Nghês thuôx uô pangx ntâuz sâuv khâuz ndơưk ntơưv nênhs Xá Phó

H’Mai (th)| 01/12/2022 10:23

Khâuz ndơưk ntơưv nênhs Xá Phó tsi tangs tsuôs zos khor mas tsênhv muôx ntâu kror jông gâux hur nghês thuôx uô jông gâux, uô shênhv haz bôr cux pangx ntâuz. Khâuz ndơưk ntơưv nênhs Xá Phó muôx fuôv, yo, taz (trik), hlangz đuôr…

ADQuảng cáo

Chêr khâuz ndơưk tâu uô thuv công ntơưv têk, tsât liêus haz ntâuz pangx zos lơưr tưx ntul, xơưk haz trâus maux; txuôl tror ntangr uô ntu, iz ntu zos iz zangv tsưr ntâuz đrul tsưr ziv pha maux tsi siz thôngx iz zangv. Sâuv chêr ya lu yênhx cangz hlơưk lo muôz xur ntơưv ntông giang mas khor hênhr. Ntâu net pangx ntâuz tiv zix jông gâux xưs li pangx ntâuz maux tơưr nangz mangl xêx los sis cêr nhux tưv môngl lus, changl ntông phangx khuv, chiaz kâuz, njêl hinhx pêz chik, hinhx thoi… Chor pangx ntâuz nuôr tâu phênhz uô cxix cxuô iz zangv ntơưv taz haz yo. Pangx ntâuz tiv zix mas muôx maux laz, đơưz haz njuôz uô sâuv ntâuz trâuk gangx. Chox cênhz chêr khâuz ndơưk zos đôx uô jông gâux xưs li pâuk chix đangz, câux njêx, pâuk têk chox sâuv zus uô jông gâux trâu tus nênhs nangr, tiv zix mas hu rcho rnuz lêr, tsaz, hôix los sis uô yôngz… Nghês thuôx uô jông gâux sâuv khâuz ndơưk ntơưv nênhs Xa Phó has tsongs nhoz Lào Cai tưz tâu Bôx Văn hoar – Thêv thos haz Ju lix công nhênhx zos Ji sanv Văn hoar Phi vâts thêv cxênhx Têz qơưs shông 2014 lus Tri thưc jân jan.

Khâuz ndơưk truênx thôngr ntơưv kuôl pux Xá Phó

ADQuảng cáo

Kuôl pux Xá Phó coz hênhr ntul ntâuz haz uô pangx ntâuz

Kror siz huv ntơưv pangx ntâuz cênhz hlơưk đhâu cxaik têk txơưx ntơưv kuôl pux Xá Phó

   H’Mai (th)

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghês thuôx uô pangx ntâuz sâuv khâuz ndơưk ntơưv nênhs Xá Phó
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO