Tiêu chí đánh giá thực hiện hợp đồng tương tự trong đấu thầu

Chinhphu.vn| 12/03/2024 10:30

Đơn vị của ông Vũ Tuấn Hùng (Hà Nội) đã đánh giá E-HSDT của nhà thầu tham gia gói mua sắm hàng hóa một giai đoạn hai túi hồ sơ nhưng gặp một số vướng mắc trong đánh giá năng lực thực hiện hợp đồng tương tự.

ADQuảng cáo

Cụ thể, trong E-HSMT có yêu cầu nội dung đối với năng lực thực hiện hợp đồng tương tự là nhà thầu đã hoàn thành tối thiểu 1 hợp đồng tương tự với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh) hoặc nhà thầu phụ trong khoảng thời gian kể từ ngày 1/1/2019 đến thời điểm đóng thầu.

Hợp đồng tương tự là hợp đồng: Có tính chất tương tự với hàng hóa có mã HS 90.31.xx.xx; có quy mô (giá trị) tối thiểu 16.019.500.000 VNĐ.

Trong E-HSDT, nhà thầu A cung cấp 2-3 hợp đồng với hàng hóa có mã HS tương tự với mã HS yêu cầu của E-HSMT là 90.31.xx.xx và có tổng giá trị hợp đồng (phần hàng hóa tương tự) > 16.019.500.000 VNĐ.

Đơn vị tư vấn đánh giá nhà thầu A đáp ứng năng lực thực hiện hợp đồng tương tự theo đúng Ghi chú của Mẫu 2B, Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT. Nhà thầu A có các hợp đồng khác nhau > 1 hợp đồng, bảo đảm giá trị từng hạng mục hàng hóa tương tự đã thực hiện đáp ứng tối thiểu 70% giá trị của từng hạng mục hàng hóa trong gói thầu đang xét.

Ông Hùng hỏi, việc đánh giá năng lực thực hiện hợp đồng tương tự của tư vấn đấu thầu là đúng hay sai?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Theo hướng dẫn tại Bảng số 01 Khoản 2.1 Mục 2 Chương III Mẫu E-HSMT mua sắm hàng hóa áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ (Mẫu số 2B) ban hành kèm theo Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tiêu chí đánh giá kinh nghiệm thực hiện hợp đồng cung cấp hàng hoá tương tự, nhà thầu đã hoàn thành tối thiểu 1 hợp đồng tương tự với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh) hoặc nhà thầu phụ trong khoảng thời gian kể từ ngày 01 tháng 01 năm _ đến thời điểm đóng thầu. Việc đánh giá về quy mô của hợp đồng tương tự căn cứ vào giá trị hoàn thành, được nghiệm thu như sau:

ADQuảng cáo
ADQuảng cáo

(i) có ít nhất 01 hợp đồng hoàn thành cung cấp đầy đủ các loại hàng hoá tương tự có giá trị đáp ứng tối thiểu là Y hoặc;

(ii) có các hạng mục hàng hóa tương tự đã thực hiện trong các hợp đồng khác nhau (hợp đồng có thể đã hoàn thành hoặc đang thực hiện, chưa nghiệm thu, thanh lý) nhưng bảo đảm giá trị của từng hạng mục hàng hóa tương tự đã thực hiện đáp ứng tối thiểu 70% giá trị của từng hạng mục hàng hóa trong gói thầu đang xét và tổng giá trị các hạng mục hàng hóa đã thực hiện phải đáp ứng tối thiểu là Y (hoặc Y/1,4 nếu thuộc trường hợp mua sắm tập trung hoặc mua sắm hàng hóa có số lượng, khối lượng mời thầu lớn). Đối với nhà thầu liên danh, từng thành viên liên danh phải thỏa mãn yêu cầu tương đương với phần công việc đảm nhận.

Theo đó, việc đánh giá E-HSDT thực hiện theo quy định nêu trên và thuộc trách nhiệm của tổ chuyên gia, bên mời thầu.

Trường hợp E-HSMT quy định "Nhà thầu đã hoàn thành tối thiểu 01 hợp đồng tương tự với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc liên danh, hoặc nhà thầu phụ trong khoảng thời gian kể từ ngày 1/1/2019 đến thời điểm đóng thầu, tương tự tính chất với hàng hóa có mã HS 9031xxxx, quy mô tối thiểu 16.019.500.000 đồng" thì nhà thầu được coi là đáp ứng yêu cầu về hợp đồng tương tự khi:

- Cung cấp 1 hợp đồng đã thực hiện cung cấp hàng hóa có cùng nhóm, cùng chương theo mã HS theo yêu cầu của E-HSMT và có giá trị tối thiểu là 16.019.500.000 đồng;

- Có các hạng mục tương tự với từng loại hàng hóa trong gói thầu đang xét, trong đó giá trị của từng hạng mục hàng hóa tương tự (có cùng 4 số đầu mã HS) đã thực hiện đáp ứng tối thiểu 70% giá trị của từng hàng hóa đó.

ADQuảng cáo
ADQuảng cáo
Theo xaydungchinhsach.chinhphu.vn
https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/tieu-chi-danh-gia-thuc-hien-hop-dong-tuong-tu-trong-dau-thau-102240227105440471.htm
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tiêu chí đánh giá thực hiện hợp đồng tương tự trong đấu thầu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO