Chi tiết mức bồi thường bảo hiểm sức khỏe, tính mạng do xe cơ giới gây ra

18/09/2023 06:59

Nghị định số 67/2023/NĐ-CP ngày 6/9/2023 của Chính phủ quy định mức bồi thường bảo hiểm sức khỏe, tính mạng do xe cơ giới gây ra.

ADQuảng cáo

Giới hạn trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng do xe cơ giới gây ra là 150 triệu đồng cho một người trong một vụ tai nạn.

Mức bồi thường bảo hiểm sức khỏe, tính mạng do xe cơ giới gây ra

+ Mức bồi thường cụ thể về sức khỏe, tính mạng được xác định theo từng loại thương tật, thiệt hại theo Bảng quy định trả tiền bồi thường thiệt hại về sức khỏe, tính mạng theo quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị định này hoặc theo thỏa thuận (nếu có) giữa người được bảo hiểm và người bị thiệt hại hoặc người thừa kế của người bị thiệt hại (trong trường hợp người bị thiệt hại đã chết) hoặc đại diện của người bị thiệt hại (trong trường hợp người bị thiệt hại mất năng lực hành vi dân sự theo quyết định của Tòa án hoặc chưa thành niên theo quy định của Bộ luật Dân sự), nhưng không vượt quá mức bồi thường quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị định này.

Trường hợp có quyết định của Tòa án thì căn cứ vào quyết định của Tòa án nhưng không vượt quá mức bồi thường quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị định này.

Trường hợp nhiều xe cơ giới gây tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe, tính mạng, mức bồi thường được xác định theo mức độ lỗi của chủ xe cơ giới nhưng tổng mức bồi thường không vượt quá giới hạn trách nhiệm bảo hiểm.

Đối với vụ tai nạn được cơ quan có thẩm quyền xác định nguyên nhân do lỗi hoàn toàn của người thứ ba, mức bồi thường bảo hiểm về sức khỏe, tính mạng đối với các đối tượng thuộc người thứ ba bằng 50% mức bồi thường quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị định này hoặc theo thỏa thuận (nếu có) giữa người được bảo hiểm hoặc người thừa kế của người bị thiệt hại (trong trường hợp người bị thiệt hại đã chết) hoặc đại diện của người bị thiệt hại (trong trường hợp người bị thiệt hại mất năng lực hành vi dân sự theo quyết định của Tòa án hoặc chưa thành niên theo quy định của Bộ luật Dân sự), nhưng không vượt quá 50% mức bồi thường quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị định này.

+ Mức bồi thường cụ thể về thiệt hại đối với tài sản trong một vụ tai nạn được xác định theo thiệt hại thực tế và theo mức độ lỗi của chủ xe cơ giới nhưng không vượt quá giới hạn trách nhiệm bảo hiểm.

BẢNG QUY ĐỊNH TRẢ TIỀN BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI VỀ SỨC KHỎE, TÍNH MẠNG

(Kèm theo Nghị định số 67/2023/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2023 của Chính phủ)

_________________

A. CÁC TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC GIẢI QUYẾT BỒI THƯỜNG 100% GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM BẢO HIỂM

1. Chết
2. Tổn thương não gây di chứng sống kiểu thực vật

(Giới hạn trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng do xe cơ giới gây ra là 150 triệu đồng cho một người trong một vụ tai nạn)

B. CÁC TRƯỜNG HỢP TỔN THƯƠNG BỘ PHẬN

Số tiền bồi thường = Tỷ lệ tổn thương X Giới hạn trách nhiệm bảo hiểm
I. Tỷ lệ tổn thương cơ thể do tổn thương Xương sọ và hệ Thần kinh
%
1. Tổn thương xương sọ
1.1. Chạm sọ
6-10
1.2. Mẻ sọ đường kính hoặc chiều dài chỗ mẻ dưới 3 cm, điện não có ổ tổn thương tương ứng
11 -15
1.3. Mẻ sọ đường kính hoặc chiều dài chỗ mẻ từ 3 cm trở lên, điện não có ổ tổn thương tương ứng
16-20
1.4. Mất xương bản ngoài, diện tích dưới 3 cm2, điện não có ổ tổn thương tương ứng
16-20
1.5. Mất xương bản ngoài, diện tích từ 3 cm2 trở lên, điện não có ổ tổn thương tương ứng
21 -25
1.6. Khuyết sọ đáy chắc diện tích dưới 3 cm2, điện não có ổ tổn thương tương ứng
21-25
1.7. Khuyết sọ đáy chắc diện tích từ 3 đến 5 cm2, điện não có ổ tổn thương tương ứng
26-30
1.8. Khuyết sọ đáy chắc diện tích từ 5 đến 10 cm2 điện não có ổ tổn thương tương ứng
31 -35
1.9. Khuyết sọ đáy chắc diện tích trên 10 cm2, điện não có ổ tổn thương tương ứng
36-40
Ghi chú (Mục 1.1 đến 1.9) Nếu điện não không có ổ tổn thương lấy tỷ lệ tổn thương có kích thước nhỏ hơn liền kề
1.10. Khuyết sọ đáy phập phồng diện tích dưới 2 cm2
26-30
1.11. Khuyết sọ đáy phập phồng diện tích từ 2 đến 5 cm2
31-35
1.12. Khuyết sọ đáy phập phồng diện tích trên 5 đến 10 cm2
36-40
1.13. Khuyết sọ đáy phập phồng diện tích trên 10 cm2
41 -45
1.14. Máu tụ ngoài màng cứng và/hoặc dưới màng cứng đã xử lý không có di chứng thần kinh
21 -25
1.15. Máu tụ ngoài màng cứng và/hoặc dưới màng cứng đã xử lý còn ổ dịch không có di chứng thần kinh
26-30
2. Ổ khuyết não, ổ tổn thương não không có di chứng chức năng hệ thần kinh
2.1. Ổ khuyết hoặc ổ tổn thương não kích thước dưới 2 cm2
31-35
2.2. Ổ khuyết hoặc ổ tổn thương não kích thước từ 2 đến 5 cm2
36-40
2.3. Ổ khuyết hoặc ổ tổn thương não kích thước trên 5 đến 10 cm2
41-45
2.4. Ổ khuyết hoặc ổ tổn thương não kích thước trên 10 cm2
51-55
2.5. Ổ khuyết hoặc ổ tổn thương não thông hoặc gây biến đổi hình thể não thất
56-60
2.6. Chấn thương - vết thương não gây rò động - tĩnh mạch không gây di chứng chức năng (Nếu gây di chứng chức năng tính theo tỷ lệ di chứng)
21-25
3. Dị vật trong não (mảnh kim khí, xương vụn, nốt vôi hóa...) không có di chứng chức năng hệ thần kinh
3.1. Một dị vật
21-25
3.2. Từ hai dị vật trở lên
26-30
4. Tổn thương não gây di chứng tổn thương chức năng thần kinh
4.1. Tổn thương não gây di chứng sống kiểu thực vật
100
4.2. Liệt
4.2.1. Liệt tứ chi mức độ nhẹ
61-65
4.2.2. Liệt tứ chi mức độ vừa
81-85
4.2.3. Liệt tứ chi mức độ nặng
91-95
4.2.4. Liệt hoàn toàn tứ chi
99
4.2.5. Liệt nửa người mức độ nhẹ
36-40
4.2.6. Liệt nửa người mức độ vừa
61-65
4.2.7. Liệt nửa người mức độ nặng
71-75
4.2.8. Liệt hoàn toàn nửa người
85
4.2.9. Liệt hai tay hoặc hai chân mức độ nhẹ
36-40
4.2.10. Liệt hai tay hoặc hai chân mức độ vừa
61-65
4.2.11. Liệt hai tay hoặc hai chân mức độ nặng
76-80
4.2.12. Liệt hoàn toàn hai tay hoặc hai chân
86-90
4.2.13. Liệt một tay hoặc một chân mức độ nhẹ
21 -25
4.2.14. Liệt một tay hoặc một chân mức độ vừa
36-40
4.2.15. Liệt một tay hoặc một chân mức độ nặng
51-55
4.2.16. Liệt hoàn toàn một tay hoặc một chân
61-65
Ghi chú: Mục 4.2.9 đến 4.2.16: Liệt chi trên lấy tỷ lệ tối đa, liệt chi dưới lấy tỷ lệ tối thiểu
4.3. Rối loạn ngôn ngữ
4.3.1. Mất vận động ngôn ngữ kiểu Broca mức độ nhẹ
16-20
4.3.2. Mất vận động ngôn ngữ kiểu Broca mức độ vừa
31-35
4.3.3. Mất vận động ngôn ngữ kiểu Broca mức độ nặng
41-45
4.3.4. Mất vận động ngôn ngữ kiểu Broca mức độ rất nặng
51-55
4.3.5. Mất vận động ngôn ngữ kiểu Broca hoàn toàn
61
4.3.6. Mất hiểu lời kiểu Wernicke mức độ nhẹ
16-20
4.3.7. Mất hiểu lời kiểu Wernicke mức độ vừa
31 -35
4.3.8. Mất hiểu lời kiểu Wernicke mức độ nặng
41 -45
4.3.9. Mất hiểu lời kiểu Wernicke mức độ rất nặng
51-55
4.3.10. Mất hiểu lời kiểu Wernicke mức độ hoàn toàn
65
4.3.11. Mất đọc
41-45
4.3.12. Mất viết
41-45
4.4. Quên (không chú ý) sử dụng nửa người
31 -35
4.5. Tổn thương ngoại tháp
(Tỷ lệ áp dụng riêng cho từng Hội chứng: Parkinson, Tiểu não, run)
4.5.1. Mức độ nhẹ
26-30
4.5.2. Mức độ vừa
61-65
4.5.3. Mức độ nặng
81 -85
4.5.4. Mức độ rất nặng
91 -95
4.6. Tổn thương não gây di chứng chức năng cơ quan khác (thị lực, thính lực... tính theo tỷ lệ tổn thương của cơ quan tương ứng)
5. Tổn thương tủy
5.1. Tổn thương tủy toàn bộ kiểu khoanh đoạn
5.1.1. Tổn thương nón tủy không hoàn toàn
36-40
5.1.2. Tổn thương nón tủy toàn bộ (mất cảm giác vùng đáy chậu, rối loạn cơ tròn, không liệt hai chi dưới)
55
5.1.3. Tổn thương tủy thắt lưng toàn bộ kiểu khoanh đoạn
96
5.1.4. Tổn thương tủy ngực toàn bộ kiểu khoanh đoạn
97
5.1.5. Tổn thương tủy cổ toàn bộ kiểu khoanh đoạn
99
5.1.6. Tổn thương nửa tủy toàn bộ (hội chứng Brown-Sequard, tủy cổ C4 trở lên)
89
5.2. Tổn thương tủy gây liệt đơn thuần: Tỷ lệ tính theo Mục 4.2
5.3. Tổn thương tủy gây mất cảm giác kiểu đường dẫn truyền
5.3.1. Tổn thương tủy gây giảm cảm giác (nông hoặc sâu) một bên từ ngực trở xuống
26-30
5.3.2. Tổn thương tủy gây mất hoàn toàn cảm giác (nông hoặc sâu) một bên từ ngực trở xuống (dưới khoanh đoạn ngực T5)
31-35
5.3.3. Tổn thương tủy gây giảm cảm giác (nông hoặc sâu) nửa người
31-35
5.3.4. Tổn thương tủy gây mất hoàn toàn cảm giác (nông hoặc sâu) nửa người
45
6. Tổn thương rễ, đám rối, dây thần kinh
6.1. Tổn thương rễ thần kinh
6.1.1. Tổn thương không hoàn toàn một rễ (trừ các rễ C4, C5, C6, C7, C8, T1, L5, S1) một bên
3-5
6.1.2. Tổn thương hoàn toàn một rễ (trừ các rễ C4, C5, C6, C7, C8, T1, L5, S1) một bên
9
6.1.3. Tổn thương không hoàn toàn một trong các rễ: C4, C5, C6, C7, C8, T1 một bên
11 - 15
6.1.4. Tổn thương hoàn toàn một trong các rễ: C4, C5, C6, C7, C8, T1 một bên
21
6.1.5. Tổn thương không hoàn toàn một trong các rễ: L5, S1 một bên
16-20
6.1.6. Tổn thương hoàn toàn một trong các rễ: L5, S1 một bên
26-30
6.1.7. Tổn thương không hoàn toàn đuôi ngựa (có rối loạn cơ tròn)
61-65
6.1.8. Tổn thương hoàn toàn đuôi ngựa
90
6.2. Tổn thương đám rối thần kinh một bên
6.2.1. Tổn thương không hoàn toàn đám rối thần kinh cổ
11 - 15
6.2.2. Tổn thương hoàn toàn đám rối thần kinh cổ
21-25
6.2.3. Tổn thương không hoàn toàn đám rối thần kinh cánh tay - tổn thương thân nhất giữa
26-30
6.2.4. Tổn thương không hoàn toàn đám rối thần kinh cánh tay - tổn thương thân nhất dưới
46-50
6.2.5. Tổn thương không hoàn toàn đám rối thần kinh cánh tay - tổn thương thân nhất trên
51 -55
6.2.6. Tổn thương không hoàn toàn đám rối thần kinh cánh tay - tổn thương thân nhì trước trong
46-50
6.2.7. Tổn thương không hoàn toàn đám rối thần kinh cánh tay - tổn thương thân nhì trước ngoài
46-50
6.2.8. Tổn thương không hoàn toàn đám rối thần kinh cánh tay - tổn thương thân nhì sau
51-55
6.2.9. Tổn thương hoàn toàn đám rối thần kinh cánh tay
65
6.2.10. Tổn thương không hoàn toàn đám rối thắt lưng (có tổn thương thần kinh đùi)
26-30
6.2.11. Tổn thương hoàn toàn đám rối thắt lưng
41 -45
6.2.12. Tổn thương không hoàn toàn đám rối cùng
36-40
6.2.13. Tổn thương hoàn toàn đám rối cùng
61
6.3. Tổn thương dây thần kinh một bên
6.3.1. Tổn thương không hoàn toàn các dây thần kinh cổ
11 - 15
6.3.2. Tổn thương hoàn toàn các dây thần kinh cổ
21 -25
6.3.3. Tổn thương không hoàn toàn dây thần kinh trên vai
3-5
6.3.4. Tổn thương hoàn toàn dây thần kinh trên vai
11
6.3.5. Tổn thương không hoàn toàn dây thần kinh dưới vai
3-5
6.3.6. Tổn thương hoàn toàn dây thần kinh dưới vai
11
6.3.7. Tổn thương không hoàn toàn dây thần kinh ngực dài
5-9
6.3.8. Tổn thương hoàn toàn dây thần kinh ngực dài
11 - 15
Ghi chú: Mục 6.3.7 và 6.3.8 Nữ được tính tỷ lệ tối đa, Nam: tỷ lệ tối thiểu
6.3.9. Tổn thương một dây thần kinh liên sườn
6-10
6.3.10. Tổn thương không hoàn toàn thần kinh mũ
16-20
6.3.11. Tổn thương hoàn toàn thần kinh mũ
31-35
6.3.12. Tổn thương không hoàn toàn thần kinh cơ bì
11 - 15
6.3.13. Tổn thương hoàn toàn thần kinh cơ bì
26-30
6.3.14. Tổn thương nhánh thần kinh quay
11 - 15
6.3.15. Tổn thương bán phần thần kinh quay
26-30
6.3.16. Tổn thương hoàn toàn thần kinh quay
41 -45
6.3.17. Tổn thương nhánh thần kinh trụ
11 - 15
6.3.18. Tổn thương bán phần thần kinh trụ
21-25
6.3.19. Tổn thương hoàn toàn thần kinh trụ
31 -35
6.3.20. Tổn thương nhánh thần kinh giữa
11 - 15
6.3.21. Tổn thương bán phần thần kinh giữa
21-25
6.3.22. Tổn thương hoàn toàn thần kinh giữa
31-35
6.3.23. Tổn thương hoàn toàn thần kinh cánh tay bì trong
11 - 15
6.3.24. Tổn thương hoàn toàn thần kinh cẳng tay bì trong
11 - 15
6.3.25. Tổn thương không hoàn toàn thần kinh mông trên và mông dưới
11 - 15
6.3.26. Tổn thương hoàn toàn thần kinh mông trên và mông dưới
21 -25
6.3.27. Tổn thương không hoàn toàn thần kinh da đùi sau
1-3
6.3.28. Tổn thương hoàn toàn thần kinh da đùi sau
6-10
6.3.29. Tổn thương nhánh thần kinh đùi
11 - 15
6.3.30. Tổn thương bán phần thần kinh đùi
21 -25
6.3.31. Tổn thương hoàn toàn thần kinh đùi
36-40
6.3.32. Tổn thương không hoàn toàn thần kinh đùi - bì
1-3
6.3.33. Tổn thương hoàn toàn thần kinh đùi - bì
6-10
6.3.34. Tổn thương không hoàn toàn thần kinh bịt
6-10
6.3.35. Tổn thương hoàn toàn thần kinh bịt
16-20
6.3.36. Tổn thương không hoàn toàn thần kinh sinh dục - đùi
5-9
6.3.37. Tổn thương hoàn toàn thần kinh sinh dục - đùi
11 - 15
6.3.38. Tổn thương nhánh thần kinh hông to
16-20
6.3.39. Tổn thương bán phần thần kinh hông to
26-30
6.3.40. Tổn thương hoàn toàn thần kinh hông to
41-45
6.3.41. Tổn thương nhánh thần kinh hông khoeo ngoài
6-10
6.3.42. Tổn thương bán phần thần kinh hông khoeo ngoài
16-20
6.3.43. Tổn thương hoàn toàn thần kinh hông khoeo ngoài
26-30
6.3.44. Tổn thương nhánh thần kinh hông khoeo trong
6-10
6.3.45. Tổn thương bán phần thần kinh hông khoeo trong
11 - 15
6.3.46. Tổn thương hoàn toàn thần kinh hông khoeo trong
21-25
6.4. Tổn thương thần kinh sọ một bên
6.4.1. Tổn thương không hoàn toàn dây thần kinh sọ số I
11 - 15
6.4.2. Tổn thương hoàn toàn dây thần kinh sọ số I
21-25
6.4.3. Tổn thương dây thần kinh sọ số II: Áp dụng theo mức độ giảm thị lực trong Bảng tỷ lệ tổn thương cơ thể do tổn thương cơ quan Thị giác
6.4.4. Tổn thương một nhánh thần kinh sọ số III
11 - 15
6.4.5. Tổn thương bán phần thần kinh sọ số III
21-25
6.4.6. Tổn thương hoàn toàn thần kinh sọ số III
31-35
6.4.7. Tổn thương không hoàn toàn thần kinh sọ số IV
3-5
6.4.8. Tổn thương hoàn toàn thần kinh sọ số IV
11 - 15
6.4.9. Tổn thương một nhánh thần kinh sọ số V
6-10
6.4.10. Tổn thương không hoàn toàn thần kinh sọ số V
16-20
6.4.11. Tổn thương hoàn toàn thần kinh sọ số V
26-30
6.4.12. Tổn thương không hoàn toàn thần kinh sọ số VI
6-10
6.4.13. Tổn thương hoàn toàn thần kinh sọ số VI
16-20
6.4.14. Tổn thương nhánh thần kinh sọ số VII
6-10
6.4.15. Tổn thương không hoàn toàn thần kinh sọ số VII
16-20
6.4.16. Tổn thương hoàn toàn thần kinh sọ số VII
26-30
6.4.17. Tổn thương thần kinh sọ số VIII một bên: Áp dụng tỷ lệ di chứng Hội chứng Tiền đình và/hoặc mất thính lực
6.4.18. Tổn thương không hoàn toàn thần kinh sọ số IX một bên
11 - 15
6.4.19. Tổn thương hoàn toàn thần kinh sọ số IX một bên
21-25
6.4.20. Tổn thương không hoàn toàn thần kinh sọ số X một bên
11 - 15
6.4.21. Tổn thương hoàn toàn thần kinh sọ số X một bên
21-25
6.4.22. Tổn thương không hoàn toàn thần kinh sọ số XI một bên
11 - 15
6.4.23. Tổn thương hoàn toàn thần kinh sọ số XI một bên
21-25
6.4.24. Tổn thương không hoàn toàn thần kinh sọ số XII một bên
21 -25
6.4.25. Tổn thương hoàn toàn thần kinh sọ số XII một bên
36-40
II. Tỷ lệ tổn thương cơ thể do tổn thương hệ Tim Mạch
%
1. Tổn thương tim
1.1. vết thương tổn thương van tim, cơ tim, vách tim
1.1.1. Đã điều trị ổn định, chưa có biến chứng
31-35
1.1.2. Có biến chứng nội khoa (Loạn nhịp, suy tim, phình hoặc giả phình thất...)
1.1.2.1. Suy tim độ I hoặc các rối loạn nhịp tim điều trị nội khoa có kết quả
36-40
1.1.2.2. Suy tim độ II
41-45
1.1.2.3. Suy tim độ III hoặc rối loạn nhịp tim có chỉ định đặt máy tạo nhịp
61-65
1.1.2.4. Suy tim độ IV
71-75
1.2. Rối loạn nhịp tim sau chấn thương
1.2.1. Điều trị nội khoa kết quả tương đối tốt
21-25
1.2.2. Điều trị nội khoa không kết quả có chỉ định điều trị can thiệp
1.2.2.1. Kết quả tốt
21-25
1.2.2.2. Kết quả không tốt ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt
41 -45
1.2.3. Phải đặt máy tạo nhịp vĩnh viễn
31 -35
1.3. Viêm màng ngoài tim co thắt, dày dính màng ngoài tim do chấn thương
1.3.1. Điều trị nội khoa hoặc phẫu thuật đạt kết quả tương đối tốt (50% ≤EF <>
31-35
1.3.2. Kết quả hạn chế (EF dưới 50%)
41 -45
1.4. Dị vật màng ngoài tim
1.4.1. Chưa gây tai biến
21-25
1.4.2. Có tai biến phải phẫu thuật
1.4.2.1. Kết quả tốt (50% ≤ EF ≤ 60%)
36-40
1.4.2.2. Kết quả hạn chế (EF dưới 50%)
41-45
1.5. Dị vật cơ tim, vách tim, buồng tim, van tim
1.5.1. Chưa gây biến chứng
41-45
1.5.2. Gây tai biến (tắc mạch, nhồi máu cơ tim, loạn nhịp tim ...)
1.5.2.1. Kết quả điều trị ổn định từng đợt
61 -65
1.5.2.2. Kết quả điều trị hạn chế, đe dọa tính mạng
81
Ghi chú: Nếu các tổn thương ở Mục 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 có suy tim thì áp dụng tỷ lệ mức độ suy tim
2. Tổn thương Mạch
2.1. Phình động, tĩnh mạch chủ chủ ngực, chủ bụng, hoặc thông động - tĩnh mạch chủ
2.1.1. Chưa phẫu thuật
31-35
2.1.2. Có biến chứng và có chỉ định phẫu thuật
2.1.2.1. Kết quả tốt
51-55
2.1.2.2. Kết quả hạn chế có biến chứng một cơ quan
61 -65
2.1.2.3. Có nhiều nguy cơ đe dọa tính mạng, có chỉ định mổ lại
81
2.1.2.4. Có nhiều nguy cơ đe dọa tính mạng, không có chỉ định mổ lại
81
2.1.2.5. Nếu tổn thương như các Mục 2.1.2.2; 2.1.2.3; 2.1.2.4 mà gây tổn thương tạng phải xử lý hoặc liệt hai chi thì khi tính tỷ lệ sẽ cộng thêm (cộng lùi) các tỷ lệ tương ứng
2.2. vết thương mạch máu lớn (Động mạch cảnh, động mạch cánh tay, động mạch chậu, động mạch đùi)
2.2.1. Ở các chi, đã xử lý
2.2.1.1. Kết quả tốt không có biểu hiện tắc mạch
6-10
2.2.1.2. Kết quả tương đối tốt có thiểu dưỡng nhẹ các cơ do động mạch chi phối một đến hai chi
11 - 15
2.2.1.3. Kết quả tương đối tốt có thiểu dưỡng nhẹ các cơ do động mạch chi phối từ ba chi trở lên
21-25
2.2.1.4. Kết quả hạn chế có biểu hiện teo cơ một đến hai chi
21 -25
2.2.1.5. Kết quả hạn chế có biểu hiện teo cơ từ ba chi trở lên
31-35
2.2.1.6. Kết quả xấu phải xử trí cắt cụt chi thì tính tỷ lệ phần chi cắt cụt tương ứng
2.2.2. vết thương động mạch cảnh
2.2.2.1. Chưa có rối loạn về huyết động
21-25
2.2.2.2. Có rối loạn về huyết động còn bù trừ
41-45
2.2.2.3. Có rối loạn nặng về huyết động gây biến chứng ở các cơ quan mà động mạch chi phối: Áp dụng tỷ lệ tính theo các di chứng
2.3. Hội chứng Wolkmann
(co rút gân gấp dài các ngón tay do thiếu máu sau sang chấn, kèm theo có các dấu hiệu đau, phù nề, mất mạch quay)
Tính theo tỷ lệ các ngón bị tổn thương theo tỷ lệ tổn thương tương ứng của hệ cơ xương khớp
2.4. Giãn tĩnh mạch (là hậu quả của vết thương, chấn thương)
2.4.1. Giãn tĩnh mạch chưa có biến chứng
11 - 15
2.4.2. Phù và rối loạn dinh dưỡng, loét
21 -25
2.4.3. Biến chứng viêm tắc gây loét
31-35
III. Tỷ lệ tổn thương cơ thể do tổn thương hệ Hô hấp
%
1. Tổn thương xương ức
1.1. Tổn thương xương ức đơn thuần, không biến dạng hoặc biến dạng lồng ngực ít
11 - 15
1.2. Tổn thương xương ức biến dạng lồng ngực nhiều
16-20
2. Tổn thương xương sườn và thần kinh liên sườn
2.1. Gãy một hoặc hai xương sườn, can tốt
3-5
2.2. Gãy một hoặc hai xương sườn can xấu hoặc gãy ba đến năm xương sườn, can tốt
6-9
2.3. Gãy ba đến năm xương sườn, can xấu hoặc gãy sáu xương sườn trở lên, can tốt
11 - 15
2.4. Gãy sáu xương sườn trở lên, can xấu
16-20
2.5. Mất đoạn hoặc cắt bỏ một hoặc hai xương sườn
11 - 15
2.6. Mất đoạn hoặc cắt bỏ ba đến năm xương sườn
16-20
2.7. Mất đoạn hoặc cắt bỏ sáu xương sườn trở lên
21 -25
Ghi chú: - Tỷ lệ từ Mục 2.1 đến 2.7 đã tính tổn thương thần kinh liên sườn
- Tỷ lệ từ Mục 2.2 đến 2.7 đã tính cả lồng ngực biến dạng
3. Tổn thương màng phổi
3.1. Tổn thương màng phổi đơn thuần không phẫu thuật hoặc có phẫu thuật nhưng không để lại di chứng
3-5
3.2. Dị vật màng phổi đơn thuần
16-20
3.3. Dị vật màng phổi gây biến chứng dày dính phế mạc: Áp dụng tỷ lệ tổn thương màng phổi Mục 3.4 hoặc Mục 3.5 hoặc Mục 3.6 tuỳ thuộc mức độ biến chứng
3.4. Tổn thương màng phổi di chứng dày dính màng phổi dưới một phần tư diện tích hai phế trường
21 -25
3.5. Tổn thương màng phổi di chứng dày dính màng phổi từ một phần tư đến một phần hai diện tích hai phế trường
26-30
3.6. Tổn thương màng phổi di chứng dày dính màng phổi trên một phần hai diện tích hai phế trường
31-35
4. Tổn thương phổi
4.1. Tổn thương nhu mô phổi đơn thuần không phẫu thuật hoặc có phẫu thuật nhưng không để lại di chứng
6-10
4.2. Dị vật đơn thuần nhu mô phổi
16-20
4.3. Tổn thương nhu mô phổi một bên đã phẫu thuật, di chứng dày dính màng phổi đơn thuần dưới một phần tư diện tích hai phế trường
26-30
4.4. Tổn thương nhu mô phổi đã phẫu thuật, di chứng dày dính màng phổi đơn thuần từ một phần tư đến một phần hai diện tích hai phế trường
31-35
4.5. Tổn thương nhu mô phổi đã phẫu thuật, di chứng dày dính màng phổi đơn thuần trên một phần hai diện tích hai phế trường
41-45
4.6. Tổn thương nhu mô phổi gây xẹp từ một đến hai phân thùy phổi
26-30
4.7. Tổn thương nhu mô phổi gây xẹp từ ba phân thùy phổi trở lên
31-35
4.8. Mổ cắt phổi không điển hình (dưới một thùy phổi)
21 -25
4.9. Mổ cắt từ một thùy phổi trở lên
31-35
4.10. Mổ cắt bỏ toàn bộ một phổi
56-60
5. Tổn thương khí quản, phế quản
5.1. Tổn thương khí quản, phế quản đơn thuần
16-20
5.2. Tổn thương khí quản, phế quản gây khó thở, không rối loạn giọng nói, tiếng nói và/ hoặc không rối loạn thông khí phổi tắc nghẽn hoặc hỗn hợp
21-25
5.3. Tổn thương khí quản, phế quản đoạn trung thất gây khó thở và rối loạn giọng nói, tiếng nói
26-30
5.4. Mổ phục hồi khí quản, phế quản sau tổn thương khí quản, phế quản hoặc sau cắt thùy phổi
31-35
6. Tổn thương cơ hoành
6.1. Tổn thương cơ hoành, không phải can thiệp phẫu thuật, không có biến chứng
3-5
6.2. Tổn thương cơ hoành phải can thiệp bằng phẫu thuật, kết quả tốt
21-25
6.3. Tổn thương cơ hoành phải can thiệp, kết quả không tốt phải phẫu thuật lại hoặc gây dày dính màng phổi
26-30
7. Rối loạn thông khí phổi
7.1. Rối loạn thông khí phổi hạn chế hoặc tắc nghẽn không hồi phục hoặc hỗn hợp mức độ nhẹ
11 - 15
7.2. Rối loạn thông khí phổi hạn chế hoặc tắc nghẽn không hồi phục hoặc hỗn hợp mức độ trung bình
16-20
7.3. Rối loạn thông khí phổi hạn chế hoặc tắc nghẽn không hồi phục hoặc hỗn hợp mức độ nặng
31-35
8. Tâm phế mạn tính
8.1. Mức độ 1: có biểu hiện trên lâm sàng (độ 1) và/hoặc siêu âm tim và điện tim bình thường
16-20
8.2. Mức độ 2: có biểu hiện trên lâm sàng (độ 1, độ 2) và/hoặc có biến đổi hình thái hoặc chức năng tim phải trên siêu âm tim; điện tim bình thường và/hoặc có biến đổi trên điện tim, siêu âm tim bình thường
31 -35
8.3. Mức độ 3: có biểu hiện trên lâm sàng (độ 3 trở lên) và/hoặc có biến đổi hình thái, chức năng tim phải trên siêu âm tim và/hoặc có biến đổi trên điện tim, siêu âm tim bình thường
51-55
8.4. Mức độ 4: có biểu hiện trên lâm sàng (độ 4) và/hoặc có biến đổi hình thái, chức năng tim phải trên siêu âm tim và/hoặc có biến đổi trên điện tim
81
IV. Tỷ lệ tổn thương cơ thể do tổn thương hệ Tiêu hóa
%
1. Tổn thương thực quản
1.1. Khâu lỗ thủng thực quản không gây di chứng ảnh hưởng đến ăn uống
31
1.2. Khâu lỗ thủng thực quản có di chứng gây ảnh hưởng đến ăn uống: chỉ ăn được thức ăn mềm
41-45
1.3. Khâu lỗ thủng thực quản có biến chứng rò hoặc hẹp phải mổ lại, gây hẹp vĩnh viễn, chỉ ăn được chất lỏng
61-65
1.4. Chít hẹp thực quản do chấn thương (mọi nguyên nhân: bỏng, chấn thương.) gây chít hẹp phải mở thông dạ dày vĩnh viễn để ăn uống
71-75
1.5. Phẫu thuật cắt thực quản
1.5.1. Cắt một phần thực quản (bao gồm phẫu thuật dạ dày để tạo hình thực quản)
61
1.5.2. Cắt toàn bộ thực quản (bao gồm phẫu thuật dạ dày để tạo hình thực quản)
81
2. Tổn thương dạ dày
2.1. Thủng dạ dày đã xử lý
2.1.1. Không gây biến dạng dạ dày
26-30
2.1.2. Có biến dạng dạ dày hình hai túi
41-45
2.1.3. Có viêm loét phải điều trị nội khoa
36-40
2.1.4. Không biến dạng dạ dày, có viêm phải điều trị nội khoa
41-45
2.1.5. Có biến dạng dạ dày, có viêm phải điều trị nội khoa ổn định
46-50
2.1.6. Có loét, chảy máu phải điều trị nội khoa
51-55
2.2. Cắt đoạn dạ dày, sau phẫu thuật không có biến chứng
2.2.1. Tổn thương phải cắt hai phần ba dạ dày
51-55
2.2.2. Tổn thương phải cắt ba phần tư dạ dày trở lên
61-65
2.3. Cắt đoạn dạ dày (như trong Mục 2.2), có biến chứng phải phẫu thuật lại
71-75
2.4. Cắt toàn bộ dạ dày, tạo hình dạ dày bằng ruột non, cơ thể suy nhược nặng
81
3. Tổn thương ruột non
3.1. Tổn thương gây thủng
3.1.1. Thủng một hoặc hai lỗ đã xử trí
31-35
3.1.2. Thủng từ ba lỗ trở lên đã xử trí
36-40
3.2. Tổn thương phải cắt đoạn ruột non dưới một mét
3.2.1. Cắt đoạn hỗng tràng
41-45
3.2.2. Cắt đoạn hồi tràng
51-55
3.3. Tổn thương phải cắt bỏ ruột non dài trên một mét, có rối loạn tiêu hóa
3.3.1. Cắt đoạn hồng tràng
51-55
3.3.2. Cắt đoạn thuộc hồi tràng
61
3.4. Tổn thương phải cắt bỏ gần hết ruột non có rối loạn tiêu hóa trầm trọng, ảnh hưởng nặng nề đến dinh dưỡng
91
4. Tổn thương đại tràng
4.1. Tổn thương thủng đại tràng không làm hậu môn nhân tạo vĩnh viễn
4.1.1. Thủng một lỗ đã xử trí
36-40
4.1.2. Thủng từ hai lỗ trở lên đã xử trí
46-50
4.1.3. Thủng đại tràng đã xử trí nhưng bị dò phải phẫu thuật lại nhưng không phải cắt đoạn đại tràng
51-55
4.2. Tổn thương phải cắt đại tràng, không làm hậu môn nhân tạo vĩnh viễn
4.2.1. Cắt đoạn đại tràng
51-55
4.2.2. Cắt nửa đại tràng phải
61 -65
4.2.3. Cắt nửa đại tràng trái
71
4.2.4. Cắt toàn bộ đại tràng
81
4.3. Tổn thương cắt đoạn đại tràng phải làm hậu môn nhân tạo vĩnh viễn
4.3.1. Cắt đoạn đại tràng
66-70
4.3.2. Cắt nửa đại tràng phải
75
4.3.3. Cắt nửa đại tràng trái
81
4.3.4. Cắt toàn bộ đại tràng
85
5. Tổn thương trực tràng
5.1. Thủng trực tràng không làm hậu môn nhân tạo vĩnh viễn
5.1.1. Thủng một lỗ đã xử trí
36-40
5.1.2. Thủng từ hai lỗ trở lên đã xử trí
46-50
5.1.3. Thủng trực tràng đã xử trí nhưng còn bị dò kéo dài
51-55
5.2. Tổn thương phải cắt trực tràng không làm hậu môn nhân tạo vĩnh viễn
5.2.1. Tổn thương phải cắt bỏ một phần trực tràng
51-55
5.2.2. Tổn thương phải cắt bỏ hoàn toàn trực tràng
61 -65
5.3. Tổn thương trực tràng đã xử trí và phải làm hậu môn nhân tạo vĩnh viễn
5.3.1. Thủng trực tràng có làm hậu môn nhân tạo vĩnh viễn
61-65
5.3.2. Tổn thương phải cắt trực tràng có làm hậu môn nhân tạo vĩnh viễn
71 -75
6. Tổn thương hậu môn
6.1. Tổn thương cơ thắt hậu môn, ống hậu môn đã xử trí lần đầu, không gây rối loạn đại tiện
21-25
6.2. Tổn thương cơ thắt hậu môn, ống hậu môn đã xử trí lần đầu, có di chứng gây rối loạn đại tiện
6.2.1. Táo bón hoặc khó đại tiện
31-35
6.2.2. Đại tiện không tự chủ
41-45
6.3. Tổn thương cơ thắt hậu môn, ống hậu môn gây dò phải phẫu thuật lại
6.3.1. Phẫu thuật có kết quả
31-35
6.3.2. Phẫu thuật không có kết quả
51-55
7. Tổn thương gan, mật
7.1. Đụng dập gan, điều trị bảo tồn bằng nội khoa kết quả tốt
6-10
7.2. Phẫu thuật khâu vỡ gan hoặc phẫu thuật áp xe gan sau chấn thương, vết thương
7.2.1. Khâu vỡ gan hoặc phẫu thuật áp xe của một thùy gan
36-40
7.2.2. Khâu vỡ gan hoặc phẫu thuật áp xe của hai thùy gan
41-45
7.3. Cắt bỏ gan
7.3.1. Cắt bỏ một phân thùy gan phải hoặc phân thùy IV
46-50
7.3.2. Cắt bỏ gan trái hoặc gan phải
61
7.3.3. Cắt bỏ gan phải, có rối loạn chức năng gan
71
7.4. Dị vật nằm trong nhu mô gan
7.4.1. Chưa gây tai biến
11 - 15
7.4.2. Phẫu thuật nhưng không lấy được dị vật và không phải làm thủ thuật khác
41
7.5. Tổn thương cắt bỏ túi mật
31
7.6. Mổ xử lý ống mật chủ
7.6.1. Kết quả tốt
31-35
7.6.2. Kết quả không tốt
41-45
7.6.3. Phẫu thuật xử lý ống mật chủ và cắt bỏ túi mật
61
7.7. Phẫu thuật nối túi mật - ruột non hay nối ống mật ruột non
61
7.8. Phẫu thuật đường mật nhiều lần do dò mật, tắc mật
71 -75
8. Tổn thương tụy
8.1. Tổn thương tụy phải khâu
8.1.1. Khâu đuôi tụy
31-35
8.1.2. Khâu thân tụy
36-40
8.1.3. Khâu đầu tụy
41-45
8.2. Tổn thương phải phẫu thuật nối ống tụy - ruột non
51-55
8.3. Tổn thương phải phẫu thuật cắt tụy
8.3.1. Cắt đuôi tụy kết quả tốt
41-45
8.3.2. Cắt đuôi tụy biến chứng dò phải phẫu thuật lại, điều trị có kết quả, thể trạng không suy mòn
61
8.3.3. Phẫu thuật cắt khối tá tụy ảnh hưởng nhiều đến dinh dưỡng, thể trạng gầy
81
8.3.4. Phẫu thuật cắt khối tá tụy biến chứng dò kéo dài sau phẫu thuật, điều trị ít kết quả, thể trạng rất gầy, suy mòn
85
9. Tổn thương lách
9.1. Tổn thương rách, vỡ lách, phẫu thuật điều trị vẫn bảo tồn được lách
21-25
9.2. Cắt lách
Nếu cắt lách gây biến chứng thiếu máu thì cộng lùi với tỷ lệ thiếu máu
31-35
10. Các tổn thương khác của hệ tiêu hóa
10.1. Phẫu thuật thăm dò ổ bụng do tổn thương hoặc lấy dị vật
10.1.1. Thăm dò đơn thuần hoặc lấy được dị vật trong ổ bụng, không phải can thiệp vào các cơ quan, phủ tạng
21-25
10.1.2. Không lấy được dị vật trong ổ bụng và không phải can thiệp vào các cơ quan, phủ tạng
26-30
10.2. Sau phẫu thuật ổ bụng (đã xác định tỷ lệ) nhưng có biến chứng dính tắc ruột... phải phẫu thuật lại
10.2.1. Mổ gỡ dính lần thứ nhất
21-25
10.2.2. Mổ gỡ dính lần thứ hai
31 -35
10.2.3. Mổ gỡ dính từ lần ba trở lên
41-45
10.3. Phẫu thuật xử trí tổn thương ở mạc nối, mạc treo
10.3.1. Khâu cầm máu đơn thuần
26-30
10.3.2. Khâu cầm máu và cắt một phần mạc nối
31
10.4. Tổn thương do vết thương phá hủy cơ thành bụng đơn thuần, phải phẫu thuật tái tạo lại thành bụng
10.4.1. Phẫu thuật kết quả tốt
21-25
10.4.2. Sau phẫu thuật còn sa lồi thành bụng
26-30
10.4.3. Sau phẫu thuật còn thoát vị thành bụng
31-35
V. Tỷ lệ tổn thương cơ thể do tổn thương hệ Tiết niệu - Sinh dục
%
1. Thận
1.1. Chấn thương đụng dập thận: (Đã được điều trị bảo tồn không có biến chứng)
1.1.1. Một thận
6-10
1.1.2. Hai thận
11 - 15
1.2. Chấn thương thận gây xơ teo mất chức năng một thận
1.2.1. Thận bên kia bình thường, không suy thận
35
1.2.2. Thận bên kia không bình thường và/hoặc suy thận: Tỷ lệ Mục 1.2.1 cộng lùi tỷ lệ bệnh, tật của thận
1.3. Chấn thương thận - Mổ cắt thận
1.3.1. Cắt bỏ một phần thận, thận còn lại bình thường
21-25
1.3.2. Cắt bỏ một thận, thận còn lại bình thường
45
1.3.3. Cắt bỏ thận, thận còn lại có bệnh, tật: Tỷ lệ Mục 1.3.1 hoặc 1.3.2 cộng lùi tỷ lệ bệnh tật của thận còn lại
1.4. Dị vật trong thận chưa lấy ra
1.4.1. Dị vật ở một thận, chưa biến chứng
11 -15
1.4.2. Dị vật ở hai thận, chưa gây biến chứng
21-25
1.4.3. Dị vật ở thận gây biến chứng: Tỷ lệ Mục 1.4.1 hoặc 1.4.2 cộng lùi tỷ lệ biến chứng
2. Niệu quản (một bên)
2.1. Tổn thương niệu quản cắt dưới 5 cm đã phẫu thuật phục hồi có kết quả
21-25
2.2. Tổn thương niệu quản cắt từ 5 cm trở lên
2.2.1. Phải mổ tạo hình niệu quản không có biến chứng
26-30
2.2.2. Phải mổ tạo hình niệu quản có biến chứng: Tỷ lệ Mục 2.2.1 cộng lùi tỷ lệ biến chứng
3. Bàng quang
3.1. Tổn thương bàng quang đã phẫu thuật kết quả tốt
26-30
3.2. Tổn thương bàng quang sau điều trị có di chứng: "hội chứng bàng quang nhỏ" (dung tích dưới 100 ml)
41-45
3.3. Tạo hình bàng quang mới
45
3.4. Đặt dẫn lưu bàng quang vĩnh viễn
61
4. Niệu đạo
4.1. Điều trị kết quả tốt
11 - 15
4.2. Phục hồi không tốt phải nong hoặc can thiệp tạo hình lại có kết quả
31-35
4.3. Phục hồi không tốt phải nong hoặc can thiệp tạo hình lại không kết quả
41 -45
5. Tầng sinh môn
5.1. Điều trị kết quả tốt
1-5
5.2. Có biến chứng rò bàng quang - âm đạo hay niệu đạo, trực tràng
5.2.1. Phẫu thuật kết quả tốt
11 - 15
5.2.2. Phải mổ lại lần hai kết quả hạn chế
31-35
5.2.3. Mổ lại trên hai lần nhưng không kết quả
51-55
6. Tinh hoàn, Buồng trứng
6.1. Mất một bên
11 - 15
6.2. Mất cả hai bên
36-40
7. Dương vật
7.1. Mất một phần dương vật
21-25
7.2. Mất hoàn toàn dương vật
41
7.3. Sẹo dương vật
7.3.1. Gây co kéo dương vật
11 - 15
7.3.2. Lóc da dương vật phải ghép da kết quả tốt
11 - 15
7.3.3. Lóc da dương vật phải ghép da kết quả không tốt
21
8. Cắt tử cung bán phần hoặc hoàn toàn
8.1. Đã có con
41
8.2. Chưa có con
51-55
9. Vú
9.1. Mất một vú
26-30
9.2. Mất hai vú
41-45
10. Ống dẫn tinh, Vòi trứng
10.1. Đứt một bên
5-9
10.2. Đứt cả hai bên
10.2.1. Đã có con
15
10.2.2. Chưa có con
36-40
11. vết thương âm hộ, âm đạo và sẹo co kéo
11.1. Trên 50 tuổi
21
11.2. Dưới 50 tuổi
31-35
VI. Tỷ lệ tổn thương cơ thể do tổn thương Cơ - Xương - Khớp
%
1. Cánh tay và khớp vai
1.1. Cụt hai chi trên
1.1.1. Tháo hai khớp cổ tay (hoặc cụt hai bàn tay)
82
1.1.2. Cụt 1/3 trên cẳng tay một bên và 1/3 giữa cẳng tay bên kia
83
1.1.3. Cụt 1/3 giữa hai cẳng tay
83
1.1.4. Cụt 1/3 trên hai cẳng tay
84
1.1.5. Tháo hai khớp khuỷu tay
85
1.1.6. Cụt 1/3 giữa một cánh tay và 1/3 giữa một cẳng tay còn lại
85
1.1.7. Cụt 1/3 giữa một cánh tay và 1/3 trên một cẳng tay bên kia
86
1.1.8. Cụt 1/3 trên một cánh tay một bên và 1/3 giữa một cẳng tay còn lại
87
1.1.9. Cụt 1/3 trên một cánh tay một bên và 1/3 trên một cẳng tay còn lại
88
1.1.10. Cụt hai cánh tay từ 1/3 giữa - 1/3 dưới
89
1.1.11. Cụt hai cánh tay từ 1 /3 trên trở lên
91
1.1.12. Tháo hai khớp vai
95
1.2. Cụt hai chi: một chi trên và một dưới, cùng bên hoặc khác bên
1.2.1. Cụt một cẳng tay và một cẳng chân (bất kì đoạn nào kể từ tháo khớp cổ tay hoặc tháo khớp cổ chân trở lên)
83
1.2.2. Cụt 1/3 giữa một cánh tay (hoặc đùi) và 1/3 dưới một cẳng chân (hoặc cẳng tay)
84
1.2.3. Cụt 1/3 trên một cánh tay (hoặc đùi) và 1/3 trên một cẳng chân (hoặc một cẳng tay)
86
1.2.4. Cụt 1/3 trên một cánh tay và 1/3 giữa đùi, hoặc ngược lại
88
1.2.5. Cụt 1/3 trên một cánh tay và 1/3 trên một đùi
91
1.2.6. Tháo khớp vai và tháo một khớp háng cùng hoặc khác bên
95
1.3. Cụt một chi trên và mù một mắt
1.3.1 Tháo khớp cổ tay và mù một mắt
82
1.3.2. Cụt một cẳng tay và mù hoàn toàn một mắt
83
1.3.3. Cụt một cánh tay và khoét bỏ một nhãn cầu lắp được mắt giả
84
1.3.4. Cụt một cánh tay và khoét bỏ một nhãn cầu không lắp được mắt giả
86
1.3.5. Tháo khớp một vai và mù một mắt
87
1.3.6. Tháo khớp một vai và khoét bỏ một nhãn cầu lắp được mắt giả
93
1.3.7. Tháo khớp một vai và khoét bỏ một nhãn cầu không lắp mắt giả
95
1.4. Tháo một khớp vai
72
1.5. Cụt một cánh tay
1.5.1. Đường cắt 1/3 giữa
61 -65
1.5.2. Đường cắt 1/3 trên
66-70
1.6. Gãy đầu trên xương cánh tay (từ cổ giải phẫu trở lên)
1.6.1. Vỡ, tiêu chỏm đầu xương cánh tay hậu quả hàn khớp vai hoặc lủng liểng (chụp phim X quang xác định)
41-45
1.6.2. Can liền tốt, nhưng có teo cơ và hạn chế động tác khớp vai mức độ vừa
21-25
1.6.3. Can liền xấu, teo cơ Delta, đai vai và cánh tay, hạn chế động tác khớp vai nhiều
31-35
1.7. Gẫy thân xương cánh tay một bên
1.7.1. Can liền tốt, trục thẳng, không ngắn chi, cánh tay cử động tương đối bình thường
11 - 15
1.7.2. Can liền xấu, trục hơi lệch, không ngắn chi
21-25
1.7.3. Can liền xấu, trục lệch, ngắn chi, teo cơ do giảm vận động
1.7.3.1. Ngắn dưới 3 cm
26-30
1.7.3.2. Ngắn từ 3 cm trở lên
31-35
1.7.4. Can xấu, hai đầu gẫy chồng nhau
41
1.8. Gẫy đầu dưới xương cánh tay một bên
1.8.1. Gẫy trên lồi cầu hoặc gẫy giữa hai lồi cầu, hạn chế gấp, duỗi khớp khuỷu
21-25
1.8.2. Gẫy như Mục 1.8.1, nhưng can liền xấu, di lệch dẫn đến hậu quả cứng, hàn khớp khuỷu: Áp dụng tỷ lệ tổn thương khớp khuỷu
1.8.3. Mẻ hoặc rạn lồi cầu đơn thuần, không ảnh hưởng đến khớp
3-5
1.9. Mất đoạn xương cánh tay tạo thành khớp giả
1.9.1. Khớp giả chặt
31-35
1.9.2. Khớp giả lỏng
41-44
1.10. Tổn thương khớp vai một bên
1.10.1. Mức độ hạn chế các động tác ít (hạn chế 1 - 2/7 động tác)
11 - 15
1.10.2. Mức độ hạn chế các động tác rất nhiều, kèm theo teo cơ (hạn chế 3 - 5/7 động tác)
21-25
1.10.3. Cứng khớp vai gần hoàn toàn
31 -35
1.11. Cứng khớp vai hoàn toàn
1.11.1. Tư thế thuận: tư thế nghỉ - 0°
46-50
1.11.2. Tư thế không thuận: Ra trước, ra sau, giơ ngang và lên cao
51 -55
1.12. Sai khớp vai cũ dễ tái phát (không còn điều trị hoặc điều trị không kết quả)
21-25
1.13. Cứng nhiều khớp lớn chi trên
1.13.1. Vừa cứng khớp vai vừa cứng khớp khuỷu một bên ở tư thế bất lợi về chức năng
51-55
1.13.2. Cứng cả ba khớp: vai - khuỷu - cổ tay
61
2. Cẳng tay và khớp khuỷu tay
2.1. Tháo một khớp khuỷu
61
2.2. Cụt một cẳng tay
2.2.1. Đường cắt 1/3 giữa
51-55
2.2.2. Đường cắt 1/3 trên
56-60
2.3. Cứng một khớp khuỷu
2.3.1. Cẳng tay gấp - duỗi được trong khoảng trên 5° đến 145°
11 - 15
2.3.2. Cẳng tay gấp - duỗi được trong khoảng trên 45° đến 90°
26-30
2.3.3. Cẳng tay gấp - duỗi được trong khoảng 0° đến 45°
31-35
2.3.4. Cẳng tay gấp - duỗi được trong khoảng trên 100° đến 150°
51-55
2.4. Gẫy hai xương cẳng tay
2.4.1. Không liền xương hoặc mất đoạn xương tạo thành khớp giả hai xương
2.4.1.1. Khớp giả chặt
26-30
2.4.1.2. Khớp giả lỏng
31-35
2.4.2. Can liền tốt trục thẳng, chức năng cẳng tay gần như bình thường
6-10
2.4.3. Xương liền xấu, trục lệch, chi ngắn dưới 3 cm
26-30
2.4.4. Xương liền xấu, trục lệch, chi ngắn trên 3 cm, ảnh hưởng đến chức năng sấp - ngửa cẳng tay và vận động của khớp cổ tay
31-35
2.4.5. Bốn đầu xương gãy dính nhau, can xấu, mất sấp ngửa cẳng tay, teo cơ
31-35
2.5. Gẫy đầu dưới cả hai xương cẳng tay sát cổ tay
2.5.1. Hạn chế chức năng khớp cổ tay ít và vừa (1 đến 2/5 động tác cổ tay)
11 - 15
2.5.2. Hạn chế chức năng khớp cổ tay nhiều (trên 3 động tác cổ tay)
21-25
2.5.3. Cứng khớp cổ tay tư thế cơ năng (0°)
21 -25
2.5.4. Cứng khớp cổ tay tư thế gấp hoặc ngửa tối đa
31 -35
2.5.5. Cứng khớp cổ tay tư thế còn lại
26-30
2.6. Gẫy thân xương quay
2.6.1. Can liền tốt, trục thẳng, không ngắn chi, chức năng cẳng tay tương đối bình thường
6-10
2.6.2. Can liền xấu, trục lệch hoặc chi bị ngắn trật khớp quay - trụ và hạn chế chức năng sấp - ngửa
21-25
2.6.3. Không liền xương hoặc mất đoạn xương tạo thành khớp giả xương quay
2.6.3.1. Khớp giả chặt
11 - 15
2.6.3.2. Khớp giả lỏng
21 -25
2.7. Gẫy đầu trên xương quay có di chứng làm trở ngại gấp - duỗi khớp khuỷu và hạn chế sấp, ngửa cẳng tay, kèm theo teo cơ
21-25
2.8. Gẫy đầu dưới xương quay (kiểu Pouteau - Colles)
2.8.1. Kết quả điều trị tốt, di chứng không đáng kể
8
2.8.2. Hạn chế vận động cẳng tay, cổ tay
11 - 15
2.9. Gẫy thân xương trụ
2.9.1. Can liền tốt, trục thẳng, chức năng cẳng tay không bị ảnh hưởng
6- 10
2.9.2. Can liền xấu, trục lệch hoặc hai đầu gẫy dính với xương quay làm mất chức năng sấp, ngửa cẳng tay
21 -25
2.9.3. Không liền xương hoặc mất đoạn xương tạo thành khớp giả
2.9.3.1. Khớp giả chặt
11 - 15
2.9.3.2. Khớp giả lỏng
16-20
2.10. Gẫy mỏm khuỷu xương trụ gây hậu quả biến dạng khớp khuỷu, cứng khớp: Áp dụng theo tổn thương khớp khuỷu
2.11. Gẫy 1/3 trên xương trụ và trật khớp đầu trên xương quay (Gẫy kiểu Monteggia) để lại di chứng cứng khớp khuỷu hạn chế sấp - ngửa cẳng tay: Áp dụng theo tổn thương khớp khuỷu
2.12. Gẫy rời mỏm trâm quay hoặc trâm trụ làm yếu khớp cổ tay
6-10
3. Bàn tay và khớp cổ tay
3.1. Tháo khớp cổ tay một bên
52
3.2. Cứng khớp cổ tay do chấn thương (các ngón tay vẫn bình thường)
3.2.1. Cổ tay ở tư thế cơ năng (0°)
21 -25
3.2.2. Cổ tay ở tư thế gấp hoặc ngửa tối đa
31-35
3.2.3. Cổ tay ở tư thế khác (không phải tư thế cơ năng hoặc gấp, ngửa tối đa)
26-30
3.3. Gẫy, vỡ xương hoặc trật khớp cũ khớp xương cổ tay một bên
3.3.1. Di chứng ảnh hưởng ít đến động tác khớp cổ tay
5-9
3.3.2. Gẫy cứng khớp cổ tay: Áp dụng theo Mục 3.2
3.4. Gẫy xương bàn tay
3.4.1. Gẫy một - hai xương bàn tay, nếu bàn tay không bị biến dạng và không hạn chế chức năng bàn tay - ngón tay
6-10
3.4.2. Gẫy trên hai xương bàn tay, hoặc trường hợp gẫy can xương xấu, bàn tay biến dạng, ảnh hưởng nhiều đến chức năng bàn tay, ngón tay
16-20
3.4.3. Mất đoạn xương nhiều xương bàn tay làm bàn tay biến dạng và gây hạn chế chức năng nhiều
21-25
4. Ngón tay
4.1. Cụt (mất) năm ngón tay của một bàn tay
4.1.1. Cụt (mất) năm ngón tay
47
4.1.2. Trường hợp cắt rộng đến xương bàn tay
50
4.2. Cụt (mất) bốn ngón của một bàn tay
4.2.1. Mất ngón cái (I), ngón trỏ (II), ngón giữa (III) và ngón tay đeo nhẫn (IV): I + II + III + IV
45
4.2.2. Mất ngón tay cái và ba ngón khác
4.2.2.1. Mất các ngón I + II + III + IV (còn lại ngón V)
43
4.2.2.2. Mất các ngón I + II + IV + V (còn lại ngón III)
43
4.2.2.3. Mất các ngón I + III + IV + V (còn lại ngón II)
43
4.2.3. Mất bốn ngón II + III + IV + V (còn lại ngón I)
41
4.2.4. Vừa bị mất bốn ngón tay vừa tổn thương (gẫy, khuyết...) từ một đến ba xương bàn tay
45-47
4.3. Cụt (mất) ba ngón tay của một bàn tay
4.3.1. Mất ngón I và hai ngón khác
4.3.1.1. Mất các ngón I + II + III
41
4.3.1.2. Mất các ngón I + II + IV
39
4.3.1.3. Mất các ngón I + II + V
39
4.3.1.4. Mất các ngón I + III + IV
37
4.3.1.5. Mất các ngón I + III + V
35
4.3.1.6. Mất các ngón I + IV + V
35
4.3.2. Mất ngón II và hai ngón khác (còn lại ngón I)
4.3.2.1. Mất các ngón II + III + IV
31
4.3.2.2. Mất các ngón II + III + V
31
4.3.2.3. Mất các ngón II + IV + V
29
4.3.3. Mất các ngón III + IV + V
25
4.3.4. Cắt cụt ba ngón tay kèm tổn thương một đến ba xương bàn tương ứng thì được cộng thêm 4 - 6% (cộng lùi)
4.4. Cụt (mất) hai ngón tay của một bàn tay
4.4.1. Mất ngón I và một ngón khác
4.4.1.1. Mất ngón I và ngón II
35
4.4.1.2. Mất ngón I và ngón III
33
4.4.1.3. Mất ngón I và ngón IV
32
4.4.1.4. Mất ngón I và ngón V
31
4.4.2. Mất ngón II và một ngón khác (trừ ngón I)
4.4.2.1. Mất ngón II và ngón III
25
4.4.2.2. Mất ngón II và ngón IV
23
4.4.2.3. Mất ngón II và ngón V
21
4.4.3. Mất ngón tay III và ngón IV
19
4.4.4. Mất ngón tay III và ngón V
18
4.4.5. Mất ngón IV và ngón út V
Mất hai ngón tay kèm theo tổn thương xương bàn tương ứng được cộng thẳng 2 - 4 % vào tỷ lệ mất ngón
18
4.5. Cụt (mất) một ngón tay
4.5.1. Ngón I (ngón cái)
4.5.1.1. Cứng khớp liên đốt
6-8
4.5.1.2. Hàn khớp đốt - bàn
11 - 15
4.5.1.3. Mất xương tạo thành khớp giả ngón cái
11 - 15
4.5.1.4. Mất đốt ngoài (đốt hai)
11 - 15
4.5.1.5. Mất trọn ngón I (tháo khớp ngón - bàn)
21 -25
4.5.1.6. Mất trọn ngón và một phần xương bàn I
26-30
4.5.2. Ngón II (ngón trỏ)
4.5.2.1. Cứng một khớp liên đốt
3-5
4.5.2.2. Cứng khớp đốt - bàn
7-9
4.5.2.3. Cứng các khớp liên đốt
11 - 12
4.5.2.4. Mất đốt ba
3-5
4.5.2.5. Mất hai đốt ngoài (đốt 2 và 3)
6-8
4.5.2.6. Mất trọn ngón II (tháo khớp ngón - bàn)
11 - 15
4.5.2.7. Mất trọn ngón II và một phần xương bàn
16-20
4.5.3. Ngón III (ngón giữa)
4.5.3.1. Cứng một khớp liên đốt
1-3
4.5.3.2. Cứng khớp đốt - bàn
5-6
4.5.3.3. Cứng các khớp liên đốt
7-9
4.5.3.4. Mất đốt ba
1-3
4.5.3.5. Mất hai đốt ngoài (đốt 2 và 3)
4-6
4.5.3.6. Mất trọn ngón III (tháo khớp ngón - bàn)
8-10
4.5.3.7. Mất trọn ngón và một phần xương bàn tương ứng
11 - 15
4.5.4. Ngón IV (ngón đeo nhẫn)
4.5.4.1. Cứng một khớp liên đốt
1-3
4.5.4.2. Cứng khớp ngón - bàn
4-5
4.5.4.3. Cứng các khớp liên đốt
6-8
4.5.4.4. Mất đốt ba
1-3
4.5.4.5. Mất hai đốt ngoài của ngón IV (đốt 2 và 3)
4-6
4.5.4.6. Mất trọn ngón IV
8-10
4.5.4.7. Mất trọn ngón và một phần xương bàn tương ứng
11 - 15
4.5.5. Ngón V (ngón tay út)
4.5.5.1. Cứng một khớp liên đốt
1-2
4.5.5.2. Hàn khớp đốt ngón - bàn
3-4
4.5.5.3. Cứng các khớp liên đốt
5-6
4.5.5.4. Mất đốt ba
1-3
4.5.5.5. Mất đốt hai và ba
4-5
4.5.5.6. Mất trọn ngón V (tháo khớp ngón - bàn)
6-8
4.5.5.7. Mất trọn ngón và một phần xương bàn tương ứng
11 - 15
4.6. Cụt nhiều ngón tay của hai bàn tay
4.6.1. Cụt hai ngón I (ngón tay cái)
36-40
4.6.2. Cụt hai ngón II
21-25
4.6.3. Cụt hai ngón III
16-20
4.6.4. Chấn thương cắt cụt hai ngón IV
16-20
4.6.5. Chấn thương cắt cụt hai ngón V
16-20
4.6.6. Cụt ngón I, ngón II và ngón III bàn tay phải (tay thuận) và cụt ngón I, ngón II bàn tay trái (tay không thuận)
61
4.7. Gẫy xương một đốt ngón tay
1
5. Xương đòn và xương bả vai
5.1. Gẫy xương đòn (1/3 ngoài, giữa hoặc trong)
5.1.1. Can liền tốt, không di chứng
6-10
5.1.2. Can liền xấu, gồ, cứng vai và đau ảnh hưởng đến gánh, vác
16-20
5.2. Mất đoạn xương gây khớp giả xương đòn
16-20
5.3. Sai khớp đòn - mỏm - bả
11 - 15
5.4. Sai khớp ức - đòn
11 - 15
5.5. Gẫy xương bả vai một bên do chấn thương
5.5.1. Gẫy, vỡ hoặc có lỗ khuyết ở thân xương
6-10
5.5.2. Gẫy vỡ ở ngành ngang
11 - 15
5.5.3. Gẫy vỡ phần ổ khớp vai
5.5.3.1. Vỡ ổ khớp vai đơn thuần, chỏm xương cánh tay không bị tổn thương nhưng để lại hậu quả dễ trật khớp vai
16-20
5.5.3.2. Vỡ ổ khớp kèm tổn thương chỏm gây hậu quả cứng, hàn khớp vai: Áp dụng tổn thương khớp vai
6. Đùi và khớp háng
6.1. Cụt hai chi dưới
6.1.1. Tháo hai khớp cổ chân
81
6.1.2. Cụt 1/3 giữa hai cẳng chân
83
6.1.3. Cụt 1/3 trên hai cẳng chân
84
6.1.4. Tháo khớp gối hai bên
85
6.1.5. Cụt 1/3 giữa một đùi và 1/3 giữa cẳng chân bên kia
85
6.1.6. Cụt 1/3 trên đùi một bên và 1/3 trên một cẳng chân còn lại
86
6.1.7. Cụt 1/3 trên một đùi một bên và 1/3 dưới đùi còn lại
87
6.1.8. Cụt hai đùi từ 1/3 giữa
87
6.1.9. Cụt hai đùi từ 1/3 trên
91
6.1.10. Cụt ngang mấu chuyển hai đùi
92
6.1.11. Tháo hai khớp háng
95
6.2. Cụt một chi dưới và mù một mắt
6.2.1. Cụt một cẳng chân và khoét bỏ một nhãn cầu
85
6.2.2. Cụt một đùi và mù một mắt
87
6.2.3. Tháo bỏ một khớp háng và mù một mắt
88
6.2.4. Cụt một đùi và khoét bỏ một nhãn cầu
91
6.2.5. Tháo một khớp háng và khoét bỏ một nhãn cầu lắp được mắt giả
91
6.2.6. Tháo một khớp háng và khoét bỏ một nhãn cầu không lắp được mắt giả
95
6.3. Tháo một khớp háng
72
6.4. Cụt một đùi
6.4.1. Đường cắt ở 1/3 giữa
65
6.4.2. Đường cắt ở 1/3 trên
67
6.4.3. Đường cắt ở ngang mấu chuyển lớn
68-69
6.5. Gẫy đầu trên xương đùi
6.5.1. Can liền tốt, trục thẳng, nhưng có teo cơ
26-30
6.5.2. Can liền xấu, trục lệch, cơ teo nhiều, chi ngắn dưới 4 cm, chức năng khớp háng bị hạn chế
31-35
6.5.3. Can liền xấu, trục lệch, cơ teo nhiều chi ngắn trên 4 cm
41-45
6.5.4. Gẫy cổ xương đùi gây tiêu chỏm
51
6.5.5. Mất đoạn xương hoặc không liền xương tạo thành khớp giả cổ xương đùi
6.5.5.1. Khớp giả chặt
41-45
6.5.5.2. Khớp giả lỏng lẻo
51
6.6. Trật khớp háng hoặc gẫy cổ xương đùi, đã phẫu thuật thay chỏm nhân tạo
35
6.7. Gẫy thân xương đùi ở 1/3 giữa hoặc dưới đã điều trị ổn định
6.7.1. Can liền tốt, trục thẳng, chức phận chi bình thường
21
6.7.2. Can liền xấu, trục lệch
26-30
6.7.3. Can xấu, trục lệch, chi ngắn dưới 4 cm
31 -35
6.7.4. Can xấu, trục lệch, chi ngắn trên 4 cm
41
6.8. gẫy đầu dưới xương đùi gần sát lồi cầu sau điều trị có di chứng hạn chế vận động khớp gối: Áp dụng tỷ lệ cứng khớp gối Mục 7.11 trong bảng này
6.9. Sai khớp háng kết quả điều trị
6.9.1. Tốt
6-10
6.9.2. Gây lỏng khớp háng
21-25
6.10. Cứng một khớp háng sau chấn thương
6.10.1. Chi ở tư thế thẳng trục
6.10.1.1. Từ 0-90°
21-25
6.10.1.2. Từ 0 đến 60°
31-35
6.10.1.3. Từ 0 đến 30°
41-45
6.10.2. Chi ở tư thế vẹo hoặc gấp kèm theo
6.10.2.1. Từ 0 đến 90°
31-35
6.10.2.2. Từ 0 đến 60°
41-45
6.10.2.3. Từ 0 đến 30°
46-50
6.11. Cứng hoàn toàn một khớp háng sau chấn thương
51 -55
6.12. Chấn thương để lại hậu quả cứng hai, ba khớp lớn chi dưới
6.12.1. Cứng một khớp háng và một khớp gối
61 -65
6.12.2. Cứng một khớp gối và một khớp cổ chân
41-45
6.12.3. Cứng ba khớp lớn (háng, gối)
66-70
6.12.4. Cứng ba khớp háng, gối và cổ chân
61-65
6.12.5. Cứng ba khớp (gối và cổ chân)
61-65
7. Cẳng chân và khớp gối
7.1. Tháo một khớp gối
61
7.2. Cụt một cẳng chân
7.2.1. Cụt ở 1/3 trên, nếu khớp gối bình thường
7.2.1.1. Lắp được chân giả
51
7.2.1.2. Không lắp được chân giả
55
7.2.2. Cụt ở 1/3 giữa hoặc dưới
7.2.2.1. Đã lắp chân giả đi lại tốt
41 -45
7.2.2.2. Không lắp được chân giả hoặc đi chân giả đau, khó
46-50
7.3. Gãy hai xương cẳng chân
7.3.1. Can liền tốt, trục thẳng, không ngắn chi
16-20
7.3.2. Can xương xấu, hoặc can dính hai xương, cẳng chân bị vẹo và ngắn dưới 2 cm
21-25
7.3.3. Di chứng như Mục 7.3.2 nhưng chi ngắn từ 2 cm đến dưới 5 cm
26-30
7.3.4. Di chứng như Mục 7.3.2 nhưng chi ngắn từ 5 cm trở lên
31-35
7.4. Mất đoạn hai xương chày, mác tạo thành khớp giả
7.4.1. Khớp giả hai xương chặt, chi ngắn dưới 5 cm
31-35
7.4.2. Khớp giả hai xương lỏng, chi ngắn trên 5 cm
41-45
7.5. Gẫy thân xương chày một chân
7.5.1. Gẫy thân xương chày ở bất kể đoạn nào, can tốt, trục thẳng, không ngắn chi
11 - 15
7.5.2. Gẫy thân xương chày ở bất kể đoạn nào, can xấu, trục lệch, chi ngắn dưới 2 cm
16-20
7.5.3. Gẫy thân xương chày ở bất kể đoạn nào, can xấu, trục lệch, chi ngắn từ 2 cm đến dưới 5 cm
21 -25
7.5.4. Gẫy thân xương chày ở bất kể đoạn nào, can xấu, trục lệch, chi ngắn từ 5 cm trở lên
26-30
7.5.5. Gẫy thân xương chày đã liền nhưng thân xương có ổ khuyết lớn
21-25
7.6. Mất đoạn xương chày tạo thành khớp giả
7.6.1. Khớp giả chặt
21-25
7.6.2. Khớp giả lỏng
31-35
7.7. Gẫy hoặc vỡ mâm chày
7.7.1. Điều trị phục hồi tốt, khớp gối không cứng
15
7.7.2. Di chứng cứng khớp gối hoặc hàn khớp: Áp dụng tổn thương khớp gối
7.8. Gẫy hoặc vỡ lồi cù trước mâm chày
6-10
7.9. Gẫy thân xương mác một chân
7.9.1. Đường gẫy ở 1/3 giữa hoặc trên, can liền tốt
3-5
7.9.2. Gẫy đầu trên xương mác, can xấu
5-7
7.9.3. Gẫy kiểu Dupuytren (đầu dưới xương mác), can xấu
7.9.3.1. Hạn chế nhẹ khớp cổ chân
6-10
7.9.3.2. Cổ chân bị cứng khớp nhẹ
11 - 15
7.10. Mất đoạn xương mác hoặc tháo bỏ xương mác
11 - 15
7.11. vết thương, chấn thương khớp gối dẫn đến hậu quả cứng khớp
7.11.1. Tầm vận động từ 0° đến trên 125°
11 - 15
7.11.2 . Tầm vận động từ 0° đến 90°
16-20
7.11.3. Tầm vận động từ 0° đến 45°
26-30
7.11.4. Cứng khớp tư thế 0°
36-40
7.12. Đứt gân bánh chè đã mổ khâu kết quả tốt
6-10
7.13. Chấn thương cắt bỏ xương bánh chè làm hạn chế chức năng khớp gối: Áp dụng tỷ lệ Mục 7.11 trong bảng này
7.14. Gẫy hoặc vỡ lồi cầu xương đùi dẫn đến hậu quả hạn chế vận động khớp gối: Áp dụng tỷ lệ Mục 7.11 trong bảng này
7.15. Tổn thương sụn chêm do chấn thương khớp gối
7.15.1. Rách, đứt, trật chỗ bám hoặc gây viêm mãn tính
16-20
7.15.2. Nếu phải cắt bỏ và có hậu quả dính khớp gối: Áp dụng tỷ lệ tổn thương khớp gối Mục 7.11 trong bảng này
7.15.3. Cắt bỏ sụn chêm có biến chứng hạn chế một phần cử động gấp - duỗi khớp gối: Áp dụng tỷ lệ tổn thương khớp gối Mục 7.11 trong bảng này
7.16. Dị vật khớp gối
7.16.1. Dị vật nằm trong bao khớp hoặc bao hoạt dịch ảnh hưởng ít đến chức năng khớp gối
11 - 15
7.16.2. Dị vật nằm trong khe khớp làm ảnh hưởng đến vận động, đi lại
21 -25
7.17. Tổn thương đứt dây chằng khớp gối
7.17.1. Đứt dây chằng chéo trước hoặc sau được điều trị phục hồi tốt
11 - 15
7.17.2. Đứt dây chằng chéo trước hoặc sau được điều trị phục hồi không tốt hoặc không được điều trị
21-25
7.17.3. Đứt dây chằng ngoài khớp đã điều trị phục hồi tốt
6-10
7.17.4. Đứt dây chằng ngoài khớp đã điều trị phục hồi không tốt hoặc không được điều trị
11 - 15
Ghi chú: Tổn thương gẫy xương nếu có tổn thương mạch máu, dây thần kinh được cộng lùi tỷ lệ nhưng tổng tỷ lệ % phải thấp hơn so với cắt bỏ đoạn chi tương ứng
8. Bàn chân và khớp cổ chân
8.1. Tháo khớp cổ chân một bên
45
8.2. Tháo khớp hai cổ chân
81
8.3. Cắt bỏ nửa trước bàn chân (tháo khớp các xương bàn hay thủ thuật Lisfranc)
35
8.4. Cắt bỏ giữa bàn chân còn để lại chỗ chống gót (thủ thuật Chopart, Ricard hay Pirogoff)
41
8.5. Chấn thương khớp cổ chân dẫn đến hậu quả cứng khớp
8.5.1. Cứng khớp ở tư thế Cơ năng (0°)
21
8.5.2. Cứng khớp ở tư thế bất lợi cho chức năng khớp cổ chân
31
8.6. Đứt gân gót (gân Achilles )
8.6.1. Đã nối lại, không ngắn gân
11 - 15
8.6.2. Gân bị ngắn sau khi nối, bàn chân ngả về phía trước
21-25
8.6.3. Không nối lại kịp thời để cơ dép co lại thành một cục, đi lại khó khăn
26-30
8.7. Cắt bỏ hoàn toàn xương gót
31-35
8.8. Gẫy hoặc vỡ xương gót
8.8.1. Vỡ tước một phần phía sau xương gót
6-10
8.8.2. Vỡ thân xương gót có ảnh hưởng đến đi lại, lao động
11 - 15
8.8.3. Gẫy góc Boehler (phần Thalamus của xương gót) làm sập vòm bàn chân, đi lại khó và đau
21-25
8.9. Cắt bỏ xương sên
26-30
8.10. Gẫy xương sên làm bàn chân biến dạng, đi lại khó
16-20
8.11. Gẫy xương thuyền
6-10
8.12. Gẫy /vỡ xương hộp
11 - 15
8.13. Gẫy /vỡ nhiều xương nhỏ giữa bàn chân dẫn đến hậu quả cứng/hàn khớp bàn chân
16-20
8.14. Tổn thương mắt cá chân
8.14.1. Không ảnh hưởng khớp
6-10
8.14.2. Gây cứng khớp cổ chân: Áp dụng tỷ lệ cứng khớp cổ chân
8.15. Gẫy hoặc mất đoạn một xương bàn của bàn chân
8.15.1. Can liền tốt, bàn chân không biến dạng, không ảnh hưởng đến đi đứng
3-5
8.15.2. Bàn chân biến dạng và trở ngại đến việc đi đứng, lao động
11 - 15
8.16. Gẫy hoặc mất đoạn nhiều xương bàn của một bàn chân
8.16.1. Gẫy hai xương bàn, can liền xấu hoặc mất đoạn hai xương bàn
16-20
8.16.2. Gẫy trên hai xương bàn hoặc mất đoạn xương làm bàn chân biến dạng gây trở ngại nhiều đến việc đi đứng, lao động
21-25
8.17. Mảnh kim khí nằm trong khe khớp cổ chân (chày - gót - sên)
16-20
8.18. Còn nhiều mảnh kim khí nhỏ ở phần mềm gan bàn chân hay găm ở xương bàn chân ảnh hưởng đến đi lại, lao động
8.18.1. Có dưới 10 mảnh nhỏ
11 - 15
8.18.2. Có từ 10 mảnh trở lên
16-20
8.19. Bong gân khớp cổ chân điều trị lâu không khỏi
16-20
8.20. Viêm khớp cổ chân mãn tính sau chấn thương trật khớp, bong gân cổ chân
16-20
9. Ngón chân
9.1. Cụt năm ngón chân
26-30
9.2. Cụt bốn ngón chân
9.2.1. Cụt bốn ngón II + III + IV + V (còn lại ngón I)
16-20
9.2.2. Cụt bốn ngón I + II +III + IV (còn lại ngón út)
21-25
9.2.3. Cụt bốn ngón I + II + III + V (còn lại ngón IV)
21-25
9.2.4. Cụt bốn ngón I + II + IV + V (còn lại ngón III)
21-25
9.3. Cụt ba ngón chân
9.3.1. Cụt ba ngón nhưng không mất ngón chân I
11 - 15
9.3.2. Cụt ba ngón trong đó có ngón chân I
16-20
9.4. Cụt hai ngón chân
9.4.1. Cụt hai ngón III + IV hoặc hai ngón III +V hoặc hai ngón IV + V
6-10
9.4.2. Cụt ngón II và một ngón khác (trừ ngón chân I)
11 - 15
9.4.3. Cụt ngón chân I và một ngón khác
16-20
9.5. Cụt ngón chân I
11 - 15
9.6. Cụt một ngón chân khác
3-5
9.7. Cụt đốt ngoài của một ngón chân I (đầu ngón chân)
6-10
9.8. Cụt đốt ngoài của ngón chân khác (đầu ngón chân)
1-3
9.9. Cụt hai đốt ngoài của một ngón chân khác
2-4
9.10. Cứng khớp liên đốt ngón chân I
9.10.1. Tư thế thuận
3-5
9.10.2. Tư thế bất lợi
7-9
9.11. Cứng khớp đốt - bàn của ngón chân I
7-9
9.12. Cứng khớp đốt - bàn hoặc các khớp liên đốt với nhau của một ngón chân khác
9.12.1. Cứng ở tư thế thuận
1-3
9.12.2. Cứng ở tư thế bất lợi về chức năng
4-5
9.13. Gẫy xương một đốt ngón chân
1
10. Chậu hông
10.1. Gẫy gai chậu trước trên
6-10
10.2. Gẫy mào chậu
11 - 15
10.3. Gẫy một bên cánh chậu
16-20
10.4. Gẫy xương chậu kiểu Malgaigne dẫn đến méo khung chậu
10.4.1. Nam giới hoặc phụ nữ không còn sinh đẻ
31-35
10.4.2. Phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ
41-45
10.4.3. Người ở độ tuổi vị thành niên hoặc người già
41-45
10.5. Gẫy ụ ngồi (gây ra mất đối xứng eo dưới)
16-20
10.6. Gẫy ngành ngang xương mu
10.6.1. Gẫy ở một bên
11 - 15
10.6.2. Gẫy cả hai bên
16-20
10.7. Gẫy ổ chảo (Cotyle) khớp háng cả cung trước lẫn cung sau gây di lệch, làm lỏng khớp (dễ trật khớp háng)
21 -25
10.8. Gẫy xương cụt không tổn thương thần kinh
3-5
10.9. Gẫy xương cùng không tổn thương thần kinh
5-7
11. Tổn thương cột sống không gây tổn thương thần kinh
11.1. Tổn thương cột sống cổ
11.1.1. Tổn thương bản lề cổ - lưng
26-30
11.1.2. Tổn thương đốt sống C1 và C2
31-35
11.1.3. Xẹp, viêm dính khớp các đốt sống cổ do chấn thương
11.1.3.1. Xẹp, viêm dính một - hai đốt sống cổ, đau vừa, hạn chế một phần động tác cổ - đầu (Gấp - duỗi, nghiêng trái, phải và xoay từ 0 đến 20°)
31 -35
11.1.3.2. Xẹp, viêm dính trên hai đốt sống cổ, đau nhiều, trở ngại đến vận động cổ đầu (Trên 20° ở tất cả các động tác)
41 -45
11.2. Tổn thương cột sống lưng - thắt lưng
11.2.1. Gẫy, xẹp thân một đốt sống
21-25
11.2.2. Gẫy, xẹp thân hai hoặc ba đốt sống trở lên
11.2.2.1. Xẹp thân hai đốt sống
26-30
11.2.2.2. Xẹp ba đốt sống
36-40
11.2.2.3. Xẹp trên ba đốt sống
41-45
11.3. Gẫy, vỡ mỏm gai
11.3.1. Của một đốt sống
6-10
11.3.2. Của hai hoặc ba đốt sống
16-20
11.3.3. Của trên ba đốt sống
26-30
11.4. Gẫy, vỡ mỏm bên
11.4.1. Của một đốt sống
3-5
11.4.2. Của hai hoặc ba đốt sống
11 - 15
11.4.3. Của trên ba đốt sống
21 -25
11.5. Viêm cột sống dính khớp do chấn thương cột sống
11.5.1. Dính khớp cột sống giai đoạn I
21-25
11.5.2. Dính khớp cột sống giai đoạn II
41 -45
11.5.3. Dính khớp cột sống giai đoạn II - III
61-65
11.5.4. Dính khớp cột sống giai đoạn IV
81
11.6. Trượt thân đốt sống, thoát vị đĩa đệm
11.6.1. Trượt một ổ không tổn thương thần kinh
21-25
11.6.2. Trượt nhiều tầng không tổn thương thần kinh
Ghi chú: Tổn thương xương, nếu có biểu hiện loãng xương kèm theo thì được cộng 5 - 10% (cộng lùi) (loãng xương do liệt thần kinh gây giảm vận động, do cố định xương kéo dài, không tính loãng xương do tuổi)
31-35
VII. Tỷ lệ tổn thương cơ thể do tổn thương Phần mềm và Bỏng
%
1. Sẹo vết thương phần mềm và sẹo bỏng ảnh hưởng đến chức năng da và thẩm mỹ
1.1. Sẹo vết thương phần mềm và sẹo bỏng không ảnh hưởng đến điều tiết: cứ 5% diện tích cơ thể
3
1.2. Sẹo vùng mặt, cổ diện tích từ 1,5% đến 3% diện tích cơ thể
11 - 15
1.3. Sẹo vùng mặt, cổ diện tích từ trên 3% diện tích cơ thể trở lên
16-20
1.4. Sẹo ở các vùng da hở khác diện tích trên 1% diện tích cơ thể gây rối loạn sắc tố ảnh hưởng thẩm mỹ
2
2. Sẹo vết thương phần mềm và sẹo bỏng ảnh hưởng chức năng da, các cơ quan liên quan và thẩm mỹ
2.1. Sẹo vùng Đầu - Mặt - cổ
2.1.1. Sẹo vùng da đầu có tóc
2.1.1.1. Nhiều sẹo vùng da đầu (từ năm sẹo trở lên) và đường kính của mỗi vết sẹo dưới 2 cm
3-5
2.1.1.2. Sẹo vùng da đầu đường kính trên 5 cm hoặc nhiều sẹo vùng da đầu (từ năm sẹo trở lên) và đường kính của mỗi sẹo từ 2 đến 5 cm
7-9
2.1.1.3. Lột hoặc bỏng nửa da đầu hoặc bỏng rộng hơn nửa da đầu đã được phẫu thuật tạo hình có biểu hiện đau, gây rụng tóc sau chấn thương kèm theo di chứng đau đầu
26-30
2.1.1.4. Lột da đầu toàn bộ hoặc vết thương bỏng rộng hơn nửa da đầu sẹo dính, tóc không mọc lại được phải mang tóc giả kèm theo di chứng đau đầu
31-35
2.1.2. Sẹo vùng mặt
2.1.2.1. Sẹo đường kính dưới 5 cm, mặt biến dạng ít có ảnh hưởng rõ đến thẩm mỹ
11 - 15
2.1.2.2. Sẹo đường kính 5 cm đến 10 cm, co kéo biến dạng mặt vừa, ảnh hưởng vừa đến thẩm mỹ
21-25
2.1.2.3. Sẹo đường kính trên 10 cm co kéo biến dạng mặt nặng, ảnh hưởng nặng đến thẩm mỹ
31-35
2.1.3. Sẹo vùng cổ
2.1.3.1. Hạn chế vận động cổ mức độ nhẹ (không co kéo và biến dạng) hạn chế ngửa hoặc quay cổ
5-9
2.1.3.2. Hạn chế vận động cổ mức độ vừa hạn chế ngửa, quay cổ
11 - 15
2.1.3.3. Hạn chế vận động cổ mức độ nặng (sẹo dính cằm - cổ - ngực) mất ngửa, quay cổ
Ghi chú: Các đối tượng là diễn viên, giáo viên, nhân viên dịch vụ giao tiếp, nam, nữ thanh niên chưa lập gia đình ... tỷ lệ được cộng thêm 5 - 10% (cộng lùi)
21-25
2.2. Sẹo vùng Lưng - Ngực - Bụng: lồi, dính, co kéo, phì đại
2.2.1. Diện tích sẹo từ 6% đến 8% diện tích cơ thể
11 - 15
2.2.2. Diện tích sẹo từ 9% đến 11% diện tích cơ thể
16-20
2.2.3. Diện tích sẹo vùng Lưng - Ngực - Bụng từ 12% đến 17% diện tích cơ thể
21-25
2.2.4. Diện tích sẹo vùng Lưng - Ngực - Bụng từ 18% đến 27% diện tích cơ thể
26-30
2.2.5. Diện tích sẹo vùng Lưng - Ngực - Bụng từ 28% đến 35% diện tích cơ thể
31-35
2.2.6. Diện tích sẹo vùng Lưng - Ngực - Bụng từ 36% diện tích cơ thể trở lên
Ghi chú:
Nếu diện tích sẹo chiếm từ 20% diện tích cơ thể trở lên ảnh hưởng điều tiết được cộng 10% (cộng lùi)
Tổn thương mất núm vú ở nữ giới dưới 55 tuổi thì được cộng lùi với tỷ lệ mất vú
46-50
2.3. Sẹo một bên chi trên: gây tổn thương thần kinh hoặc ảnh hưởng đến chức năng vận động của khớp: Áp dụng Bảng tỷ lệ tổn thương cơ thể do tổn thương Xương sọ và hệ Thần kinh và/hoặc tổn thương hệ Xương - Khớp
2.4. Sẹo một bên chi dưới gây tổn thương thần kinh hoặc ảnh hưởng đến chức năng vận động của khớp: Áp dụng Bảng tỷ lệ tổn thương cơ thể do tổn thương Xương sọ và hệ Thần kinh và/hoặc tổn thương hệ Xương - Khớp
Ghi chú: Tổn thương trong Mục 2.3 và 2.4 có diện tích sẹo trên 1% diện tích cơ thể được cộng 2% đối với vùng da kín, và 5% đối với vùng da hở (cộng lùi).
2.5. Sẹo vùng tầng sinh môn - sinh dục: Áp dụng Bảng tỷ lệ tổn thương cơ thể do tổn thương hệ Tiết niệu - Sinh dục
3. Rối loạn trên vùng sẹo
3.1. Các vết loét, vết dò không liền do rối loạn dinh dưỡng vùng sẹo
3.1.1. Đường kính vết loét dưới 1,5 cm
1-2
3.1.2. Đường kính vết loét từ 1,5 cm đến dưới 3 cm
3-5
3.1.3. Đường kính vết loét từ 3 cm đến dưới 5 cm
6-10
3.1.4. Đường kính vết loét từ 5 đến 10 cm
16-20
3.1.5. Đường kính vết loét trên 10 cm
21-25
3.2. Bỏng buốt, sẹo lồi, sẹo đổi màu, sẹo viêm:
6-10
Ghi chú: Nếu do nguyên nhân thần kinh: Áp dụng Bảng tỷ lệ tổn thương cơ thể do tổn thương Xương sọ và hệ Thần kinh.
4. Mảnh kim khí ở phần mềm
4.1. Còn mảnh kim khí không để lại di chứng
1-3
4.2. vết thương phần mềm còn mảnh kim khí gây ảnh hưởng chức năng, chức phận của bộ phận mang mảnh: Tỷ lệ được tính theo di chứng chức năng của cơ quan bộ phận đó
5. Tổn thương móng tay, móng chân
5.1. Móng tay hoặc móng chân bị đổi màu, sần sùi có vằn ngang dọc hoặc viêm quanh móng điều trị không kết quả hay tái phát (một chi)
5.1.1. Từ một đến ba móng
1-4
5.1.2. Từ bốn đến năm móng
6-10
5.2. Cụt, rụng móng tay hoặc móng chân của một chi
5.2.1. Từ một đến ba móng
6-10
5.2.2. Từ bốn đến năm móng
11 - 15
VIII. Tỷ lệ tổn thương cơ thể do tổn thương cơ quan Thị giác
%
1. Tổn thương hai mắt ảnh hưởng đến thị lực
1.1. Căn cứ vào thị lực, áp dụng Bảng tỷ lệ tổn thương cơ thể do giảm thị lực vì tổn thương cơ quan thị giác
1.2. Mất chức năng hai mắt (thị lực từ sáng tối âm tính đến đếm ngón tay từ 3 m trở xuống)
81-85
1.3. Một mắt khoét bỏ nhãn cầu, một mắt mất chức năng
87
1.4. Mù tuyệt đối hai mắt (thị lực sáng tối âm tính)
87
1.5. Một mắt khoét bỏ nhãn cầu (không lắp được mắt giả), một mắt mất chức năng
88-89
1.6. Khoét bỏ hai nhãn cầu lắp được mắt giả
91
1.7. Khoét bỏ hai nhãn cầu không lắp được mắt giả
95
2. Tổn thương một mắt ảnh hưởng đến thị lực
2.1. Căn cứ vào thị lực, áp dụng Bảng tỷ lệ tổn thương cơ thể do giảm thị lực vì tổn thương cơ quan thị giác
2.2. Mù một mắt (mắt còn lại bình thường), nếu chưa khoét bỏ nhãn cầu
41
2.3. Khoét bỏ nhãn cầu, lắp được mắt giả
51
2.4. Đã khoét bỏ một nhãn cầu, không lắp được mắt giả (do biến dạng mi, cạn cùng đồ, vỡ thành xương hốc mắt), ảnh hưởng thẩm mỹ
55
3. Đục nhân mắt do chấn thương
3.1. Chưa mổ: Căn cứ vào thị lực áp dụng Bảng tỷ lệ tổn thương cơ thể do giảm thị lực vì tổn thương cơ quan thị giác và cộng lùi 10%
3.2. Đã mổ: Căn cứ vào thị lực áp dụng Bảng tỷ lệ tổn thương cơ thể vì giảm thị lực do tổn thương cơ quan thị giác và cộng lùi 10% vì mất điều tiết sau mổ nhưng không được quá 41% một mắt.
4. Tổn thương ngoài nhãn cầu (một mắt)
4.1. Tắc lệ đạo, rò lệ đạo
4.1.1. Tắc (đã hoặc chưa phẫu thuật)
6-10
4.1.2. Rò lệ đạo
4.1.2.1. Đã phẫu thuật kết quả tốt
6-10
4.1.2.2. Đã phẫu thuật kết quả không tốt hoặc chưa phẫu thuật
11 - 15
4.2. Khuyết xương thành hốc mắt
11 - 15
4.3. Rò viêm xương thành hốc mắt
11 - 15
4.4. Sẹo co kéo hở mi
11 - 15
5. Tổn thương chức năng thị giác do tổn thương thần kinh chi phối thị giác
5.1. Mù não chấn thương một mắt hoặc hai mắt (tổn thương trung khu thần kinh thị giác nằm ở thùy chẩm được xác định bằng chẩn đoán hình ảnh): Tỷ lệ theo Bảng tỷ lệ tổn thương cơ thể do tổn thương cơ quan thị giác
5.2. Thị trường thu hẹp (do tổn thương não vùng chẩm trong chấn thương)
5.2.1. Thị trường còn khoảng 30° xung quanh điểm cố định
5.2.1.1. Thị trường thu hẹp ở một bên mắt
6-10
5.2.1.2. Thị trường thu hẹp cả hai bên mắt
21-25
5.2.2. Thị trường còn khoảng 10° xung quanh điểm cố định
5.2.2.1. ở một bên mắt
21-25
5.2.2.2. Ở cả hai mắt
61-65
5.3. Ám điểm trung tâm
5.3.1. Ám điểm ở một bên mắt
21-25
5.3.2. Ám điểm ở cả hai mắt
41-45
5.4. Bán manh (do tổn thương ở giao thoa thị giác)
5.4.1. Bán manh vẫn giữ được sức nhìn (thị lực trung tâm)
5.4.1.1. Bán manh cùng bên (phải hoặc trái)
26-30
5.4.1.2. Bán manh khác bên phía mũi
21 -25
5.4.1.3. Bán manh khác bên phía hai thái dương
61 -65
5.4.1.4. Bán manh góc 1/4 trên
11 - 15
5.4.1.5. Bán manh góc 1/4 dưới
21 -25
5.4.1.6. Bán manh ngang trên
11 - 15
5.4.1.7. Bán manh ngang dưới
36-40
5.4.2. Bán manh kèm theo mất thị lực trung tâm một bên hay cả hai bên: Tỷ lệ theo Bảng tỷ lệ tổn thương cơ thể do tổn thương cơ quan thị giác nhưng tối đa không quá 81 %
5.5. Song thị
5.5.1. Song thị ở một mắt
11 - 15
5.5.2. Song thị cả hai mắt
21-25
5.6. Rối loạn sắc giác và thích nghi bóng tối
11 - 15
5.7. Sụp mi một mắt (do tổn thương dây thần kinh số III)
5.7.1. Độ 1: Sụp mi che giác mạc > 2 mm: Căn cứ vào thị lực áp dụng Bảng tỷ lệ tổn thương cơ thể do tổn thương cơ quan thị giác, cộng lùi 5% do ảnh hưởng thẩm mỹ
5.7.2. Độ 2: Sụp mi che giác mạc đến trên đồng tử: Căn cứ vào thị lực, áp dụng Bảng tỷ lệ tổn thương cơ thể do tổn thương cơ quan thị giác, cộng lùi 5% do ảnh hưởng thẩm mỹ
5.7.3. Độ 3: Sụp mi che giác mạc qua bờ đồng tử phía dưới: Căn cứ vào thị lực, áp dụng Bảng tỷ lệ tổn thương cơ thể do tổn thương cơ quan thị giác, cộng lùi 10% do ảnh hưởng thẩm mỹ
5.8. Dính mi cầu không còn khả năng phục hồi: Căn cứ vào thị lực áp dụng Bảng tỷ lệ tổn thương cơ thể do tổn thương cơ quan thị giác và cộng lùi 5% - 10% do ảnh hưởng thẩm mỹ và khô mắt không phục hồi
5.9. Liệt điều tiết và liệt cơ co đồng tử
5.9.1. Một bên mắt
11 - 15
5.9.2. Cả hai mắt
21-25
5.10. Rung giật nhãn cầu đơn thuần
5.10.1. Rung giật ở một mắt
6-10
5.10.2. Rung giật cả hai mắt
11 - 15
5.11. Liệt một hay nhiều dây thần kinh vận động nhãn cầu (dây số III - nhánh vận động nhãn cầu; số IV; số VI): Áp dụng Bảng tỷ lệ tổn thương cơ thể do tổn thương Xương sọ và hệ Thần kinh
5.12. Tổn thương nhánh 1 dây thần kinh số V: Áp dụng Bảng tỷ lệ tổn thương cơ thể do tổn thương Xương sọ và hệ Thần kinh
5.13. Viêm giác mạc: Căn cứ vào thị lực áp dụng Bảng tỷ lệ tổn thương cơ thể do tổn thương cơ quan thị giác. Tỷ lệ tổn thương cơ thể do giảm thị lực tối đa không quá 45% cộng cả tỷ lệ ở Mục 5.12
5.14. Teo dây thần kinh thị giác (dây thần kinh số II): Căn cứ vào thị lực áp dụng Bảng tỷ lệ tổn thương cơ thể do tổn thương cơ quan thị giác
6. Tổn thương võng mạc: Căn cứ vào thị lực áp dụng Bảng tỷ lệ tổn thương cơ thể do giảm thị lực vì tổn thương cơ quan thị giác
7. Sẹo giác mạc: Căn cứ vào thị lực áp dụng Bảng tỷ lệ tổn thương cơ thể do tổn thương cơ quan thị giác và cộng thêm (cộng lùi) 5% -10%
8. Tổn hại môi trường trong suốt (thủy dịch - thủy tinh dịch)
8.1. Chấn thương nhãn cầu còn dị vật nội nhãn không thể lấy được gây chứng mắt bị nhiễm đồng hoặc sắt
8.2. Tổ chức hóa dịch kính
Ghi chú: Mục 8: Căn cứ thị lực, áp dụng thị lực tính theo Bảng tỷ lệ tổn thương cơ thể do tổn thương cơ quan thị giác và cộng lùi 5% - 10% vì nguy cơ ảnh hưởng thị lực và kích thích viêm lâu dài


TỶ LỆ TỔN THƯƠNG CƠ THỂ DO GIẢM THỊ LỰC VÌ TỔN THƯƠNG CƠ QUAN THỊ GIÁC

ADQuảng cáo

Giao điểm của 2 trục tung - trục hoành là tỷ lệ % tổn thương cơ thể chung của 2 mắt do giảm thị lực (sau khi đã được chỉnh kính). Thị lực của mỗi mắt được biểu diễn trên 1 trục (trục tung hoặc trục hoành) phân ra các độ 8/10 - 10/10 (bình thường), 7/10-6/10 (giảm rất nhẹ), 5/10, 4/10 ... đến sáng - tối (ST) âm tính. Thị lực đếm ngón tay 3m trở xuống được coi là mù.

Thị lực
10/10
8/10
7/10
6/10
5/10
4/10
3/10
2/10
1/10
1/20
dưới
1/20
ST
(-)
10/10-8/10
0
5
8
11
14
17
21
25
31
41
7/10-6/10
5
8
11
14
17
21
25
31
35
45
5/10
8
11
14
17
21
25
31
35
41
51
4/10
11
14
17
21
25
31
35
41
45
55
3/10
14
17
21
25
31
35
41
45
51
61
2/10
17
21
25
31
35
41
45
51
55
65
1/10
21
25
31
35
41
45
51
55
61
71
1/20
25
31
35
41
45
51
55
61
71
81
dưới 1/20
31
35
41
45
51
55
61
71
81
85
ST (-)
41
45
51
55
61
65
71
81
85
87

IX. Tỷ lệ tổn thương cơ thể do tổn thương Răng - Hàm - Mặt
%
1. Xương hàm, gò má, cung tiếp và khớp thái dương - hàm
1.1. Gãy xương hàm trên; gãy xương hàm dưới; gãy xương gò má, cung tiếp can tốt, không ảnh hưởng chức năng
6-10
1.2. Gãy xương hàm trên hoặc xương hàm dưới can xấu, gây sai khớp cắn
21-25
1.3. Gãy cả xương hàm trên và xương hàm dưới can tốt
16-20
1.4. Gãy cả xương hàm trên và xương hàm dưới can xấu, gây sai khớp cắn
31-35
1.5. Gẫy xương gò má cung tiếp can xấu
16-20
1.6. Mất một phần xương hàm trên hoặc một phần xương hàm dưới từ cành cao trở xuống (đã tính cả tỷ lệ mất răng)
31-35
1.7. Mất một phần xương hàm trên và một phần xương hàm dưới từ cành cao trở xuống (đã tính cả tỷ lệ mất răng)
1.7.1. Cùng bên
41 -45
1.7.2. Khác bên
51-55
1.8. Mất toàn bộ xương hàm trên hoặc xương hàm dưới
61
1.9. Tổn thương xương hàm, khớp thái dương hàm gây dính khớp hạn chế há miệng
1.9.1. Từ 1,5 đến 3 cm
21-25
1.9.2. Dưới 1,5 cm
36-40
2. Răng (tính cho răng vĩnh viễn)
2.1. Mất một răng
2.1.1. Mất răng cửa, răng nanh (số 1, 2, 3)
1,5
2.1.2. Mất răng hàm nhỏ (số 4, 5)
1,25
2.1.3. Mất răng hàm lớn số 7
1,5
2.1.4. Mất răng hàm lớn số 6
2,0
2.2. Mất từ 2 đến 8 răng ở cả hai hàm thì tính tỷ lệ theo Mục 2.1
Ghi chú: Nếu không lắp được răng giả tỷ lệ nhân đôi. Nếu đã lắp răng giả tỷ lệ tính bằng 50% mất răng
2.3. Mất từ 8 đến 19 răng ở cả hai hàm
15-18
2.4. Mất toàn bộ một hàm hoặc mất từ 20 răng trở lên ở cả hai hàm
21-25
2.5. Mất toàn bộ răng hai hàm
31
3. Phần mềm
Khuyết hổng lớn ở xung quanh hốc miệng, tổn thương mũi, má nhưng chưa được phẫu thuật tạo hình làm trở ngại đến ăn, uống, nói
51 -55
4. Lưỡi
4.1. Mất một phần nhỏ đầu lưỡi, ảnh hưởng đến ăn, nói
6-10
4.2. Mất một nửa đến hai phần ba lưỡi
31-35
4.3. Mất ba phần tư lưỡi, kể từ đường gai chữ V trở ra (còn gốc lưỡi)
51-55
5. Tổn thương hệ thống tuyến nước bọt
5.1. Gây hậu quả khô miệng
21-25
5.2. Gây rò kéo dài
26-30
X. Tỷ lệ tổn thương cơ thể do tổn thương Tai - Mũi - Họng
%
1.Tai
1.1. Nghe kém hai tai
1.1.1. Nghe kém nhẹ hai tai
6-10
1.1.2. Nghe kém nhẹ một tai - trung bình một tai
16-20
1.1.3. Nghe kém nhẹ một tai - nặng một tai
21-25
1.1.4. Nghe kém nhẹ một tai - quá nặng một tai
26-30
1.1.5. Nghe kém trung bình hai tai
1.1.5.1. Mức độ I (thiếu hụt thính lực từ 36 đến 45%)
21-25
1.1.5.2. Mức độ II (thiếu hụt thính lực từ 46 đến 55%)
26-30
1.1.6. Nghe kém trung bình một tai - nghe kém nặng một tai
31-35
1.1.7. Nghe kém trung bình một tai - nghe kém rất nặng một tai
36-40
1.1.8. Nghe kém nặng hai tai
1.1.8.1. Mức độ I (thiếu hụt thính lực từ 56 đến 65%)
41-45
1.1.8.2. Mức độ II (thiếu hụt thính lực từ 66 đến 75%)
46-50
1.1.9. Nghe kém nặng một tai - Nghe kém quá nặng một tai
51-55
1.1.10. Nghe kém quá nặng hai tai
1.1.10.1. Mức độ I (thiếu hụt thính lực từ 76 đến 95%)
61-65
1.1.10.2 Mức độ II (thiếu hụt thính lực 100%)
71
1.2. Nghe kém một tai
1.2.1. Nghe kém nhẹ một tai
3
1.2.2. Nghe kém trung bình một tai
9
1.2.3. Nghe kém nặng một tai
11 - 15
1.2.4. Nghe kém quá nặng một tai
16-20
1.3. Sẹo thủng màng nhĩ hay sẹo xơ dính màng nhĩ do sóng nổ làm giảm sức nghe. Xác định tỷ lệ theo mức độ nghe kém
1.4. Viêm tai giữa mạn tính sau chấn thương sóng nổ gây tổn thương tai giữa Tỷ lệ theo sức nghe và cộng thêm từ 5 đến 10% (cộng lùi) tùy theo viêm tai giữa một bên hay hai bên, có kèm theo cholesteatome cộng thêm từ 11 đến 15 % (cộng lùi)
1.5. vết thương vành tai
1.5.1. Mất một phần một vành tai hoặc sẹo co rúm một vành tai
5-9
1.5.2. Mất hoàn toàn một vành tai
16-20
1.5.3. Mất hoàn toàn hai vành tai
26-30
1.6. Sẹo chít hẹp ống tai
1.6.1. Sẹo làm hẹp ống tai một bên (hạn chế âm thanh)
3-6
1.6.2. Sẹo làm hẹp ống tai hai bên
11 - 15
1.6.3. Nếu ống tai bị bít kín tỷ lệ tính theo mức độ nghe kém cộng lùi tỷ lệ ống tai bị bịt kín
1.6.4. Nếu ống tai bị bít kín gây viêm ống tai ngoài thì cộng từ 5 đến 7% ở từng bên tai (cộng lùi)
1.7. Vỡ xương đá không để lại di chứng
16-20
1.8. Vỡ xương đá để lại di chứng: Tỷ lệ Mục 1.7 cộng tỷ lệ di chứng (cộng lùi)
2. Mũi xoang
2.1. Khuyết mũi
2.1.1. Khuyết một phần mũi ảnh hưởng ít thẩm mỹ
5-9
2.1.2. Khuyết một phần mũi có chỉ định ghép da
11 - 15
2.1.3. Khuyết một phần mũi có chỉ định ghép da và sụn
21 -25
2.1.4. Khuyết nửa mũi
31-35
2.1.5. Khuyết hoàn toàn mũi
41-45
2.2. Sẹo chít hẹp lỗ mũi (do chấn thương) ảnh hưởng đến thở
2.2.1. Sẹo chít hẹp một lỗ mũi
6-10
2.2.2. Sẹo bít cả một lỗ mũi
16-20
2.2.3. Sẹo chít hẹp hai lỗ mũi, ảnh hưởng nhiều đến thở, ngửi
26-30
2.2.4. Sẹo bít hoàn toàn cả hai lỗ mũi phải thở bằng mồm
36-40
2.3. Tổn thương tháp mũi (Gẫy, sập xương sống mũi, vẹo vách ngăn)
2.3.1. Không ảnh hưởng đến chức năng thở và ngửi
6-10
2.3.2. Ảnh hưởng nhiều đến thở và ngửi
26-30
2.4. Rối loạn khứu giác một bên
2.4.1. Rối loạn khứu giác một bên
6-10
2.4.2. Mất khứu giác hoàn toàn một bên
Tỷ lệ được cộng lùi từ 5 đến 10% đối với những nghề đặc biệt sử dụng khứu giác (sản xuất nước hoa, hương liệu, nấu ăn....)
11 - 15
2.5. Viêm mũi teo (Trĩ mũi)
2.5.1. Viêm mũi teo một bên mũi
16-20
2.5.2. Viêm mũi teo hai bên
31-35
2.6. Chấn thương xoang
2.6.1. Vỡ rạn hay lún thành xoang hàm hoặc xoang trán không di lệch
11 - 15
2.6.2. Mất một phần hay vỡ di lệch thành xoang hàm hoặc xoang trán
16-20
2.6.3. Chấn thương phức hợp mũi - sàng (vỡ kín mũi - sàng - bướm) cộng lùi với các tổn thương phối hợp đi kèm của các cơ quan khác
36-40
2.7. Chấn thương sọ - mặt (tầng trên, giữa, dưới) theo tỷ lệ tổn thương các chức năng liên quan
2.8. Viêm xoang sau chấn thương
2.8.1. Viêm đơn xoang
2.8.1.1. Một bên
6-10
2.8.1.2. Hai bên
11 - 15
2.8.2. Viêm đa xoang
2.8.2.1. Một bên
16-20
2.8.2.2. Hai bên
26-30
2.8.3. Viêm xoang còn dị vật nằm trong xoang (chưa lấy ra được hoặc mổ không lấy ra được) hoặc có lỗ rò: Tỷ lệ Mục 2.8.1 hoặc 2.8.2 cộng lùi 5%
3. Họng
3.1. Sẹo làm hẹp họng, hạ họng ảnh hưởng đến nuốt nhẹ (khó nuốt chất đặc)
11 - 15
3.2. Sẹo làm hẹp họng, hạ họng ảnh hưởng khó nuốt (khó nuốt chất lỏng)
26-30
3.3. Ăn qua ống thông dạ dày (sonde) hoặc phải mở thông dạ dày do không ăn được qua đường họng
71-75
3.4. Mất vị giác: Áp dụng Bảng tỷ lệ tổn thương cơ thể do tổn thương Xương sọ và hệ Thần kinh
4. Thanh quản
4.1. Rối loạn tiếng nói do tổn thương của thanh quản - họng hoặc các cơ vùng cổ
4.1.1. Nói khó
4.1.1.1. Nói khó mức độ nhẹ (câu ngắn)
16-20
4.1.1.2. Nói khó mức độ vừa (từng tiếng)
26-30
4.1.1.3. Nói khó mức độ nặng (không rõ tiếng)
41-45
4.1.2. Không nói được phải giao tiếp bằng hình thức khác
61
4.2. Rối loạn giọng nói (do tổn thương nội thanh quản - dây thanh)
4.2.1. Nói khản giọng
11 - 15
4.2.2. Nói không rõ tiếng
21-25
4.2.3. Mất tiếng
41-45
Ghi chú: Tỷ lệ được cộng lùi thêm 10% đối với những nghề hoạt động giao tiếp hàng ngày chủ yếu bằng tiếng nói (ca sĩ, diễn viên, phát thanh viên, giáo viên, nhạc công bộ hơi...)
4.3. Rối loạn hô hấp (khó thở thanh quản)
4.3.1. Khó thở nhẹ (chỉ xuất hiện khi hoạt động gắng sức đặc biệt)
21-25
4.3.2. Khó thở vừa (trung bình: khó thở xuất hiện khi gắng sức nhẹ)
41 -45
4.3.3. Khó thở nặng (khó thở thường xuyên, kể cả khi nghỉ ngơi)
61 -65
4.3.4. Phải mở khí quản vĩnh viễn
81

Những trường hợp đặc biệt:

1. Trường hợp bị dính các khớp ngón tay (trừ ngón cái và ngón trỏ) và các khớp ngón chân (trừ ngón cái) thì số tiền bồi thường chỉ bằng 50% số tiền bồi thường quy định trong trường hợp cụt ngón đó.

2. Trường hợp mất hẳn chức năng của từng bộ phận hoặc hỏng vĩnh viễn chi được coi như mất bộ phận đó hoặc mất chi.

3. Trường hợp trước khi xảy ra tai nạn, người bị tai nạn chỉ còn một mắt và nay mất nốt mắt lành còn lại thì được coi như mất hoàn toàn hai mắt.

4. Trường hợp người bị tai nạn bị nhiều hơn một loại thương tật thì số tiền bồi thường sẽ là tổng số tiền bồi thường cho từng loại thương tật. Tổng số tiền bồi thường sẽ không vượt quá giới hạn trách nhiệm bảo hiểm theo quy định.

5. Những trường hợp thương tật không được liệt kê trong Bảng quy định trả tiền bồi thường thiệt hại về sức khỏe, tính mạng sẽ được bồi thường theo tỷ lệ trên cơ sở so sánh tính nghiêm trọng của nó với những trường hợp khác có trong Bảng hoặc được căn cứ vào kết luận của Hội đồng giám định y khoa.

6. Nạn nhân bị chết nhưng không xác định được tung tích hoặc không có người thừa kế hợp pháp thì số tiền bồi thường căn cứ chi phí thực tế cần thiết để mai táng và phục vụ cho việc lưu trữ tìm tung tích nạn nhân. Tổng số tiền bồi thường không vượt quá giới hạn trách nhiệm bảo hiểm theo quy định.

ADQuảng cáo
Theo xaydungchinhsach.chinhphu.vn
https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/chi-tiet-muc-boi-thuong-bao-hiem-suc-khoe-tinh-mang-do-xe-co-gioi-gay-ra-119230917181757151.htm
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chi tiết mức bồi thường bảo hiểm sức khỏe, tính mạng do xe cơ giới gây ra
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO