Saz jông “nav pangz” ntơưv kuôl pux Công an xênhr

Mẫn Doanh| 09/09/2022 10:41

Hôix Kuôl pux Công an xênhr tưz cxiv tsang, kra uô Công trinhx "nav pangz" chia nhênhx pangz, tu, zus nhuôs tsi muôx nav txir, uô nênhx txov nhev tiv zix sâuv thangx tsangv xênhr.

ADQuảng cáo

Txix hli 1/2022 txus nuôr, cxuô cxênhx Hôix Kuôl pux Công an xênhr tưz nhênhx pangz 14 tus nhuôs tsi muôx nav txir. Hur ntơư, muôx ntâu tus cưr zos minhx cxưx nênhs tsơưs.

Kror nhênhx tu tưz kra uô trơưs ntâu hinhx thưc pangz nhiax trâu nhuôs nox yênhx luz hli đrul txix 550.000 - 750.000 nhiax/tus nhuôs/hli. Iz făngz, chor cưr tâu pangz cxangz chor sanv phâmv jinh jươngr, nhu iêur phâmv thiêt iêur pangz mangx sinh hoax cxuô nuz; nhiax cơưv, chuôz zênhx uô si, thiêt bix cơưv shuv…

Pangz mangx bov đamv huv trâu nhu câux ntơưv nhuôs zâu, ưu tiên txâus điêux ciêns chia nhuôs tâu tu, zus hur môi trươngx chuôz zis, xênhv cxênhz jê, côngx đôngx, qơư nhoz. Iz făngz, Hôix Kuôl pux Công an xênhr tsinhr uô chor hoax đôngx pangz mangx kra ciênr thưc, cir năng xưs li: Tsov cưv tiz nênhs pangz tu, zus nhuôs zâu ntơưv ntâu chuôz zis; Thangv kra đăngs jul, kra saz xangr, tsêr đôx chinhr sach cil txus nhuôs zâu; Kra chei phap luôx, pangz bov đamv an toanx trâu nhuôs tsi muôx nav txir, chuôz zis haz congx đôngx…

Chor hoax đôngx pangz tâu uô trơưs nguên tăc zos tưx nguêns, seiz hluz chor cui đinhs ntơưv phap luôx lus chei nhuôs zâu

ADQuảng cáo

Chor đăngs nuv jông yangx pangz cxiv tsang shênhv đuô jông ntơưv nênhs chiênr sir Công an Pêx xinhv

Nhuôs zâu pangz tâu moz saz, tu ntơưv “nav, txir pangz”, tâu sir zôngv chor chinhr sach jông chia muôx luz nênhx jông đuô

Chor lênhx “nav pangz” bangx ntơưr trâu chor nhuôs môngl trâu shông cơưv yaz

Công trinhx tâu pangz, thôngx zênhv saz ntơưv cxuô cxênhx, nganhx, pangz mangx ntơưv chor đơn vix, car nhênhs hur haz tov đrâu xênhr

Mẫn Doanh

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Saz jông “nav pangz” ntơưv kuôl pux Công an xênhr
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO