Nâm N’jang sir jul uô tar xar jêx jos yaz nâng cao shông 2025

Minh Huyền| 01/12/2022 10:27

Xar Nâm N’jang (Ðăk Song) muôx angr tưx nhiên 16.478,67 ha; muôx 8 luz jos, đrul 3.110 tsêr, 12.798 lênh xnênhs, 13 zangv minhx cxưx cưr tix nhoz uô cê. Tâu công nhênhx huv jêx jos yaz (NTM) trâu shông 2018, Ðảng bôx, chinhr cuênx haz Pêx xinhv cxuô minhx cxưx xar Nâm N’jang txuôl nzir sir jul cxiv tsang haz uô tar NTM nâng cao trâu shông 2025.

ADQuảng cáo

Chia uô tar mux tiêu sâuv, xar Nâm N’jang txuôl nzir phat hui chor cêt cuav tưz uô tâu; kra uô muôx kangz hâu chor đêx anr, tsangz cxênhx đâux tư thangx tsangv minhx cxưx nênhs tsơưs haz tox trôngz (ntu 2021-2025) tưz sâu ntơưr tsês. Hur ntơư tox tsongs phuôv tsangr cax phê, phưx txoz zos kôngz zov chênhr; đâux tư khu, uô yaz cêt câur hax tângx; zos thông, thuiv lơix, tsêr cơưv…; tox điêux ciêns jông hlo chia pêx xinhv phuôv tsangr cinh têr-tsôngv langx, tuôr truôx đrênhk an ninh tsinhz chai.

Txus nuôr, chor chuôz zis pluôl ntơưv xar txu grêl yuôr 54 tsêr (so li shông 2018 zos 184 tsêr), txưr 1,73%; Sâu fênhx đrăngz 45 chơưx nhiax/lênhx nênhs; tiv lêx nhuôs zâu txix 2 - 5 tâu môngl txus tsêr cơưv lo yangx 95%; tiv lêx shuv xinhz cơưv tangs cxênhx II tâu môngl cơưv cxênhx III, cơưv nghêx lo yangx 80%... Iz cxa tiêu chir phiv li uô trơưs Bôx tiêu chir yaz lus cxiv tsang NTM nâng cao xưs li: Y têr, zos thông, môi trươngx mas UBND xar trâu saz kruôz ntuôl, kruôz hu, kra trau pêx xinhv pâuz mênhx lus grê, chai haz tsach nhiêms chia uô trơưs.

Phưx txoz zos kông chok tsênhv ntơưv xar đrul muôx yangx 2.842 ha

Nênhs kôngz jos Đăk Lep đâux tư mair moc lus uô nox uô hâuk

ADQuảng cáo

Xar muôx 3/4 tsêr cơưv (mâmx non, cxênhx I, cxênhx II) lo huv Têz qơưs

Txux cêr tsênhv, qơư công côngx lo đâux tư thôngz jac

Tiv lêx tsêr nhoz hu trơưs cui đinhs tâu 88,3%

Iz chik câuv plơưr xar Nâm N’jang nuz nuôr

Minh Huyền

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nâm N’jang sir jul uô tar xar jêx jos yaz nâng cao shông 2025
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO