Chính trị

Phát biểu kết luận Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ 10, khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025

PV 01/12/2022 08:27

“Tỉnh ủy thống nhất cao với mục tiêu tổng quát, 13 nhóm chỉ tiêu, các nhiệm vụ và giải pháp trong dự thảo Nghị quyết nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy trình tại Hội nghị”.

phat-ngon.jpg

Thưa các đồng chí đại biểu các ban xây dựng Đảng Trung ương,

Thưa các đồng chí Tỉnh ủy viên; các đồng chí dự Hội nghị,

Thưa các đồng chí tham dự Hội nghị!

Sau thời gian làm việc nghiêm túc, khẩn trương, đổi mới phương thức làm việc, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 10 đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi khái quát lại những kết quả chủ yếu Hội nghị đã đạt được và nhấn mạnh thêm một số vấn đề lớn, quan trọng để thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện như sau:

hinh-1(1).jpg
Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị

VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2022

Sau khi xem xét, đánh giá khách quan, toàn diện các vấn đề, Tỉnh ủy thống nhất đánh giá: Trong bối cảnh rất nhiều khó khăn, thách thức, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã khẩn trương, quyết liệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương về công tác phòng, chống dịch Covid-19, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, bình ổn giá cả, kích cầu tiêu dùng; tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, thiên tai, bảo đảm an sinh xã hội. Với tinh thần đoàn kết, sự quyết tâm, bằng các giải pháp sáng tạo, linh hoạt, đồng bộ, tỉnh đã kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, tạo động lực khôi phục và phát triển kinh tế, kết quả thực hiện các nhóm chỉ tiêu đều đạt và vượt mức Nghị quyết đã đề ra, một số chỉ tiêu tăng cao so với cùng kỳ. Công tác an sinh xã hội và đời sống Nhân dân được bảo đảm. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng, trong đó tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được Ban Thường vụ, Ban Chỉ đạo chỉ đạo quyết liệt các cấp, các ngành triển khai thực hiện đồng bộ, có kết quả tích cực.

do-hoa1.png

Tuy nhiên, nền kinh tế của tỉnh chưa có sự phát triển nhanh, chưa khai thác hết tiềm năng, lợi thế, dư địa để bứt phá phát triển nhanh và bền vững.

Bên cạnh nguyên nhân khách quan về kết cấu hạ tầng kỹ thuật - kinh tế - xã hội chưa đồng bộ; xung đột, mâu thuẫn, chồng chéo giữa các luật nhưng chậm được điều chỉnh, khắc phục; tác động tình hình thế giới, dịch bệnh… thì nguyên nhân chủ quan chính là: Thu ngân sách tăng nhưng chưa thật bền vững, phối hợp các ngành, các cấp chưa đồng bộ trong nhiệm vụ thu; một số dự án còn chậm, công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư còn hạn chế, còn nhiều đơn thư; tình hình sản xuất kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn, nhất là nguyên liệu và thị trường tiêu thụ; tình hình phá rừng, tranh chấp, lấn chiếm đất đai giảm nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp, bất cập; công tác quy hoạch nhìn chung từ tỉnh đến huyện còn chậm làm ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo còn chậm; Năng lực lãnh đạo của một số cấp ủy, chính quyền các cấp chưa ngang tầm nhiệm vụ, nhất là trong tình hình mới; kỷ luật, kỷ cương ở một số nơi chưa nghiêm; một số tổ chức, cá nhân đoàn kết chưa cao; thiếu quyết liệt, thiếu sự phối hợp, còn tình trạng đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm; một bộ phận cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức, viên chức làm việc tắc trách, ý thức trách nhiệm, năng lực công tác, khả năng nghiên cứu, tham mưu, đề xuất hạn chế, yếu kém,... đã ảnh hưởng, cản trở sự phát triển của tỉnh.

box1.png
hinh-2(1).jpg
Đồng chí Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm rõ thêm một số nội dung liên quan

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị phải nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và có biện pháp, giải pháp khắc phục bằng được những tồn tại, hạn chế trong báo cáo đã đề cập và nguyên nhân đã được chỉ ra.

box2.png

VỀ NGHỊ QUYẾT NHIỆM VỤ NĂM 2023

Tỉnh ủy thống nhất cao với mục tiêu tổng quát, 13 nhóm chỉ tiêu, các nhiệm vụ và giải pháp trong dự thảo Nghị quyết nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy trình tại Hội nghị (có bổ sung, điều chỉnh một số nội dung trên tinh thần phấn đấu cao hơn). Tôi nhấn mạnh thêm một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm để cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, các đồng chí Tỉnh ủy viên, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tập trung triển khai thực hiện:

hinh-3.jpg
Hội nghị biểu quyết thông qua các chỉ tiêu nghị quyết

(1) Tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương của Trung ương, của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị mình; Phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, quyết liệt, chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phấn đấu để đạt kết quả cao nhất, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết nhiệm vụ năm 2023, đặc biệt là triển khai quyết liệt xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 06/10/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

box3.png

- Đánh giá giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII: rà soát và đánh giá khách quan, toàn diện từng mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết gắn với thực hiện các nghị quyết chuyên đề, các chương trình, đề án đã ban hành; tập trung phân tích, đánh giá sâu những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ có khả năng không đạt, làm rõ nguyên nhân, tồn tại, hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm và đề xuất giải pháp cụ thể, khả thi để khắc phục; những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đạt phải tiếp tục phát huy và nỗ lực phấn đấu đạt cao hơn; phát huy kết quả đạt được và kinh nghiệm đã có, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, tập trung chỉ đạo quyết liệt, sâu sát hơn nữa, quyết tâm thực hiện thắng lợi, toàn diện mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII đã đề ra (có thể tăng - giảm).

- Nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị chủ động triển khai thực hiện đến kết quả cuối cùng các nhiệm vụ được giao. Các nhiệm vụ, công việc được Trung ương, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao hoặc yêu cầu nhưng chưa hoàn thành, còn tồn đọng cần tập trung khẩn trương thực hiện, sớm hoàn thành và bảo đảm chất lượng.

box4.png

(2) Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và 03 Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp Chương trình phòng, chống, kiểm soát dịch Covid-19 và các dịch bệnh mới phát sinh. Chuẩn bị chu đáo các nội dung tổ chức Kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh, bảo đảm trang trọng, ý nghĩa thiết thực, hiệu quả. Tập trung phối hợp với các bộ, ngành Trung ương và tỉnh Bình Phước chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, thủ tục trình Chính phủ sớm chấp thuận chủ trương Dự án đường cao tốc đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) – Chơn Thành (Bình Phước). Đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm có tính tác động, lan tỏa cho phát triển kinh tế - xã hội.

do-hoa-2.png

(3) Về kinh tế

- Tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Đổi mới, có tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược để tạo ra động lực mới, không gian phát triển mới nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh và bền vững, dựa trên tiềm năng, lợi thế. Cần xác định và lựa chọn những việc trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung nguồn lực để tổ chức thực hiện. Đẩy mạnh thu hút đầu tư, thu hút nguồn lực từ bên ngoài để phát triển; phân công trách nhiệm cụ thể, phối hợp chặt chẽ, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện tốt nhất để các nhà đầu tư lớn sớm triển khai các dự án theo đúng cam kết với tỉnh, bảo đảm quy trình, quy định trên tinh thần “hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp”.

- Tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ các doanh nghiệp phục hồi sản xuất và kinh doanh; hỗ trợ nông dân phục hồi, phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững. Khẩn trương làm việc với các cơ quan Trung ương để được hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để các dự án sớm hoàn thành, phát huy hiệu quả.

- Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, quản lý đô thị; chuyển mục đích sử dụng đất phải bảo đảm đúng quy hoạch, công khai, minh bạch; xử lý kiên quyết, kịp thời các trường hợp lấn, chiếm đất đai, sử dụng đất và xây dựng trái phép, sử dụng đất không đúng mục đích. Rà soát, kiểm tra các dự án có sử dụng đất; xem xét, thu hồi các dự án không triển khai, chậm tiến độ kéo dài, tuyệt đối không để các chủ đầu tư hợp thức hóa việc giữ đất bằng cách gia hạn, kéo dài thời gian thực hiện dự án, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân, quyền, lợi ích hợp pháp người dân về đất đai, tài sản và an sinh xã hội.

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, nhất là việc lập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng phải chính xác; thực hiện tốt quy chế dân chủ, bảo đảm quyền lợi hợp pháp, chính đáng của các bên liên quan. Tiếp tục rà soát các dự án nông lâm nghiệp, diện tích đất của các công ty lâm nghiệp bàn giao về địa phương quản lý để có giải pháp xử lý phù hợp, đúng quy định. Ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi vi phạm, không để sự việc tiếp diễn thành điểm nóng, nổi cộm phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái phép.

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải ngân vốn đầu tư công đạt tiến độ, bảo đảm chất lượng; làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị thực hiện dự án, nâng cao tính sẵn sàng và tính khả thi để giải ngân vốn của dự án ngay sau khi được giao kế hoạch vốn năm 2023; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, xử lý vướng mắc trong giải ngân đầu tư công; tăng cường thanh tra, kiểm tra, cương quyết xử lý nghiêm các đơn vị tư vấn, nhà thầu, chủ đầu tư, ban quản lý dự án, tổ chức, cá nhân yếu kém về năng lực, chậm tiến độ, gây nhũng nhiễu, tiêu cực trong quản lý đầu tư công.

- Chú trọng công tác quản lý, điều hành ngân sách, quyết liệt thực hiện các giải pháp tăng thu, tiết kiệm chi theo quy định. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính; cải thiện, nâng cao các chỉ số: năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh, chỉ số hài lòng của người dân, chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin, chỉ số chuyển đổi số, chỉ số xếp hạng giáo dục. Thực hiện hiệu quả cải cách công vụ; thắt chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính. Hạn chế, giảm bớt các cuộc họp không cần thiết để tập trung cho công tác điều hành nhiệm vụ chuyên môn, giải quyết công việc và đi cơ sở.

(4) Về văn hóa - xã hội: Quan tâm phát triển sự nghiệp văn hóa, xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, các hoạt động khoa học và công nghệ, đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp. Bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội và đời sống Nhân dân. Triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; trong quá trình thực hiện, bảo đảm nguyên tắc đẩy mạnh phân cấp, trao quyền cho cấp huyện và nhất là cho cấp xã, nhằm nâng cao tính chủ động, linh hoạt của các cấp chính quyền địa phương trong quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Chuẩn bị chu đáo các điều kiện cần thiết để Nhân dân đón Tết Quý Mão 2023 lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, tạo khí thế phấn khởi; cung ứng hàng hóa và bình ổn giá phục vụ nhu cầu mua sắm của Nhân dân dịp cuối năm.

box5.png

(5) Về Quốc phòng - an ninh, nội chính và đối ngoại: Tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh, bảo đảm an toàn trật tự; chủ động kiểm soát được mọi diễn biến tình hình trên tất cả các lĩnh vực, các mặt của đời sống xã hội để đem lại sự bình an cho Nhân dân, cho xã hội, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh tấn công, trấn áp tội phạm, tập trung chú trọng để phòng chống tai - tệ nạn xã hội (nhất là tội phạm ma túy, hình sự, kinh tế, quản lý, bảo vệ rừng công nghệ cao,…), bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong công tác tiếp công dân và tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của Nhân dân; người đứng đầu cấp ủy các cấp thực hiện nghiêm túc Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; nắm chắc tình hình, giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh từ cơ sở, không để xảy ra “điểm nóng”, khiếu kiện phức tạp.

(6) Về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị: Tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ gắn với nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, giữ vững các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng; năng lực chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp và năng lực vận động quần chúng của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Xây dựng tinh thần tiến công, đổi mới tư duy, tác phong, phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên, phát huy tính năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung của đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu. Tạo sự chuyển biến rõ rệt, hiệu quả trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Tập trung chỉ đạo xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, hướng mạnh về cơ sở; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Tăng cường chấn chỉnh, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy.

box6.png

Cơ bản thống nhất thông qua: Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy năm 2022; Chương trình kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy năm 2023. Giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh ủy tiếp thu những ý kiến góp ý của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành để hoàn thiện, trình ký ban hành, thực hiện. Thống nhất thông qua: Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài chính đảng năm 2021; ước thực hiện năm 2022; dự toán năm 2023. Giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Văn phòng Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan tiếp thu những ý kiến góp ý của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành để bổ sung, hoàn chỉnh báo cáo.

hinh-4.jpg
Toàn cảnh Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 10

Thưa các đồng chí!

Năm 2023 có ý nghĩa rất quan trọng, có tính chất quyết định đến tiến độ, chất lượng, khối lượng chủ yếu của các nhiệm vụ, kế hoạch 5 năm mà Tỉnh ủy đề ra. Trong khi đó, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Do vậy, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh phải tăng cường năng lực dự báo, chủ động, linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện. Với phương châm Đoàn kết, Dân chủ, Kỷ cương, Hành động, Phát triển, Tỉnh ủy yêu cầu từng đồng chí Tỉnh ủy viên; người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đề cao hơn nữa trách nhiệm cá nhân, tự giác, gương mẫu, nói đi đôi với làm, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, đoàn kết, đồng thuận, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn tỉnh; nỗ lực phấn đấu hoàn thành và đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết năm 2023 đã đề ra.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi xin tuyên bố bế mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 10, khóa XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Xin trân trọng cảm ơn và chúc các đồng chí sức khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phát biểu kết luận Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ 10, khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO