Ngành Kiểm tra Đảng phát huy hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Võ Đình Tín| 14/10/2022 11:07

Bám sát tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 và Chương trình số 13-CTr/TU, ngày 11/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đổi mới, phát huy hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và kỷ luật của Đảng, Ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp trong Đảng bộ tỉnh đã chủ động, tham mưu giúp cấp ủy các cấp ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng bảo đảm đúng tiến độ đề ra.

Kiểm tra, giám sát tập trung vào những khâu đột phá, trọng tâm

Từ đầu năm đến nay, UBKT các trong Đảng bộ tỉnh Đắk Nông đã tham mưu giúp cấp ủy tiến hành kiểm tra đối với 2.628 đảng viên và 160 tổ chức đảng; giám sát chuyên đề 304 đảng viên và 53 tổ chức đảng; xem xét, thi hành kỷ luật đối với 82 đảng viên và 1 tổ chức đảng. Kết quả KTGS đã giúp cấp ủy đánh giá đúng tình hình, có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời để khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm, tồn tại góp phần quan trong trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của địa phương. Cùng với đó, UBKT các cấp chủ động, quyết liệt, thực hiện khá toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao. Cụ thể, UBKT các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 66 đảng viên và 9 tổ chức đảng; kiểm tra 137 tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng; giám sát chuyên đề đối với 38 tổ chức đảng và 23 đảng viên; kiểm tra 3 tổ chức đảng về thu, chi ngân sách; kiểm tra 70 tổ chức đảng về thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí; xem xét, thi hành kỷ luật đối với 5 tổ chức đảng và 46 đảng viên. 

Nội dung KTGS đối với tổ chức đảng và đảng viên đã bám sát vào những khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm mà nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đề ra và sự chỉ đạo của tổ chức đảng cấp trên. Cụ thể, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các quy định nêu gương của Trung ương, của Tỉnh ủy; công tác quản lý đất đai, bảo vệ đất, rừng gắn với quản lý dân cư; đầu tư, xây dựng cơ bản; mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư y tế, kít xét nghiệm phòng chống dịch Covid-19; công tác cán bộ; những điều đảng viên không được làm....

Qua kết quả công tác KTGS kỷ luật Đảng đã kết luận rõ các khuyết điểm, sai phạm, trong đó có những biểu hiện lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ để trục lợi; đồng thời, đã xem xét, xử lý nghiêm minh đối với những tổ chức đảng viên có khuyết điểm, vi phạm, kể cả những đồng chí đã nghỉ hưu. Mặt khác, qua một số vụ việc, UBKT các cấp đã làm rõ những bất cập của cơ chế, chính sách dễ bị lợi dụng để tham nhũng, tiêu cực, từ đó giúp dự báo tham nhũng, tiêu cực có thể xảy ra để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và góp phần tích cực vào công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng; xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố lòng tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và sự điều hành, quản lý của Nhà nước.

Ngành Kiểm tra Đảng sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2022

5 giải pháp cần tập trung thực hiện

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác KTGS ở một số cấp ủy, tổ chức đảng có thời điểm chưa chủ động lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Việc xác định nội dung KTGS còn dàn trải, chung chung dẫn đến hiệu lực, hiệu quả thấp, chưa đủ sức răn đe. UBKT một số nơi chưa thật sự chủ động, kịp thời trong phát hiện kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên nên số cuộc kiểm tra còn hạn chế; nhiều khuyết điểm, sai phạm của tổ chức đảng, đảng viên chậm được phát hiện, xử lý kéo dài...Nguyên nhân do một số cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu nhận thức chưa thực sự đầy đủ về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác KTGS, kỷ luật của Đảng. Một số nơi vẫn còn tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, chưa quyết tâm cao trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; tổ chức ở những nơi xảy ra sai phạm thường có biểu hiện buông lỏng vai trò lãnh đạo, quản lý, thiếu chỉ đạo KTGS...

Nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ các cấp trong Đảng bộ tỉnh đã đề ra; phát huy hiệu lực, hiệu quả công tác KTGS, kỷ luật Đảng, trong thời gian tới, ngành Kiểm tra cần tập trung thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Một là, tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về nhận thức, trách nhiệm và quyết tâm chính trị của cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT và cán bộ, đảng viên các cấp về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Để làm được điều này, cần có nhiều giải pháp để đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác KTGS, kỷ luật đảng, nhất là trong việc chủ động, nắm tình hình, phát hiện kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Mặt khác, đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu phải thực sự gương mẫu, tự giác trong việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên.

Hai là, cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy thường xuyên thực hiện công tác tự kiểm tra, chấp hành nghiêm các quy định nêu gương; tích cực nắm tình hình, giám sát chặt chẽ tổ chức đảng, đảng viên thuộc diện quản lý để chủ động phát hiện, ngăn chặn kịp thời các khuyết điểm, vi phạm. Bởi lẽ, công tác kiểm tra không phải “vạch lá tìm sâu”, “bới lông tìm vết”, làm giảm thành tích của đơn vị, địa phương mình mà là phương thuốc “trị bệnh cứu người” lấy xây dựng và cải tạo để chủ động phòng ngừa, uốn nắn, giáo dục, khơi dậy sự tự giác là chính.

Ba là, công tác KTGS phải được tiến hành thường xuyên, toàn diện, công khai, dân chủ, thận trọng và chặt chẽ, đúng quy trình, quy định của Đảng; giữ vững các nguyên tắc của Đảng, thực hiện đúng phương châm “Chủ động, chiến đấu, giáo dục, hiệu quả”. Công tác KTGS cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng tiêu cực; tập trung vào phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong xã hội, như về các lĩnh vực kinh tế - tài chính, đất đai, tài nguyên khoáng sản, việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và công tác cán bộ... 

Bốn là, thực hiện hiệu quả công tác phối hợp chặt chẽ và đồng bộ giữa các cơ quan kiểm tra, thanh tra, điều tra, kiểm toán và các cơ quan quản lý nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội trong hoạt động KTGS; tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác KTGS, kỷ luật đảng đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan theo hướng có cơ quan được giao chủ trì điều phối, phối hợp. Cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm các kết luận KTGS để bảo đảm hiệu lực, hiệu quả của công tác KTGS, kỷ luật của Đảng.

Năm là, quan tâm công tác xây dựng ngành, kiện toàn tổ chức bộ máy UBKT theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra có bản lĩnh, phẩm chất, đạo đức trong sáng và giỏi về nghiệp vụ chuyên môn, ứng xử có văn hoá đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Tham mưu cho cấp ủy thực hiện luân chuyển cán bộ lãnh đạo các ngành, các cấp về làm công tác kiểm tra và cán bộ kiểm tra sang công tác ở các ngành khác để đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ kiểm tra theo Kết luận số 23-KL/TW, ngày 10/12/2021 của Ban Bí thư.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngành Kiểm tra Đảng phát huy hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO