Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 30 nhân sự tỉnh Kiên Giang

08/12/2023 13:43

Tại Kỳ họp thứ 19 - kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh Kiên Giang khoá X tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 30 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh Kiên Giang bầu hoặc phê chuẩn.

ADQuảng cáo

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 30 nhân sự tỉnh Kiên Giang- Ảnh 1.

Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang Mai Văn Huỳnh và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang bỏ phiếu tín nhiệm.

Sáng 8/12, HĐND tỉnh Kiên Giang khóa X khai mạc Kỳ họp thứ 19 - kỳ họp chuyên đề. 

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Kiên Giang tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 30 cán bộ giữ chức vụ do HĐND tỉnh Kiên Giang bầu hoặc phê chuẩn.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 30 cán bộ giữ chức vụ do HĐND tỉnh Kiên Giang bầu hoặc phê chuẩn, cụ thể như sau: Tổng số đại biểu HĐND tỉnh Kiên Giang: 59 đại biểu. Số đại biểu HĐND tỉnh Kiên Giang có mặt: 57 đại biểu.

I. Khối HĐND tỉnh Kiên Giang

1. Ông Mai Văn Huỳnh - Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang

Số phiếu hợp lệ: 57 phiếu.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Số phiếu tín nhiệm cao: 54 phiếu (chiếm 94.74% tổng số phiếu).

Số phiếu tín nhiệm: 2 phiếu (chiếm 3.51% tổng số phiếu).

Số phiếu tín nhiệm thấp: 1 phiếu (chiếm 1.75% tổng số phiếu).

2. Bà Lê Hồng Thắm - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang

Số phiếu hợp lệ: 57 phiếu.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Số phiếu tín nhiệm cao: 50 phiếu (chiếm 87.72% tổng số phiếu).

Số phiếu tín nhiệm: 6 phiếu (chiếm 10.53% tổng số phiếu).

Số phiếu tín nhiệm thấp: 1 phiếu (chiếm 1.75% tổng số phiếu).

3. Ông Giang Văn Phục - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang

Số phiếu hợp lệ: 57 phiếu.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Số phiếu tín nhiệm cao: 45 phiếu (chiếm 78.95% tổng số phiếu).

Số phiếu tín nhiệm: 11 phiếu (chiếm 19.30% tổng số phiếu).

Số phiếu tín nhiệm thấp: 1 phiếu (chiếm 1.75% tổng số phiếu).

4. Ông Ngô Hen - Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Kiên Giang

Số phiếu hợp lệ: 57 phiếu.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Số phiếu tín nhiệm cao: 53 phiếu (chiếm 92.98% tổng số phiếu).

Số phiếu tín nhiệm: 4 phiếu (chiếm 7.02% tổng số phiếu).

Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0.00% tổng số phiếu).

5. Ông Nguyễn Văn Mau - Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Kiên Giang

Số phiếu hợp lệ: 57 phiếu.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Số phiếu tín nhiệm cao: 47 phiếu (chiếm 82.46% tổng số phiếu).

Số phiếu tín nhiệm: 10 phiếu (chiếm 17.54% tổng số phiếu).

Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0.00% tổng số phiếu).

6. Ông Phạm Văn Màu - Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Kiên Giang

Số phiếu hợp lệ: 57 phiếu.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Số phiếu tín nhiệm cao: 45 phiếu (chiếm 78.95% tổng số phiếu).

Số phiếu tín nhiệm: 11 phiếu (chiếm 19.30% tổng số phiếu).

Số phiếu tín nhiệm thấp: 1 phiếu (chiếm 1.75% tổng số phiếu).

7. Ông Danh Nhỏ - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Kiên Giang

Số phiếu hợp lệ: 57 phiếu.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Số phiếu tín nhiệm cao: 38 phiếu (chiếm 66.67% tổng số phiếu).

Số phiếu tín nhiệm: 19 phiếu (chiếm 33.33% tổng số phiếu).

Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0.00% tổng số phiếu).

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 30 nhân sự tỉnh Kiên Giang- Ảnh 2.

Đại biểu HĐND tỉnh Kiên Giang tiến hành ghi phiếu tín nhiệm.

II. Khối UBND tỉnh Kiên Giang

8. Ông Lâm Minh Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang

Số phiếu hợp lệ: 57 phiếu.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Số phiếu tín nhiệm cao: 51 phiếu (chiếm 89.47% tổng số phiếu).

Số phiếu tín nhiệm: 5 phiếu (chiếm 8.77% tổng số phiếu).

Số phiếu tín nhiệm thấp: 1 phiếu (chiếm 1.75% tổng số phiếu).

9. Ông Nguyễn Thanh Nhàn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang

Số phiếu hợp lệ: 57 phiếu.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Số phiếu tín nhiệm cao: 42 phiếu (chiếm 73.68% tổng số phiếu).

Số phiếu tín nhiệm: 13 phiếu (chiếm 22.81% tổng số phiếu).

Số phiếu tín nhiệm thấp: 2 phiếu (chiếm 3.51% tổng số phiếu).

10. Ông Lê Quốc Anh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang

Số phiếu hợp lệ: 57 phiếu.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Số phiếu tín nhiệm cao: 43 phiếu (chiếm 75.44% tổng số phiếu).

Số phiếu tín nhiệm: 11 phiếu (chiếm 19.30% tổng số phiếu).

Số phiếu tín nhiệm thấp: 3 phiếu (chiếm 5.26% tổng số phiếu).

11. Ông Nguyễn Lưu Trung - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang

Số phiếu hợp lệ: 57 phiếu.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Số phiếu tín nhiệm cao: 44 phiếu (chiếm 77.19% tổng số phiếu).

Số phiếu tín nhiệm: 13 phiếu (chiếm 22.81% tổng số phiếu).

Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0.00% tổng số phiếu).

12. Ông Trần Quang Bảo - Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang

Số phiếu hợp lệ: 57 phiếu.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Số phiếu tín nhiệm cao: 33 phiếu (chiếm 57.89% tổng số phiếu).

Số phiếu tín nhiệm: 22 phiếu (chiếm 38.60% tổng số phiếu).

Số phiếu tín nhiệm thấp: 2 phiếu (chiếm 3.51% tổng số phiếu).

13. Ông Lê Việt Bắc - Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Kiên Giang

Số phiếu hợp lệ: 57 phiếu.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Số phiếu tín nhiệm cao: 35 phiếu (chiếm 61.40% tổng số phiếu).

Số phiếu tín nhiệm: 19 phiếu (chiếm 33.33% tổng số phiếu).

Số phiếu tín nhiệm thấp: 3 phiếu (chiếm 5.26% tổng số phiếu).

14. Ông Đặng Vũ Bằng - Ủy viên UBND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh tỉnh Kiên Giang

Số phiếu hợp lệ: 57 phiếu.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Số phiếu tín nhiệm cao: 41 phiếu (chiếm 71.93% tổng số phiếu).

Số phiếu tín nhiệm: 16 phiếu (chiếm 28.07% tổng số phiếu).

Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0.00% tổng số phiếu).

15. Ông Phùng Quốc Bình - Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang

Số phiếu hợp lệ: 57 phiếu

ADQuảng cáo

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Số phiếu tín nhiệm cao: 32 phiếu (chiếm 56.14% tổng số phiếu).

Số phiếu tín nhiệm: 22 phiếu (chiếm 38.60% tổng số phiếu).

Số phiếu tín nhiệm thấp: 3 phiếu (chiếm 5.26% tổng số phiếu).

16. Ông Nguyễn Văn Hận - Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang

Số phiếu hợp lệ: 57 phiếu.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Số phiếu tín nhiệm cao: 40 phiếu (chiếm 70.18% tổng số phiếu).

Số phiếu tín nhiệm: 15 phiếu (chiếm 26.32% tổng số phiếu).

Số phiếu tín nhiệm thấp: 2 phiếu (chiếm 3.51% tổng số phiếu).

17. Ông Trần Văn Khái - Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang

Số phiếu hợp lệ: 57 phiếu.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Số phiếu tín nhiệm cao: 39 phiếu (chiếm 68.42% tổng số phiếu).

Số phiếu tín nhiệm:18 phiếu (chiếm 31.58% tổng số phiếu).

Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0.00% tổng số phiếu).

18. Ông Trần Minh Khoa - Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Kiên Giang

Số phiếu hợp lệ: 57 phiếu.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Số phiếu tín nhiệm cao: 43 phiếu (chiếm 75.44% tổng số phiếu).

Số phiếu tín nhiệm: 13 phiếu (chiếm 22.81% tổng số phiếu).

Số phiếu tín nhiệm thấp: 1 phiếu (chiếm 1.75% tổng số phiếu).

19. Ông Giang Thanh Khoa - Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang

Số phiếu hợp lệ: 57 phiếu.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Số phiếu tín nhiệm cao: 42 phiếu (chiếm 73.68% tổng số phiếu).

Số phiếu tín nhiệm: 15 phiếu (chiếm 26.32% tổng số phiếu).

Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0.00% tổng số phiếu).

20. Ông Hà Văn Thanh Khương - Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang

Số phiếu hợp lệ: 57 phiếu.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Số phiếu tín nhiệm cao: 39 phiếu (chiếm 68.42% tổng số phiếu).

Số phiếu tín nhiệm: 16 phiếu (chiếm 28.07% tổng số phiếu).

Số phiếu tín nhiệm thấp: 2 phiếu (chiếm 3.51% tổng số phiếu).

21. Ông Huỳnh Vĩnh Lạc - Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kiên Giang

Số phiếu hợp lệ: 57 phiếu.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Số phiếu tín nhiệm cao: 30 phiếu (chiếm 52.63% tổng số phiếu).

Số phiếu tín nhiệm: 25 phiếu (chiếm 43.86% tổng số phiếu).

Số phiếu tín nhiệm thấp: 2 phiếu (chiếm 3.51% tổng số phiếu).

22. Ông Trương Văn Minh - Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang

Số phiếu hợp lệ: 57 phiếu.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Số phiếu tín nhiệm cao: 35 phiếu (chiếm 61.40% tổng số phiếu).

Số phiếu tín nhiệm: 21 phiếu (chiếm 36.84% tổng số phiếu).

Số phiếu tín nhiệm thấp: 1 phiếu (chiếm 1.75% tổng số phiếu).

23. Ông Nguyễn Văn Ngành - Ủy viên UBND tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang

Số phiếu hợp lệ: 57 phiếu.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Số phiếu tín nhiệm cao: 52 phiếu (chiếm 91.23% tổng số phiếu).

Số phiếu tín nhiệm: 5 phiếu (chiếm 8.77% tổng số phiếu).

Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0.00% tổng số phiếu).

24. Ông Danh Phúc - Ủy viên UBND tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang

Số phiếu hợp lệ: 57 phiếu.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Số phiếu tín nhiệm cao: 43 phiếu (chiếm 75.44% tổng số phiếu).

Số phiếu tín nhiệm: 13 phiếu (chiếm 22.81% tổng số phiếu).

Số phiếu tín nhiệm thấp: 1 phiếu (chiếm 1.75% tổng số phiếu).

25. Ông Nguyễn Văn Sáu - Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Kiên Giang

Số phiếu hợp lệ: 57 phiếu.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Số phiếu tín nhiệm cao: 36 phiếu (chiếm 63.16% tổng số phiếu).

Số phiếu tín nhiệm: 19 phiếu (chiếm 33.33% tổng số phiếu).

Số phiếu tín nhiệm thấp: 2 phiếu (chiếm 3.51% tổng số phiếu).

26. Ông Đặng Hồng Sơn - Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang.

Số phiếu hợp lệ: 57 phiếu.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Số phiếu tín nhiệm cao: 44 phiếu (chiếm 77.19% tổng số phiếu).

Số phiếu tín nhiệm: 12 phiếu (chiếm 21.05% tổng số phiếu).

Số phiếu tín nhiệm thấp: 1 phiếu (chiếm 1.75% tổng số phiếu).

27. Ông Bùi Quốc Thái - Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang.

Số phiếu hợp lệ: 57 phiếu.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Số phiếu tín nhiệm cao: 39 phiếu (chiếm 68.42% tổng số phiếu).

Số phiếu tín nhiệm: 17 phiếu (chiếm 29.82% tổng số phiếu).

Số phiếu tín nhiệm thấp: 1 phiếu (chiếm 1.75% tổng số phiếu).

28. Ông Trần Chiến Thắng - Ủy viên UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh Kiên Giang

Số phiếu hợp lệ: 56 phiếu.

Số phiếu không hợp lệ: 1 phiếu.

Số phiếu tín nhiệm cao: 37 phiếu (chiếm 66.07% tổng số phiếu).

Số phiếu tín nhiệm: 17 phiếu (chiếm 30.36% tổng số phiếu).

Số phiếu tín nhiệm thấp: 2 phiếu (chiếm 3.57% tổng số phiếu).

29. Ông Nguyễn Hoàng Thông - Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang

Số phiếu hợp lệ: 57 phiếu.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Số phiếu tín nhiệm cao: 46 phiếu (chiếm 80.70% tổng số phiếu).

Số phiếu tín nhiệm: 7 phiếu (chiếm 12.28% tổng số phiếu).

Số phiếu tín nhiệm thấp: 4 phiếu (chiếm 7.02% tổng số phiếu).

30. Ông Võ Minh Trung - Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kiên Giang

Số phiếu hợp lệ: 57 phiếu.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Số phiếu tín nhiệm cao: 37 phiếu (chiếm 64.91% tổng số phiếu).

Số phiếu tín nhiệm: 20 phiếu (chiếm 35.09% tổng số phiếu).

Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0.00% tổng số phiếu).

ADQuảng cáo
Theo xaydungchinhsach.chinhphu.vn
https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/ket-qua-lay-phieu-tin-nhiem-30-nhan-su-tinh-kien-giang-119231208133749319.htm
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 30 nhân sự tỉnh Kiên Giang
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO