Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

14/12/2011 08:08

Ban Bí thư vừa ban hành Chỉ thị số 09/CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới...

ADQuảng cáo

Ban Bí thư vừa ban hànhChỉ thị số 09/CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàndân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới. Toàn văn Chỉ thị như sau:

Bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trậttự an toàn xã hội là nhiệm vụ đặc biệt của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tatrong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. Cùng với những thành tích trongcông tác bảo vệ an ninh trật tự, những năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ anninh Tổ quốc tiếp tục được đẩy mạnh, có bước phát triển mới với nhiều nội dung,hình thức phong phú, đa dạng, hiệu quả, khơi dậy sức mạnh, tiềm lực to lớn củanhân dân trong công tác giữ gìn an ninh chính trị và phòng ngừa, tấn công trấnáp tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ an ninhquốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệTổ quốc.

Tuy nhiên, phong trào toàn dân bảo vệ anninh Tổ quốc chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong tìnhhình mới. Phong trào phát triển chưa đồng đều, rộng khắp, có nơi có lúc cònmang tính hình thức, tổ chức nội dung phong trào còn thiếu sức lôi cuốn nhândân tự giác tham gia; một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân còn mất cảnhgiác trước âm mưu, thủ đoạn hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thùđịch; chưa phát huy được ý thức trách nhiệm trong công tác bảo vệ an ninh, trậttự.

Nguyên nhân của những hạn chế nêu trên,trước hết là do một số cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể chưa quán triệt sâusắc công tác dân vận của Đảng, chưa huy động tốt sức mạnh của cả hệ thống chínhtrị và của toàn dân tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toànxã hội. Công tác tuyên truyền, giáo dục chủ trương, chính sách, pháp luật về anninh, trật tự để nâng cao ý thức, trách nhiệm và năng lực bảo vệ an ninh, trậttự chưa thấm sâu đến mọi tầng lớp nhân dân. Lực lượng Công an nhân dân chưaphát huy tốt vai trò nòng cốt xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc;các điều kiện đảm bảo cho hoạt động của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổquốc chưa được quan tâm đúng mức, ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả của phongtrào.

Thời gian tới, các thế lực thù địch sẽtiếp tục tăng cường chống phá cách mạng Việt Nam; tình hình tội phạm và tệ nạnxã hội có những diễn biến phức tạp, nghiêm trọng hơn. Để phát huy được sức mạnhtổng hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn dân tham gia xây dựng phong tràotoàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảngquán triệt, thực hiện tốt các nội dung sau đây:

I- Mục tiêu, yêu cầu

1- Mục tiêu

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối vớiphong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chấtlượng, hiệu quả, nhằm giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự, an toàn xãhội, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ cuộc sống bình yên vàhạnh phúc của nhân dân, góp phần phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.Phấn đấu đến năm 2020 không còn xã, phường, thị trấn, đơn vị có phong trào yếu.

2- Yêu cầu

- Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng,hiệu lực quản lý và tổ chức thực hiện của chính quyền, trách nhiệm của Mặt trậnTổ quốc Việt Nam, các ban, ngành, đoàn thể các cấp nhằm huy động tốt sức mạnhtổng hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn dân tham gia xây dựng phong tràobảo vệ an ninh Tổ quốc.

- Phát huy dân chủ, nâng cao ý thức,trách nhiệm, năng lực của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân,tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và thực hiện quyền lợi, nghĩa vụ củacông dân trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự.

- Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổquốc phải được chỉ đạo chặt chẽ, thống nhất, thường xuyên từ Trung ương đến cơsở, cả ở thành thị, nông thôn, trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường... Gắnkết chặt chẽ với các phong trào do Đảng, Nhà nước, các cơ quan, đơn vị, Mặttrận Tổ quốc và đoàn thể tổ chức phát động.

II- Nhiệm vụ và giảipháp

ADQuảng cáo

1- Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trậnTổ quốc và các tổ chức thành viên từ Trung ương đến cơ sở phải xác định côngtác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là một trong nhữngnhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của mình, hằng năm đề ra chương trình, kếhoạch để thực hiện có hiệu quả, gắn với việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chínhtrị của đơn vị, địa phương; định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá tình hình, kếtquả thực hiện. Người đứng đầu cấp ủy và chính quyền các cấp phải chịu tráchnhiệm chỉ đạo tổ chức thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vàchịu trách nhiệm về tình hình an ninh, trật tự ở đơn vị, địa phương. Mỗi cánbộ, đảng viên có trách nhiệm tự giác thực hiện, đồng thời chủ động tuyêntruyền, giáo dục, vận động gia đình và nhân dân tích cực tham gia phong tràotoàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

2- Đổi mới nội dung, hình thức, biện pháptuyên truyền, giáo dục, tổ chức vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác,trách nhiệm và năng lực bảo vệ an ninh, trật tự, tích cực tham gia phong tràotoàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; coi đó là nghĩa vụ và quyền lợi để góp phầnbảo vệ sự bình yên cho cá nhân, gia đình và cộng đồng xã hội. Tập trung tuyêntruyền giáo dục lòng yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc; ý thức sống và làmviệc theo Hiến pháp và pháp luật; thực hiện nghiêm chỉnh các chủ trương, đườnglối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương,đơn vị về bảo vệ an ninh, trật tự.

3- Nângcao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, củng cốthế trận an ninh nhân dân và thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc, trọng tâmlà ở các địa bàn chiến lược, tuyến biên giới, biển đảo, vùng dân tộc ít người,vùng đồng bào theo tôn giáo, các nhà trường, khu kinh tế tập trung và các đôthị lớn. Chú trọng chỉ đạo xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiêntiến, có hiệu quả theo hướng xã hội hóa ngày càng cao, với nhiều hình thức tựphòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải về an ninh, trật tự từ cơ sở. Động viên,khích lệ nhân dân tích cực tham gia xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn,cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường… an toàn về an ninh, trật tự; chủ động phòngngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, giáo dục, giúp đỡ, cảm hóa người vi phạmpháp luật tái hòa nhập cộng đồng; tăng cường công tác đấu tranh phòng, chốngtội phạm, tệ nạn xã hội của các cơ quan bảo vệ pháp luật. Kịp thời khen thưởng,động viên những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàndân bảo vệ an ninh Tổ quốc; có chính sách thỏa đáng khi bị thương, hy sinh,hoặc bị thiệt hại về tài sản khi tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổquốc.

4- Tăng cường quan hệ phối hợp giữa Công an nhân dân với Quân đội nhândân, Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể, nhằm huy động sức mạnh tổnghợp của khối đại đoàn kết toàn dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninhTổ quốc. Điều chỉnh và kiện toàn các ban chỉ đạo thực hiện các nghị quyết liêntịch, liên ngành có nội dung liên quan đến công tác vận động nhân dân tham giabảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội theo hướng tập trung,thống nhất từ Trung ương đến cơ sở; gắn kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninhTổ quốc với các phong trào khác, tạo khí thế, động lực, khích lệ nhân dân tựgiác, tích cực tham gia.

5- Quan tâm xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơsở, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở. Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nướcvề an ninh, trật tự. Xây dựng và thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quảphong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; ban hành cácvăn bản nhằm cụ thể hóa Luật An ninh quốc gia, Luật Công an nhân dân về biệnpháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xãhội để triển khai thực hiện.

6- Tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấmgương đạo đức Hồ Chí Minh” và cuộc vận động “Công an nhân dân vì nước quênthân, vì dân phục vụ”. Chăm lo xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch,vững mạnh, thực sự là lực lượng nòng cốt của phong trào toàn dân bảo vệ an ninhTổ quốc; thường xuyên bồi dưỡng kiến thức, nâng cao trình độ chính trị, phápluật, chuyên môn nghiệp vụ đối với lực lượng chuyên trách công tác xây dựngphong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Điều chỉnh và bổ sung chức năng,nhiệm vụ, chính sách, chế độ, tạo điều kiện cho lực lượng bảo vệ an ninh, trậttự cơ sở, nhất là công an xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp đủsức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

7- Quan tâm đầu tư ngân sách, cơ sở vật chất, phươngtiện và các điều kiện đảm bảo phục vụ công tác, chiến đấu đối với lực lượngchuyên trách và lực lượng nòng cốt làm công tác xây dựng phong trào toàn dânbảo vệ an ninh Tổ quốc.

III- Tổ chức thực hiện

1- Các cấp ủy, tổ chức đảng có trách

nhiệm triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉthị này; xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể và thường xuyên đônđốc, kiểm tra việc thực hiện.

2- Ban Cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo các cơ quan chứcnăng nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, đề ánliên quan đến phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; chỉ đạo các bộ, ngànhvà địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc phạm vi trách nhiệm đượcgiao.

3- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị,xã hội xây dựng chương trình hành động để thực hiện Chỉ thị, phát động phongtrào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xâydựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và xây dựng khu dân cư, xã, phường, thịtrấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học... an toàn về an ninh, trật tự, khôngcó tội phạm và tệ nạn xã hội.

4- Đảng ủy Công an Trung ương chủ trì phối hợp vớicác cơ quan, đơn vị liên quan có kế hoạch hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra thựchiện Chỉ thị, định kỳ báo cáo kết quả với Ban Bí thư.

Chỉ thị này được phổbiến đến Chi bộ.

(TheoChinhphu.vn)

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO