Xây dựng Đảng

Những bài học quý từ tinh gọn bộ máy ở Đắk Nông

Trọng Nghĩa 25/12/2023 05:35

Với cách làm bài bản, thận trọng, phù hợp với thực tiễn, sau hơn 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 18, 19 đã tạo được niềm tin cao trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

ADQuảng cáo

Những kết quả nổi bật

Toàn tỉnh hiện có 12 đảng bộ trực thuộc với 439 tổ chức cơ sở đảng, 27.269 đảng viên. Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Nông, qua hơn 5 năm thực hiện Nghị quyết số 18 “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19 về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” (Nghị quyết số 18, 19), đến nay, Đắk Nông đã thực hiện cơ bản đạt những mục tiêu đề ra.

Cụ thể đến nay, Đắk Nông đã giảm 82 phòng và tương đương; giảm 125 lãnh đạo cấp phòng và giảm 31 biên chế. Địa phương cũng đã tiến hành sắp xếp lại các phòng trong chi cục, ban thuộc các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh. Qua đó, giảm được 35 phòng, 78 lãnh đạo cấp phòng (29 trưởng phòng và 49 phó trưởng phòng). Toàn tỉnh cơ bản không còn phòng trong ban, chi cục thuộc sở (trừ một số chi cục thuộc Sở NN - PTNT có quy mô lớn có cấp phòng).

img_5351(1).jpg
Sau sắp xếp, bộ máy bon N'Jang Lu, xã Đắk N'Drung (Đắk Song) dù ít người, nhiều việc nhưng đã từng bước đi vào hoạt động hiệu quả.

Việc hợp nhất, sắp xếp tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập cũng được chú trọng. Toàn tỉnh đã giảm được 85 đơn vị sự nghiệp công lập, giảm 174 lãnh đạo, quản lý (cấp trưởng 65, cấp phó 109). Tỉnh cơ bản đã hợp nhất, sắp xếp xong các đơn vị sự nghiệp trong các lĩnh vực GD[1]ĐT, y tế, khoa học và công nghệ, NN-PTNT, thông tin và truyền thông, VH-TT-DL… theo đề án đã phê duyệt.

Đắk Nông thực hiện thí điểm mô hình mới về tổ chức, kiêm nhiệm một số chức danh lãnh đạo, quản lý. Như tổ chức lại văn phòng cấp ủy để phục vụ chung các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy cấp tỉnh từ ngày 1/10/2018. Tuy nhiên, sau một thời gian thực hiện có nhiều vướng mắc nên mô hình này đã dừng thực hiện từ ngày 1/4/2023.

Địa phương đã sắp xếp lại tổ chức bộ máy, đổi mới cơ chế hoạt động của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ cấp tỉnh; hợp nhất Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh và Đảng ủy Khối Doanh tỉnh; sáp nhập Sở Ngoại vụ vào Văn phòng UBND tỉnh; hợp nhất 3 ban quản lý dự án thành 1 ban quản lý dự án thuộc UBND tỉnh.

Đối với mô hình thí điểm trưởng ban dân vận đồng thời là chủ tịch ủy ban MTTQ cấp huyện đã tiến hành tại 5/8 địa phương đủ điều kiện. Tuy nhiên, đến nay chỉ còn 2/8 đơn vị đang duy trì. 8/8 địa phương thực hiện chủ trương trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm chính trị cấp huyện. Đối với mô hình thí điểm Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND huyện Đắk Glong được thực hiện từ đầu năm 2020. Tuy nhiên sau khi thực hiện có nhiều bất cập, vướng mắc nên hiện nay đã dừng thực hiện.

Mô hình thí điểm bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch HĐND được thực hiện tại 6/8 đơn vị cấp huyện và 47/71 đơn vị cấp xã. 7/71 đơn vị thực hiện thí điểm mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND cấp xã. Căn cứ tình hình thực tế và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, nên chỉ còn 2 xã đang thực hiện mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND cấp xã.

Việc sắp xếp, sáp nhập các thôn, tổ dân phố không bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định của Nhà nước được chú trọng. Đến nay, tỉnh đã thực hiện sắp xếp, sáp nhập 171 thôn, tổ dân phố chưa đủ tiêu chuẩn theo quy định, giảm 76 thôn, tổ dân phố (từ 789 xuống còn 713 thôn, tổ dân phố); giảm 245 người hoạt động không chuyên trách cấp xã (từ 1.281 người xuống còn 1.036 người) và giảm 6.095 người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố (từ 9.987 người xuống còn 3.082 người).

Thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị, đến năm 2021, tỉnh Đắk Nông đã tinh giản biên chế đạt trên 10% theo đúng quy định, hoàn thành kế hoạch tinh giản biên chế giai đoạn 2016 - 2021.

Nhiều bài học quý

Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ và tinh giản biên chế được tỉnh Đắk Nông xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Qua 5 năm triển khai Nghị quyết 18, 19, tỉnh Đắk Nông rút ra một số bài học kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới. Đó là các cấp, ngành, địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, sức mạnh của cả hệ thống chính trị, toàn dân về các nghị quyết, chủ trương của Đảng.

dsc06191(1).jpg
Tỉnh ủy Đắk Nông thực hiện thi tuyển viên chức, công chức theo Đề án vị trí việc làm.

Việc sắp xếp tổ chức bộ máy cần được thực hiện sáng tạo, thận trọng và đồng bộ bảo đảm quyền và lợi ích của cán bộ, đảng viên. Quá trình triển khai thực hiện cần nhất quán quan điểm Đảng thống nhất lãnh đạo trực tiếp, toàn diện công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị; phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm người đứng đầu.

Việc đổi mới, sắp xếp, hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy là việc khó, phức tạp và nhạy cảm. Do đó, các cấp, ngành, địa phương cần phải có quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt; chủ động, sáng tạo, vận dụng các quy định của Trung ương, của tỉnh phù hợp với tình hình thực tế. Quá trình triển khai không nóng vội mà cần xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể có trọng tâm, trọng điểm và lộ trình phù hợp. Xác định nguồn lực và phân công nhiệm vụ rõ ràng gắn với đề cao trách nhiệm của tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu.

Các cơ quan, đơn vị cần xây dựng đề án vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu chức danh nghề nghiệp và tiêu chuẩn chuyên môn nghề nghiệp, khung năng lực từng vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập. Đây được xem là cơ sở để tuyển dụng, phân công, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo hướng tinh giản, gọn nhẹ và nâng cao chất lượng. Công tác kiểm tra, giám sát, động viên khen thưởng cá nhân, tập thể làm tốt cần được thực hiện thường xuyên, kịp thời.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Những bài học quý từ tinh gọn bộ máy ở Đắk Nông
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO