TÁC PHẨM THAM DỰ GIẢI BÁO CHÍ BÚA LIỀM VÀNG NĂM 2022

14/10/2022 10:16

Danh sách tác phẩm tham dự Giải báo chí Búa liềm vàng năm 2022 của Báo Đắk Nông

I- BÁO IN

01- Giữ vị thế cho cây trồng chủ lực (3 kỳ). Tác giả: Phan Thanh Nga

https://baodaknong.org.vn/kinh-te/giu-vi-the-cho-cay-trong-chu-luc-90697.html

***

02- Nỗ lực nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Tác giả: Ngô Thị Hồng Duyên

http://baodaknong.org.vn/y-te-suc-khoe/no-luc-nang-cao-chat-luong-cham-soc-suc-khoe-nhan-dan-94815.html

***

03- Lan tỏa tinh thần tiên phong, nêu gương. Tác giả: Hoàng Thị Hoài

https://baodaknong.org.vn/hoc-va-lam-theo-bac-ho/lan-toa-tinh-than-tien-phong-neu-guong-90257.html

***

04- “Hạt nhân” của chi bộ thôn 5. Tác giả: Trần Thị Thoan

https://baodaknong.org.vn/chinh-tri/hat-nhan-cua-chi-bo-thon-5-94179.html

***

05- Chuyển đổi số nông nghiệp Đắk Nông (3 kỳ). Tác giả:Trần Thị Thoan

https://baodaknong.org.vn/kinh-te/chuyen-doi-so-nong-nghiep-%C3%B0ak-nong-95153.html

***

06- Công an chính quy về bà con rất yên tâm (3 kỳ). Tác giả:Hoàng Thanh Bình

https://baodaknong.org.vn/trat-tu/co-cong-an-chinh-quy-ve-ba-con-rat-yen-tam-!-93620.html

***

07- Hoa đẹp ở bon Đ’ru. Tác giả:Nguyễn Văn Tâm

https://baodaknong.org.vn/hoc-va-lam-theo-bac-ho/hoa-dep-o-bon-%C3%B0-ru-95007.html

***

08- Đắk Nông thúc đẩy phát triển công nghiệp. Tác giả:Lê Thị Dung

https://baodaknong.org.vn/chinh-tri/%C3%B0ak-nong-thuc-day-phat-trien-cong-nghiep-95220.html

***

09- Tập trung xây dựng chỉnh đốn Đảng, củng cố niềm tin (2 kỳ). Tác giả:Phan Văn Tân

https://baodaknong.org.vn/xay-dung-dang/tap-trung-xay-dung-chinh-don-dang-cung-co-niem-tin-ky-1-nhan-thuc-trach-nhiem-duoc-nang-len-93284.html

***

10- Cư Jút lan tỏa phong trào người tốt việc tốt. Tác giả:Nguyễn Thị Mỹ Hằng

https://baodaknong.org.vn/viec-tu-te/cu-jut-lan-toa-phong-trao-nguoi-tot-viec-tot-91028.html

***

11- Tuổi trẻ Đắk Nông với khát vọng khởi nghiệp (3 kỳ). Tác giả:Đặng Thị Thu Hiền

https://baodaknong.org.vn/khoi-nghiep/tuoi-tre-%C3%B0ak-nong-voi-khat-vong-khoi-nghiep-95173.html

***

12- Động lực từ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Tác giả:Nguyễn Thị Hiền

https://www.baodaknong.org.vn/giao-duc-dao-tao/dong-luc-tu-xay-dung-truong-dat-chuan-quoc-gia-93622.html

***

13- Quyết tâm phòng, chống tiêu cực. Tác giả:Lê Phước

https://baodaknong.org.vn/chinh-tri/quyet-tam-phong-chong-tham-nhung-tieu-cuc-94845.html

***

14- “Làn gió mới” cho nông nghiệp Đắk Nông. Tác giả:Hoàng Đức Hùng

https://baodaknong.org.vn/kinh-te/lan-gio-moi-cho-nong-nghiep-%C3%B0ak-nong-95022.html

***

II- BÁO ĐIỆN TỬ

01- 5 năm sắp xếp bộ máy và biên chế ở Đắk Nông. Tác giả:Phan Văn Tân

https://baodaknong.org.vn/chinh-tri/5-nam-sap-xep-to-chuc-bo-may-va-bien-che-o-dak-nong-94405.html

***

02- Dấu ấn tín dụng chính sách. Tác giả:Nguyễn Thị Lương

https://baodaknong.org.vn/e-magazine/dau-an-tin-dung-chinh-sach-94609.html

***

03- Đắk Nông vững chắc “thế trận lòng dân”. Tác giả:Thùy Dương-Văn Hoàn

https://baodaknong.org.vn/quoc-phong-toan-dan/dak-nong-vung-chac-the-tran-long-dan-92234.html

***

04- Bộ đội tạo sinh kế cho người dân. Tác giả:Cao Song Việt

https://baodaknong.org.vn/quoc-phong-toan-dan/bo-doi-tao-sinh-ke-cho-nguoi-dan-93959.html

***

05- Cảnh giác các luận điệu “lập lờ đánh lận con đen”. Tác giả:Thùy Dương-Văn Toản

https://baodaknong.org.vn/chinh-tri/canh-giac-cac-luan-dieu-lap-lo-danh-lan-con-den-95439.html

***

III- BÁO ẢNH

01- Phát huy vai trò của già làng – người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS. Tác giả:Lê Văn Tuấn

Kỳ 1: Xứng đáng với niềm tin yêu của bon làng:

https://caonguyendaknong.baodaknong.org.vn/chinh-tri/phat-huy-vai-tro-cua-gia-lang-nguoi-co-uy-tin-trong-vung-dong-bao-dtts-ky-ii-gop-phan-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-o-dia-phuong-10095.html

Kỳ 2: Góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương:

https://caonguyendaknong.baodaknong.org.vn/chinh-tri/phat-huy-vai-tro-cua-gia-lang-nguoi-co-uy-tin-trong-vung-dong-bao-dtts-10083.html

***

02- Đắk R’lấp dẫn đầu tiêu chí giao thông trong xây dựng nông thôn mới. Tác giả:Lê Văn Tuấn

https://caonguyendaknong.baodaknong.org.vn/xuan-nham-dan-2022/dak-r-lap-dan-dau-tieu-chi-giao-thong-trong-xay-dung-nong-thon-moi-9744.html

***

03- Đắk Ru phát huy vai trò của chi bộ trong xây dựng bon kiểu mẫu. Tác giả:Hồ Thị Mai

https://caonguyendaknong.baodaknong.org.vn/chinh-tri/dak-ru-phat-huy-vai-tro-cua-chi-bo-trong-xay-dung-bon-kieu-mau-9919.html

***

04- Đảng viên người DTTS Đắk Glong phát huy vai trò tiên phong. Tác giả:Sùng A Trư

https://caonguyendaknong.baodaknong.org.vn/xuan-nham-dan-2022/dang-vien-nguoi-dtts-dak-glong-phat-huy-vai-tro-tien-phong-9743.html

***

05- Tuy Đức chú trọng phát triển đảng viên trong đồng bào Mông. Tác giả:Sùng A Trư

Kỳ 1: https://caonguyendaknong.baodaknong.org.vn/chinh-tri/tuy-duc-chu-trong-phat-trien-dang-vien-trong-dong-bao-mong-9989.html

Kỳ 2: https://caonguyendaknong.baodaknong.org.vn/chinh-tri/tuy-duc-chu-trong-phat-trien-dang-vien-trong-dong-bao-mong-ky-cuoi-can-bo-dang-vien-ho-tro-nguoi-dan-10000.html

***

06- Quan tâm phát triển đảng viên dân tộc thiểu số. Tác giả:Y Krăk Knul

Kỳ 1: Xây dựng “hạt giống đỏ” trong đồng bào dân tộc thiểu số:

https://caonguyendaknong.baodaknong.org.vn/tin-tuc-su-kien/quan-tam-phat-trien-dang-vien-nguoi-dan-toc-thieu-so-ky-1-xay-dung-hat-giong-do-trong-dong-bao-dan-toc-thieu-so-9586.html

Kỳ 2: Xóa thôn, buôn, bon không có đảng viên người tại chỗ:

https://caonguyendaknong.baodaknong.org.vn/tin-tuc-su-kien/quan-tam-phat-trien-dang-vien-nguoi-dan-toc-thieu-so-ky-2-xoa-thon-buon-bon-khong-co-dang-vien-nguoi-tai-cho-9598.html

Kỳ 3: Tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt và lãnh đạo của chi bộ:

https://caonguyendaknong.baodaknong.org.vn/tin-tuc-su-kien/quan-tam-phat-trien-dang-vien-nguoi-dan-toc-thieu-so-ky-3-tap-trung-nang-cao-chat-luong-sinh-hoat-va-lanh-dao-cua-chi-bo-9610.html

Kỳ cuối: Phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số:

https://caonguyendaknong.baodaknong.org.vn/tin-tuc-su-kien/quan-tam-phat-trien-dang-vien-nguoi-dan-toc-thieu-so-ky-cuoi-phat-trien-toan-dien-vung-dong-bao-dan-toc-thieu-so-9622.html

***

07- Những cánh chim đầu đàn ở vùng biên. Tác giả:Y Krăk Knul

Kỳ 1: Ði đầu trong phát triển kinh tế:

https://caonguyendaknong.baodaknong.org.vn/chinh-tri/nhung-canh-chim-dau-dan-o-vung-bien-gioi-10141.html

Kỳ 2: Nỗ lực giữ gìn văn hóa truyền thống:

https://caonguyendaknong.baodaknong.org.vn/chinh-tri/nhung-canh-chim-dau-dan-o-vung-bien-gioi-ky-2-no-luc-giu-gin-van-hoa-truyen-thong-10152.html

Kỳ cuối: Góp phần giữ gìn biên giới ổn định, phát triển:

https://caonguyendaknong.baodaknong.org.vn/chinh-tri/nhung-canh-chim-dau-dan-o-vung-bien-gioi-ky-cuoi-gop-phan-giu-gin-bien-gioi-on-dinh-phat-trien-10164.html

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TÁC PHẨM THAM DỰ GIẢI BÁO CHÍ BÚA LIỀM VÀNG NĂM 2022
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO