Tuy Đưc zov chênhr phuôv tsangr đảng viên hur tsôngv box Môngz (cix xâuk kangz): Canr bôx, đảng viên pangz pêx xinhv

A Trư - Y Sơn| 30/06/2022 17:25

Tuy Đưc zos iz hur chor trôngx qơư muôx ntâu zangv minhx cxưx nênhs tsơưs uô nênhx nhoz (hur ntơư muôx tsôngv box Môngz, M’nông), luz nênhx ntơưv tsôngv box tsinhv njiz txov nhev ntâu. Chia tu, pangz mangx pêx xinhv tsinhz tas haz muôx kangz hâu, shông 2018, Ban Thươngx vux Hênhx wiv Tuy Đưc tưz ban hanhx Cêr hoaix 51 txuôl nzir uô trơưs Chiv thix 05 cênhz trâu Nghis cuêt 04 lus hâux lưv txu pluôl chor jêx jos tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs.

ADQuảng cáo

Hênhx wiv zos hâux lưv trâu chor đảng bôx, chi bôx, đảng viên trưx tiêp kra, pangz chor jêx jos, chuôz zis txov nhev phuôv tsangr cinh têr, cxiv tsang luz nênhx muôx kangz hâu đuô. Txix ntơư, canr bôx, đảng viên hur chor jos Môngz thuôx xar Đắk Ngo, Quảng Tâm (Tuy Đưc) tsinhr ntâus ntêx hur cxuô phong tsox trôngx qơư haz trâu saz kruôz ntuôl, kruôz hu pêx xinhv uô trơưs jông chuv trương, chinhr sach ntơưv Đảng, phap luôx ntơưv Têz qơưs; trâu saz uô nox uô hâuk, côngv saz cxiv tsang luz nênhx. Zos li, luz nênhx tưz xưs li njêx muôs jêx jos ntơưv chor jos Môngz nhoz xar Đăk Ngo, Quảng Tâm ziv nuz ziv hlôngr yaz haz phuôv tsangr. 

Canr bôx, đảng viên jos Ninh Hòa, xar Đăk Ngo siz thangv uô ntêx thâuv sinh hoax Chi bôx

Đảng viên, y têr jêx jos Sùng  A Nhè nhoz jos Tân Lập, xar Đăk Ngo môngl txus tsêr pêx xinhv phaiz thev Bov hiêmv y têr

ADQuảng cáo

Thào A Sẩu (tov cơưk sangz lâux) đrul Ban tưx cangr jos Ninh Hòa, xar Đăk Ngo kruôz hu pêx xinhv khu cêr, thoz cưx đêx hâur cheix ntux nangl

Đảng viên Và Bá Súa (sangz lâux) jos Bu N’Đâr, xar Quảng Tâm kra tsưr ziv tu măc ca trâu pêx xinhv

Zos kruôz ntuôl, kruôz hu ntơưv canr bôx, đảng viên, Pêx xinhv tưz côngv têk, yưv đăngs jul cxiv tsang jos Đoàn Kết, xar Đăk Ngo ziv nuz ziv phuôv tsangr

A Trư - Y Sơn

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tuy Đưc zov chênhr phuôv tsangr đảng viên hur tsôngv box Môngz (cix xâuk kangz): Canr bôx, đảng viên pangz pêx xinhv
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO