Nội dung câu hỏi kỳ 4 cuộc thi tìm hiểu nghị quyết của Đảng

Nguồn Ban tổ chức cuộc thi| 02/08/2021 09:11

Kỳ 4 cuộc thi trắc nghiệm trên Internet tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bắt đầu từ 10h00’ ngày 2/8/2021 và kết thúc vào 15h00’ ngày 15/8/2021.

NỘI DUNG CÂU HỎI KỲ 4

Câu 1. Hãy cho biết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra từ ngày tháng năm nào?

A. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam họp từ ngày 25/01/2021 đến ngày 01/02/2021, tại Thủ đô Hà Nội.

B. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam họp từ ngày 24/01/2021 đến ngày 01/02/2021, tại Thủ đô Hà Nội.

C. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam họp từ ngày 26/01/2021 đến ngày 01/02/2021, tại Thủ đô Hà Nội.

***

Câu 2. Phương châm chỉ đạo Đại hội XIII của Đảng?

A. Đoàn kết - Đổi mới - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển

B. Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển

C. Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển

***

Câu 3. Về đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng?

A. Đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện, tạo nhiều dấu ấn nổi bật

B. Kinh tế vĩ mô duy trì ổn định vững chắc hơn, lạm phát được kiểm soát và duy trì ở mức thấp tạo môi trường và động lực cho phát triển kinh tế - xã hội

C. Cả hai đáp án trên.

***

Câu 4. Hãy cho biết kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị?

A. Công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị được đặc biệt chú trọng, triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả.

B. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị được đặc biệt chú trọng, triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả.

C. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng, triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả.

***

Câu 5. Nghị quyết Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng khẳng định 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển 2011) như thế nào?

A. Đã tạo những phát triển quan trọng cả về lý luận và tổ chức thực hiện, khẳng định những giá trị to lớn của Cương lĩnh, tiếp tục khẳng định đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo.

B. Đã tạo những tiến bộ quan trọng cả về nhận thực lý luận và tổ chức thực hiện, khẳng định những giá trị to lớn của Cương lĩnh, tiếp tục khẳng định đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo, khoa học.

C. Đã tạo những tiến bộ quan trọng cả về nhận thực lý luận và tổ chức thực hiện, khẳng định những giá trị to lớn của Cương lĩnh, tiếp tục khẳng định đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo.

***

Câu 6. Hãy cho biết Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đánh giá kết quả 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới như thế nào?

A. Đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện so với những năm trước đổi mới.

B. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.

C. Cả hai đáp án trên.

***

Câu 7. Theo bạn, kỳ thi này có bao nhiêu lượt người tham gia dự thi?

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nội dung câu hỏi kỳ 4 cuộc thi tìm hiểu nghị quyết của Đảng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO