Chính trị

Vì một Đắk Nông văn minh – nhân ái – nghĩa tình

Hoàng Hoài 30/04/2023 05:00

Coi trọng xây dựng văn hóa trong Đảng bộ và hệ thống chính trị là một trong những nhiệm vụ quan trọng đã và đang được các cấp ủy đảng triển khai thực hiện, đưa Chuyên đề năm 2023 về “Phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Đắk Nông trong xây dựng quê hương, đất nước” đi vào chiều sâu.

ADQuảng cáo

Vận dụng hiệu quả tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa trong Đảng

Nhận thức sâu sắc ý nghĩa và tầm quan trọng về văn hóa trong Đảng và hệ thống chính trị, thời gian qua, cấp ủy các cấp trên địa bàn tỉnh đã tập trung lãnh đạo, vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh, các chủ trương của Đảng về xây dựng và thực hành văn hóa trong các tổ chức cơ sở đảng.

Các cấp, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, gắn với nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, giữ vững các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng...

Đồng chí Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông phát biểu tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 10, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành nhiều quy định, quy chế nhằm thể chế hóa, cụ thể hóa chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, nhất là Quy định số 09 cụ thể hóa 27 biểu hiện được nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) thành 85 biểu hiện cụ thể để các cấp ủy, tổ chức đảng dễ nhận diện.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với thực hiện Kết luận số 01 và Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh qua mỗi năm được Đắk Nông chú trọng.

010537img_3042aaaaaa(1).jpg
Coi trọng xây dựng văn hóa trong toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị tỉnh là một trong những nội dung được đề cập tại Hội nghị quán triệt Chuyên đề năm 2023.

Đặc biệt, Tỉnh ủy Đắk Nông đã ban hành Đề án số 07-ĐA/ TU ngày 2/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “xây dựng nhân cách văn hóa, giáo dục đạo đức, lối sống “văn minh - nhân ái - nghĩa tình” trong cuộc sống”. Trong đó, trọng tâm là xây dựng con người Đắk Nông phát triển toàn diện cả về thể chất và tinh thần với 5 chuẩn mực “thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”.

Đi đôi với đó, cấp ủy, Ban tuyên giáo các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án 05- ĐA/TU, ngày 5/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ tỉnh Đắk Nông. Trên cơ sở đó, hằng năm, người đứng đầu và từng cán bộ, đảng viên đều có cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, đạo đức công vụ, mối quan hệ, ứng xử với Nhân dân. Đồng thời, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý được thực hiện đồng bộ, nghiêm túc.

UBND tỉnh Đắk Nông chỉ đạo thực hiện hiệu quả Đề án Văn hóa công vụ theo Quyết định số 1847 ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ và đẩy mạnh các phong trào thi đua như “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; “Thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo”.

ADQuảng cáo

Tại các địa phương, đơn vị xây dựng và nghiêm túc thực hiện các tiêu chí, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ. Trong đó, tập trung nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên; tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong sinh hoạt và công tác.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Đề án số 03 về tạo nguồn đội ngũ cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc thiểu số thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý từ nay đến năm 2030, định hướng đến năm 2035. Đề án, góp phần tạo động lực để cán bộ trẻ, nữ, người dân tộc thiểu số phát huy phẩm chất, năng lực, sở trường, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao trong tình hình mới. Đề án góp phần tạo nguồn, tránh hụt nguồn và chuẩn bị nguồn cán bộ lãnh đạo kế cận lâu dài.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ năng lực, phẩm chất

Quán triệt nội dung chuyên đề tại Hội nghị nghiên cứu, quán triệt Chuyên đề năm 2023, đồng chí Trần Xuân Hải, UVTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đắk Nông cho rằng, việc xây dựng văn hóa trong toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị sẽ góp phần làm cho những chuẩn mực, giá trị đạo đức cách mạng thấm sâu trong sinh hoạt Đảng, các hoạt động của cả hệ thống chính trị, mối quan hệ giữa Đảng với Nhân dân, trở thành tấm gương đạo đức trong xã hội.

img_2055(1).jpg
Sâu sát cơ sở, nắm bắt tình hình người dân là việc làm thường xuyên của đội ngũ cán bộ các cấp ở Đắk Glong.

Do đó, các cấp ủy đảng, cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội cần chú trọng chăm lo xây dựng văn hóa. Trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có năng lực, phẩm chất đạo đức, tận tụy, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân; nêu cao ý thức thượng tôn pháp luật, dân chủ đi đôi với kỷ luật, kỷ cương; tự do cá nhân gắn với trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân.

Toàn Đảng bộ tỉnh Đắk Nông tiếp tục triển khai hiệu quả Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Đề án số 07, ngày 2/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Đề án Văn hóa công vụ theo Quyết định số 1847, ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ...

Các phong trào thi đua như “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; “Thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo” trong cán bộ, công chức, viên chức cần được tiếp tục đẩy mạnh. Bên cạnh đó, các cấp, ngành tiếp tục tập trung xây dựng và phát triển nguồn nhân lực của tỉnh có năng lực, trình độ, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, thể lực, phẩm chất đạo đức tốt, tác phong làm việc chuyên nghiệp, hiện đại theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII về phát triển nguồn nhân lực. Trong đó, chú trọng đào tạo và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao trong hệ thống chính trị, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và nguồn nhân lực trong các ngành, lĩnh vực là trụ cột phát triển kinh tế của địa phương.

Hiểu được tầm quan trọng của công tác cán bộ trong xây dựng văn hóa trong Đảng, Đắk Nông luôn quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển để tạo điều kiện cho cán bộ có môi trường rèn luyện và am hiểu thực tiễn.

Các khâu trong quy trình công tác cán bộ cần thực hiện đồng bộ, bảo đảm khách quan, công bằng, dân chủ, khoa học, chặt chẽ, thận trọng, thực hiện đúng nguyên tắc, đúng quy trình.

Liên quan đến vấn đề này, tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 10, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông yêu cầu, toàn Đảng bộ xây dựng tinh thần tiến công, đổi mới tư duy, tác phong, phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên, phát huy tính năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung của đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu... Đồng thời, các cấp, ngành, địa phương cần tiếp tục đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vì một Đắk Nông văn minh – nhân ái – nghĩa tình
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO