phải gắn với nhu cầu và phát triển của thị trường; đồng thời tập trung phát triển thêm các mặt hàng phát huy lợi thế tương đối; cung ứng dịch vụ từ xa qua mạng; ươm dưỡng doanh nghiệp và công nghệ... Trên cơ sở xây dựng mô hình tăng trưởng theo hướng kinh tế sinh thái, có trình độ và phát triển cao cần hình thành các chuỗi giá trị sản phẩm của toàn vùng trên cơ sở hệ thống chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của vùng. Các cấp chính quyền cần nhanh chóng ban hành và thực hiện các chính sách đầu tư trực tiếp từ phía Nhà nước, thu hút nguồn lực xã hội tham gia vào công tác nâng cấp công nghệ, đổi mới sáng tạo, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào tất cả các khâu sản xuất trong chuỗi sản phẩm... Cùng với đó, cần phát triển kinh tế phải gắn với tiến bộ và công bằng xã hội, phát triển cân đối hài hòa cả 5 trụ cột: kinh tế, xã hội, môi trường, văn hóa và ổn định chính trị...

Trong buổi làm việc với Đắk Nông vào tháng 7/2021, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đánh giá cao tỉnh Đắk Nông triển khai kết luận, chỉ thị của Đảng, Quốc hội tốt; tình hình kinh tế - xã hội cơ bản ổn định, thu ngân sách tăng khá; dịch bệnh được kiểm soát tốt, cả Covid-19 và bệnh bạch hầu... Chủ tịch Quốc hội cho rằng, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, Đắk Nông cần nhấn mạnh đến khát vọng phát triển. Tinh thần này phải được thực hiện mạnh mẽ hơn nữa, bởi Đắk Nông có xuất phát điểm thấp, vì thế cần phải quyết định bứt phá bằng chính nội lực của mình. Bên cạnh đó, cần có tinh thần vượt khó để vươn lên. Đắk Nông đối mặt với khó khăn, nhưng phải nhận thức tiềm năng để phát triển.


Đắk Nông muốn đi lên phải biết phát huy nội lực. Ảnh: Ngô Minh Phương

Đắk Nông đang đứng trước bước ngoặt của cải cách và phát triển, có cơ hội để tiếp tục phát huy thành quả trước đây và tiến lên nấc thang phát triển cao hơn. Thời cơ, thuận lợi rất to lớn, song thách thức và khó khăn không hề nhỏ, thậm chí còn lớn hơn cả thuận lợi. Để đạt được khát vọng phát triển, không có con đường nào khác là tiếp tục đổi mới, thực hiện quyết liệt các đột phá phát triển ở tầm cao hơn, đồng bộ hơn, sâu rộng hơn và thực chất hơn. Ngược lại, tăng trưởng kinh tế sẽ chững lại, năng suất, sức cạnh tranh của nền kinh tế kém đi, nguy cơ rơi vào bẫy lợi thế càng cao, tụt hậu kinh tế so với khu vực và cả nước, mục tiêu trở thành tỉnh trung bình khá vùng Tây Nguyên càng khó khăn hơn. Vì vậy hơn bao giờ hết, phải phát huy cao độ ý chí, bản lĩnh và năng lực của mọi tầng lớp Nhân dân, dám vượt qua chính mình, chấp nhận thách thức và đổi mới sáng tạo trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư để biến khát vọng thành hiện thực.

Một cửa hang nằm trong hệ thống hang động núi lửa Krông Nô. Ảnh: Ngô Minh Phương

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đắk Nông và mục tiêu trung bình khá Tây Nguyên (kỳ 3): Khát vọng Đắk Nông
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO