Nhận diện và làm thất bại âm mưu phá hoại về dân chủ, nhân quyền

Đoàn Văn Kỳ| 28/09/2021 08:47

Trong thời gian qua, các thế lực thù địch trong và ngoài nước thực hiện nhiều thủ đoạn, trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có vấn đề dân chủ, nhân quyền.

ADQuảng cáo

Núp dưới nhiều chiêu bài

Các thế lực thù địch núp dưới nhiều chiêu bài, chúng triệt để lợi dụng, tập trung khai thác một số hiện tượng tiêu cực để xuyên tạc, bóp méo thành bản chất xã hội. Phương thức hoạt động của chúng là thông qua nhiều kênh thông tin để phát tán trên phạm vi rộng cho nhiều đối tượng trong và ngoài nước, móc nối, cấu kết với các đối tượng cơ hội chính trị, bất mãn xã hội để phá hoại ta từ trong phá ra, ngoài phá vào, nhất là dịp có sự kiện chính trị và cả nước ta đang nỗ lực chống dịch Covid-19. Thủ đoạn của chúng tinh vi, xảo quyệt và mức độ ngày càng nghiêm trọng nhằm xuyên tạc sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với Nhân dân, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, sự nghiệp đổi mới, hội nhập và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội (CNXH). Chúng đưa ra các luận điệu “nhân quyền cao hơn chủ quyền”, “tự do ngôn luận”, sử dụng các chiêu bài vu cáo, bịa đặt về dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo. Mục đích nhằm kích động biểu tình, bạo loạn, khủng bố, vượt biên trái phép…thông qua đó gây ra sự bất ổn chính trị, hướng quỹ đạo vào chống phá Đảng và Nhà nước ta.

Những thông tin méo mó, kích động về chống dịch Covid-19. Ảnh tư liệu

ADQuảng cáo

Luôn quan tâm đến dân chủ, nhân quyền

Chỉ thị 12-CT/TW của Ban Bí thư (khóa VII) khẳng định “Quyền con người là giá trị chung của nhân loại. Đó là thành quả đấu tranh lâu dài của Nhân dân lao động và các dân tộc trên thế giới chống lại mọi áp bức, bóc lột” và “giải phóng con người gắn liền với giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội; dưới chế độ ta, quyền con người mới có điều kiện phát huy cao độ và ưu việt nhất". Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung năm 2011) và các văn kiện Đại hội XI, XII, XIII của Đảng luôn nhấn mạnh phải quan tâm hơn nữa đến việc chăm lo hạnh phúc, sự phát triển tự do, toàn diện của con người, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của con người, đặt con người là giá trị cao nhất trong mọi giá trị và thực hiện có hiệu quả quy định quốc tế về quyền con người mà Việt Nam đã ký kết. Điều 14, Hiến pháp năm 2013, khẳng định: “Ở nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, các quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật”.

Thực tiễn đã khẳng định, vấn đề dân chủ, nhân quyền luôn được Đảng và Nhà nước ta triển khai, thực hiện có hiệu quả, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng tạo ra dư luận tốt trên trường quốc tế. Để thực hiện có hiệu quả việc nhận diện và đấu tranh làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch, chúng ta phải thường xuyên cảnh giác, xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức lợi dụng dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo để chống phá ta. Các cấp, các ngành tăng cường quán triệt và thực hiện tốt các quy định của Đảng và Nhà nước về vấn đề dân chủ, nhân quyền, đẩy mạnh tuyên truyền về giáo dục pháp luật đến Nhân dân sống và làm việc đúng pháp luật.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhận diện và làm thất bại âm mưu phá hoại về dân chủ, nhân quyền
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO