Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII

Phan Tân| 12/05/2022 13:47

Ngày 12/5, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến báo cáo viên tháng 5 thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII. Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Truyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.

Tại tỉnh Đắk Nông, hội nghị được kết nối trực tuyến từ cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã. Đội ngũ cán bộ chủ chốt tỉnh, báo cáo viên Tỉnh ủy tham dự tại điểm cầu Văn phòng Tỉnh ủy.

Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 4/5/2022 đến ngày 10/5/2022, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp Hội nghị lần thứ 5. Sau khi xem xét, thảo luận các tờ trình, đề án và báo cáo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết nghị thông qua nội dung các văn kiện: Nghị quyết về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất; tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao"; Nghị quyết về "Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; Nghị quyết về "Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới"; Nghị quyết về "Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới".

Theo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XIII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, thảo luận, tán thành Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021 gắn với thực hiện Kết luận của Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất cao về chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nhằm góp phần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ từ Trung ương đến địa phương trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, Báo cáo viên Tỉnh ủy tham dự tại điểm cầu Văn phòng Tỉnh ủy

Định hướng tuyên truyền, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn đề nghị đội ngũ báo cáo viên, ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tham mưu, chỉ đạo tuyên truyền sâu rộng những kết quả trọng tâm của Hội nghị Trung ương 5 đến đông đảo cán bộ, đảng viên. Ý kiến góp ý, sự quan tâm của cán bộ, đảng viên, Nhân dân đối với các nội dung đã được thảo luận, kết luận tại hội nghị; bài phát biểu khai mạc, bế mạc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Việc thông tin, tuyên truyền phải khẳng định quá trình chuẩn bị và tổng kết các nội dung chính hết sức công phu, bài bản, chi tiết, toàn diện, khoa học, bám sát vào Cương lĩnh của Đảng, Hiến pháp của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội XIII, các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng như tình hình thực tiễn của đất nước, khu vực, địa phương, thế giới.

Quá trình thông tin, tuyên truyền cần phân tích sâu sắc những nội dung quan trọng của hội nghị, qua đó làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân thấy rõ được ý nghĩa, tầm quan trọng, nội dung của hội nghị. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền cần tập trung vào các ngày lễ kỷ niệm lớn trong tháng 5 như: kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5; kỷ niệm 110 năm ngày sinh của đồng chí Phạm Hùng…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO