Zuôr zos lưu văn hoar, nox hâuk jas ISV 20

H’Mai| 28/09/2022 16:29

Hôix nghis kangz ntux lus Kror tsuô trôngz hluôr tơưk jas tiv 20 (ISV 20) shông 2022, uô kangz hoax đôngx ndil seiz, thamr hiêmv kror tsuô nhangx xangv muôx tsangz cxênhx zos lưu văn hoar, nox hâuk trôngx qơư ntơưv hênhx Krông Nô.

ADQuảng cáo

Đăx trưng văn hoar ntơưv chor minhx cxưx M’nông, Ê đê, Zir, Nduôr, Môngz, Chu… uô trâu thangx angr Krông Nô muôx ntâu zangv

Sâuv thangx tsangv hênhx Krông Nô muôx 26 zangv minhx cxưx cưr tix uô nênhx nhoz. Tuôx nuôr, kruô zuôr tâu mlôngl chor jăngx đruôl chiêng haz đha xoang ntơưv chor tuz, nxeik hluôs M’nông, gâux Then ntơưv nênhs Zir, Langl; hu gâux khăp, khua luôngr ntơưv minhx cxưx Nduôr; suôz kênhx lov jêv ntưl ntơưv tuz hluôs Môngz…

Lêr hôix truênx thôngr ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs cênhz lus đruôl, văn hoar haz Công viên Đias tsât tangs nro UNESCO Đăk Nông

Krông Nô tsênhv zos thangx angr tiv zix cưs tsôngv box tsênhv tuôr tsês tâu ntâu lêr hôix truênx thôngr tiv zix xưs li lêr côngv nox mor blêx yaz, côngv hâur đêx, côngv đăngs jul ntơưv nênhs M’nông, Ê đê; lêr hôix lôngx tôngx ntơưv minhx cxưx Zir, Langl; lêr câp săc ntơưv minhx cxưx Chu; lêr phôngv shông lâul ntơưv minhx cxưx Nduôr…

ADQuảng cáo

Cxuô zangv nox tiv zix zos sanv vâts ntơưv trôngx qơư xưs li chơưr mol, mor trangx, grax chi, njêl chi…

Iz zangv minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv nuôr tsênhv muôx los six ntâu zangv nox tiv zix sưs li mor trăngx, canh thux, canh bôix, grax chi ntơưv nênhs M’nông, Ê đê; canh uôi, grax chi blôngx txir lưs muôv cangz, njêl chi blôngx tâux keiz ntơưv nênhs Nduôr; mor blâuv tsiz zangv maux, par gio, grax nhôngl kâuz, njêl krang ntơưv nênhs Zir…

Thangx angr Krông Nô muôx tsês grê Di sanv văn hoar phi vâts thêv hlôngr njêx muôl tiz nênhs zos Không jan văn hoar côngx, chiêng Tây Nguyên

Nghêx ntul ntâuz txaix, txâuk tươngs, kraz ndâu, nox hâuk, văn nghês jân jan… tưz qơư ndu văn hoar pangz mangx kruô ntơưv chor jêx jos

H’Mai

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Zuôr zos lưu văn hoar, nox hâuk jas ISV 20
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO