Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12

31/12/2012 16:06

Ngày 29/12, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành Nghị quyết số 90/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12/2012 về một số vấn đề liên quan tới đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam...

ADQuảng cáo


Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng12 năm 2012. (Ảnh: Đức Tám/TTXVN)

Ngày 29/12, thay mặt Chính phủ, Thủtướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành Nghị quyết số 90/NQ-CP về phiên họp Chínhphủ thường kỳ tháng 12/2012 về một số vấn đề liên quan tới đầu tư trực tiếpnước ngoài vào Việt Nam; xử lý nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng; hỗ trợcho các huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao; công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại,tố cáo...


Dưới đây là toànvăn Nghị quyết:

Ngày 26 tháng 12 năm2012, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 12 năm 2012, thảo luận và quyết nghịnhững vấn đề sau:

1. Chính phủ thảo luậnvà cho ý kiến về Đề án định hướng nâng cao hiệu quả thu hút, sử dụng và quản lýđầu tư trực tiếp nước ngoài đến năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tưtrình.

Đầu tư trực tiếp nướcngoài vào Việt Nam trong những năm qua đã đạt được những thành tựu to lớn, cótác động lan tỏa đến các khu vực của nền kinh tế, bổ sung và khơi dậy nguồn lựcđầu tư trong nước, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đổi mới công nghệ, nângcao năng lực hội nhập kinh tế quốc tế, góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thịtrường và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, việc thu hútđầu tư nước ngoài vẫn chưa đạt được  yêu cầu đề ra, hiệu quả chưa tươngxứng với tiềm năng của đất nước, công tác quản lý nhà nước còn bất cập, hệthống thể chế, chính sách chưa đồng bộ. Để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệuquả và phát huy vai trò của đầu tư trực tiếp nước ngoài trong thời gian tới,yêu cầu đặt ra là cần khẩn trương khắc phục những hạn chế, yếu kém trong cả thuhút và quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài; cải thiện môi trường đầu tư để cótính cạnh tranh cao hơn, nhất là trong bối cảnh tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mớimô hình tăng trưởng.

Giao Bộ Kế hoạch và Đầutư tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, hoàn thiện Đề án theo hướng làm rõcác cơ chế, chính sách gắn với những tiêu chí cụ thể để thúc đẩy thu hút các dựán đầu tư nước ngoài có chọn lọc, đặc biệt là các dự án xử dụng công nghệ cao,công nghệ sạch, sử dụng ít năng lượng, có giá trị gia tăng và giá trị kinh tế -xã hội cao. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ vàcác cơ quan  liên quan hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về địnhhướng nâng cao hiệu quả thu hút, sử dụng và quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoàiđến năm 2020; trong đó quy định rõ những cơ chế, chínhsách cụ thể thuộc thẩm quyền quyết định của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ,phân công các Bộ, cơ quan liên quan chủ trì nghiên cứu đề xuất, sửa đổi, bổsung cơ chế, chính sách đó nhằm tránh tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, khôngrõ ràng, bảo đảm môi trường đầu tư của nước ta không kém hấp dẫn hơn so với cácnước trong khu vực và trên thế giới, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.

2.Chính phủ cho ý kiến về Đề án xử lý nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng vàĐề án thành lập công ty quản lý tài sản do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ViệtNam trình.

GiaoNgân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quantiếp thu  ý kiến các thành viên Chính phủ, hoàn thiện hai Đề án trên, báocáo Thủ tướng Chính phủ xem xét trước khi trình Bộ Chính trị. Đối với Đề án xửlý nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng, cần làm rõ phạm vi xử lý nợ xấu,nêu rõ và phân tích các phương án xử lý có tính khả thi, phù hợp tình hình trựctế trong nước và có tham khảo kinh nghiệm của các nước trên thế giới; xác địnhrõ những nguyên tắc, chủ trương cần xin ý kiến; cơ chế, chính sách cần triểnkhai thực hiện và thẩm quyền quyết định. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẩntrương xây dựng Nghị định về Công ty quản lý tải sản, trình Chính phủ xem xétban hành.

3.Chính phủ thảo luận và cho ý kiến về việc hỗ trợ có mục tiêu từ Ngân sách Trungương cho 23 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách theoNghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủdo Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình.

Chính phủ thôngqua chủ trương thực hiện cơ chế hỗ trợ vốn đầu tư phát triển từ ngân sách Trungương cho 23 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao với định mức mỗi huyện bằng 70% mứcbình quân của các huyện theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vữngđối với 62 huyện nghèo.

ADQuảng cáo

Giao Bộ Kếhoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binhvà Xã hội, Ủy ban Dân tộc cân đối, bố trí vốn hàng năm hỗ trợ cho địa phươngthực hiện theo kế hoạch. Riêng năm 2013, bố trí từ nguồn dự phòng ngân sáchTrung ương để triển khai thực hiện đối với một số dự án quan trọng, đã có đủthủ tục đầu tư theo quy định.

Giao Bộ Laođộng, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và cácBộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh dựthảo Quyết định, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.

4. Về kiểm điểmcông tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ năm 2012.

Chính phủ thốngnhất nhật định: Công tác chỉ đạo, điều hành năm 2012 của Chính phủ triển khaitrong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước rất khó khăn; lạm phát cao năm2011 tác động mạnh, sản xuất kinh doanh đầu năm 2012 đình trệ; thiên tai, dịchbệnh diễn biến phức tạp. Trong khi đó, nhiệm vụ năm 2012 đặt ra nặng nề đòi hỏiphải giải quyết cả những vấn đề trước mắt và các nhiệm vụ chung, dài hạn. Nhữngkết quả đạt được về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại là sự cốgắng lớn của cả hệ thống chính trị, của toàn dân, toàn quân và cộng đồng doanhnghiệp, trong đó có vai trò chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và hệ thống hànhchính nhà nước các cấp. Trong chỉ đạo, điều hành, Chính phủ luôn tuân thủ Hiếnpháp và pháp luật, thực hiện đúng phạm vi thẩm quyền, trách nhiệm được phâncông, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật; triển khai thực hiệnnghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và Quốc hội; thực hiện tốt Quy chếlàm việc và chương trình, kế hoạch công tác; bảo đảm nguyên tắc tập trung dânchủ, phát huy vai trò tập thể gắn với đề cao trách nhiệm cá nhân; phối hợp chặtchẽ với các cơ quan của Đảng, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoànthể nhân dân.

Tuy nhiên, côngtác chỉ đạo, điều hành còn những hạn chế cần tập trung khắc phục trong thờigian tới, nhất là trong công tác xây dựng, tổ chức thực hiện thể chế và chươngtrình công tác; công tác dự báo phục vụ chỉ đạo, điều hành; việc xây dựng, quảnlý và thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch; về kỷ cương, kỷ luật hànhchính gắn với thanh tra, kiểm tra; về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; vềcông tác cán bộ, công chức; việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ...

Giao Văn phòngChính phủ tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ và các ý kiến tại hội nghịChính phủ với các địa phương ngày 25, 26 tháng 12 năm 2012, hoàn chỉnh Báo cáokiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2012 và Chương trình công tác năm2013 của Chính phủ để các Bộ, cơ quan, địa phương triển khai thực hiện.

Các Bộ, cơquan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát, kiểmđiểm đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ, cơ quan, địa phương mình gắnvới đánh giá kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ năm 2012; khẩn trương tậptrung khắc phục những hạn chế, yếu kém; triển khai nhiệm vụ năm 2013 theo yêucầu đề ra.

5. Giao Thanhtra Chính phủ, Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quanliên quan tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh và ban hành báocáo về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và đấu tranh phòng,chống tham nhũng năm 2012; công tác cải cách hành chính năm 2012; tình hìnhthực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam trong năm 2012. Đồng thời chỉ đạo tổchức thực hiện nhiệm vụ công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng; công táccải cách hành chính; việc thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam trong năm2013.

6. Một số nhiệmvụ trọng tâm khác

Văn phòng Chínhphủ chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến các thành viên Chínhphủ và các ý kiến tại hội nghị Chính phủ với các địa phương, khẩn trương hoànthiện, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị quyết của Chính phủ về nhữnggiải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội vàdự toán ngân sách nhà nước năm 2013; Nghị quyết của Chính phủ về một số giảipháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyếtnợ xấu.

Bộ trưởng, Thủtrưởng cơ quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương căn cứ chức năng, nhiệm vụ  khẩn trương chỉ đạo xây dựng, ban hànhchương trình, kế hoạch của ngành, đơn vị, địa phương mình và tập trung chỉ đạođiều hành quyết liệt, linh hoạt để tổ chức thực hiện các Nghị quyết này ngay từnhững ngày đầu của năm 2013 với tinh thần và quyết tâm cao nhất, phấn đấu hoànthành các mục tiêu đề ra.

Căn cứ chứcnăng, nhiệm vụ và thẩm quyền, các Bộ, cơ quan liên quan chủ động giải quyếthoặc đề xuất giải quyết các kiến nghị của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phốtại hội nghị Chính phủ với các địa phương. Văn phòng Chính phủ đôn đốc và tổnghợp việc giải quyết các kiến nghị trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Các Bộ, cơquan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục triểnkhai nghiêm Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 26 tháng 9 năm 2012 của Thủ tướng Chínhphủ về tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá để phục vụ nhândân đón Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013, đặc biệt là việc bảo đảm cung - cầu hànghóa, không để thiếu hàng sốt giá; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra chấtlượng, tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm; tăng cường kiểm tra tại các cửakhẩu ngăn chặn tình trạng buôn lậu; bảo đảm điều kiện đi lại thuận tiện, antoàn cho nhân dân, giảm thiểu tai nạn giao thông; ngăn chặn sản xuất, vậnchuyển, buôn bán và đốt pháo nổ; quan tâm chăm lo vật chất, tinh thần của nhândân, nhất là người có công và đối tượng chính sách; bảo đảm an ninh chính trị,trật tự an toàn xã hội.

NguồnChinhphu.vn

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO