Ji sanv văn hoar phi vâts thêv Têz qơưs: Lêr Tso plil ntơưv nênhs Raglai

H’Mai (th)| 09/09/2022 10:35

Nênhs Raglai xangr mas, muôx oz luz têz qơưs nhoz uô cê zos têz qơưs zax zênhz (nênhs chiax) has têz qơưs đruôz zênhz (nênhs tuôs). Thâuv nênhs tuôs tưz chox môngl lol, tsinhv yuôr siz khuôv ntơưv nênhs tsinhv chiax, viv njux plil ntơưv nênhs tưz tuôs tsinhv nhoz sâuv zangx zênhz, mas tsuv uô Lêr Tso plil chia txar tu khâuv khuôz nuôr.

ADQuảng cáo

Lêr Tso plil nhis nuôr tsinhv tâu uô haz kra trâu côngx đôngx nênhs Raglai

Lêr Tso plil tâu uô trơưs oz zangv: tso plil uô cê thâuv pangv tuôs los sis tso plil muôx six hơưv bangx. Trơưs cêr chei ntơưv nênhs Raglai, thâuv tsov cưv Lêr Tso plil trâu nênhs cxênhz jê, chuôz zis tsuv chơư cxix cxuô chor nênhs tưz tuôx pangv tus nênhs tuôs ntơư chia siz ndeiv jas uô kangz hlo trâu tus nênhs tuôs, cênhz chia pâux txax njil ntơưv chuôz zis trâu côngx đôngx.

Lêr Tso plil khênhx tâu uô hur pêz nuz

ADQuảng cáo

Viv li, chia tsov cưv Lêr Tso plil, chuôz zis tsuv xar six nhôngl, uô kangz ntơư bangx yênhx luz hli uô ntêx chia uô chơưr, uô tsangr lêr, uô tsêr nzang… Haz tiv zix mas uô Kagor, iz luz gox ntông đrul ntâu zangv trang trir, tso sâuv trur tsêr nzang hur Lêr Tso plil-zos qơư nhoz ntơưv pus zơưs nhoz đruôz zênhz.

Hur lêr tso plil muôx hu gâux, ntâus mã la, hâuk chơưr mol… phôngv njul plil nênhs tuôs tâu môngl thơưx thaz

Kagor zos chor tsinhv yuôr tsês hur saz xangr ntơưv nênhs Raglai, zos kuz têz kuz qơư, zos hâur pâuk cưs lơưr til môngl txus tangs nro saz hluz. Nênhs Raglai njênhk, zênhv muôx ntâu chuôz zênhx trang trir tso sâuv Kagor mas nênhs tuôs zênhv tâu ntâu lov jêv trâu hur đruôz zênhz.

H’Mai (th)

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ji sanv văn hoar phi vâts thêv Têz qơưs: Lêr Tso plil ntơưv nênhs Raglai
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO