Khắc phục "bệnh hình thức" trong phong trào thi đua

Nguồn TTXVN| 22/01/2013 16:28

Sáng 22/1, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương đã chủ trì phiên họp thứ 50 của Hội đồng nhằm đánh giá kết quả hoạt động năm 2012 và triển khai nhiệm vụ năm 2013...

ADQuảng cáo

Sáng 22/1, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương đã chủ trì phiên họp thứ 50 của Hội đồng nhằm đánh giá kết quả hoạt động năm 2012 và triển khai nhiệm vụ năm 2013.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm và các thành viên Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương tham dự.

Nhiều phong trào thi đua với các hình thức đa dạng, phong phú

Năm 2012, hoạt động của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương được thực hiện đảm bảo theo quy chế, hoàn thành tốt các nội dung, nhiệm vụ đã đề ra.

Ngay từ những tháng đầu năm, các bộ, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và các địa phương đã tổ chức nhiều phong trào thi đua với các hình thức đa dạng, phong phú, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, trọng tâm là thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2012 và phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn liền với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.”

Các phong trào thi đua được triển khai bài bản, có tiêu chí và nội dung thi đua rõ ràng, cụ thể, thiết thực, được người dân đón nhận và hưởng ứng tích cực, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng đã cơ bản hoàn thiện, tạo cơ sở pháp lý để quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng. Trình Bộ Chính trị Đề án đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; triển khai xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng. Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương và các bộ, ngành, địa phương đã chủ động ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc nâng cao chất lượng các phong trào thi đua và thực hiện công tác khen thưởng.

Công tác tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến đã có những chuyển biến rõ nét, có sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan làm công tác thi đua, khen thưởng với các cơ quan truyền thông trong việc giới thiệu, tuyên truyền các điển hình tiên tiến. Các bộ, ngành, địa phương tổ chức nhiều hình thức tôn vinh, biểu dương các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua, những tấm gương người tốt, việc tốt, bước đầu tạo được sự lan tỏa trong cộng đồng.

Công tác khen thưởng đã được các cấp quan tâm chỉ đạo để thực hiện chặt chẽ và kịp thời hơn, có sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức cũng như trong chỉ đạo thực hiện. Chất lượng khen thưởng được nâng lên; các bộ, ngành, địa phương đã chú trọng sử dụng các hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền để khen thưởng kịp thời các trường hợp có thành tích; đồng thời quan tâm hơn trong việc khen thưởng các trường hợp có thành tích đột xuất, người lao động trực tiếp.

Hoạt động của Hội đồng và Thường trực Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương đã bám sát phương hướng, nhiệm vụ đề ra, tập trung triển khai có hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm.

Khắc phục "bệnh hình thức" trong các phong trào thi đua, khen thưởng

Bên cạnh khẳng định những kết quả đạt được của công tác thi đua, khen thưởng năm 2012, các đại biểu đã dành nhiều thời gian nêu lên những tồn tại, hạn chế cần khắc phục của công tác này, trong đó nổi lên là công tác tổ chức, chỉ đạo phong trào thi đua ở một số nơi còn hình thức, chậm được đổi mới, còn nhiều phong trào thi đua chưa hiệu quả.

ADQuảng cáo

Công tác khen thưởng, bình xét và công nhận danh hiệu thi đua ở một số bộ, ban, ngành và địa phương không chặt chẽ, còn nể nang; một số nơi công tác thẩm định khen thưởng chưa bám sát quy định hiện hành; tổ chức bộ máy và cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp chưa đáp ứng được yêu cầu;…

Nhấn mạnh còn có nhiều phong trào thi đua chưa hiệu quả, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm cho rằng việc phát động các phong trào thi đua cần phải tiếp tục được đổi mới theo hướng thi đua phải có nội dung, có sức sống, có trọng tâm, trọng điểm và mang tính sát thực, hiệu quả hơn. Bện cạnh đó, việc xét khen thưởng nên quan tâm nhiều hơn nữa đến khen thưởng các trường hợp có thành tích đột xuất, người trực tiếp lao động, sản xuất, tránh tình trạng khen thưởng tràn làn, mang tính hình thức…

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đề nghị tập trung mạnh hơn vào công tác tuyên truyền, tăng thời lượng truyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về công tác thi đua, khen thưởng, gương người tốt, việc tốt, nhân rộng các điển hình tiên tiến, tiêu biểu.

Các đại biểu cũng nhấn mạnh cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng; nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng...

Triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”

Về nhiệm vụ năm 2013, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương sẽ tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước ngay từ những tháng đầu năm, trong đó tiếp tục triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” theo đúng chương trình, kế hoạch đã đề ra.

Căn cứ vào mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế-xã hội năm 2013, các bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể và các địa phương có kế hoạch cụ thể để tổ chức các phong trào thi đua, bám sát các nhiệm vụ chính trị được giao, thể hiện quyết tâm cao độ, đoàn kết một lòng, tổ chức phong trào thiết thực nhằm hoàn thành sớm kế hoạch tháng, quý và cả năm, góp phần vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước năm 2013.

Hội đồng sẽ tập trung tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, gương điển hình tiên tiến; đôn đốc các cụm, khối thi đua tổ chức tổng kết công tác năm 2012, tăng cường công tác thông tin, phối hợp giữa các cụm, khối, nhằm phát huy hơn nữa tiềm năng, thế mạnh của mỗi bộ, ngành, Mặt trận, đoàn thể và địa phương trong phát động và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, đảm bảo khen thưởng phải đúng quy định, kịp thời, chính xác.

Hội đồng sẽ tham mưu trình Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Bám sát vào nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá công tác thi đua, khen thưởng năm 2012 đã bám sát vào nhiệm vụ chính trị, hướng vào lợi ích thiết thực của người dân, khơi dậy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, góp phần quan trọng vào những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội chung của đất nước.

Đề cập tới nhiệm vụ trong thời gian tới, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh công tác thi đua, khen thưởng phải bám sát vào nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của năm 2013, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu của năm là tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, lạm phát thấp hơn, tăng trưởng cao hơn năm 2012; đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng; bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội...

Các bộ, ngành và địa phương cần có các kế hoạch cụ thể để tổ chức các phong trào thi đua theo hướng đảm bảo tính hiệu quả, thiết thực, thực hiện tốt các phong trào thi đua hiệu quả đã đi vào cuộc sống nhất là phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới.

Đối với công tác khen thưởng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị cần tiếp tục nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, quan tâm đến việc phát hiện nhân tố mới, điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong các phong trào thi đua để khen thưởng, tôn vinh kịp thời trong đó chú ý tới hình thức khen thưởng đột xuất, khen thưởng cá nhân tiêu biểu, tiên tiến là người lao động trực tiếp.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu nâng cao chất lượng của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng các cấp, phân công nhiệm vụ cụ thể gắn với trách nhiệm của từng thành viên Hội đồng trong việc chỉ đạo, theo dõi, giám sát, kiểm tra các phong trào thi đua đồng thời các bộ, ngành, Mặt trận, đoàn thể, địa phương cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, nhằm nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khắc phục "bệnh hình thức" trong phong trào thi đua
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO