Hội nghị quán triệt Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị về phát triển vùng Tây Nguyên

Hoàng Hoài| 14/10/2022 16:34

Sáng 14/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Nghị quyết 23).

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu chỉ đạo.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đồng chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị tại điểm cầu Trung ương còn có lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và lãnh đạo chủ chốt 5 tỉnh khu vực Tây Nguyên.

Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Điểu K’Ré dự, chủ trì tại điểm cầu Đắk Nông. Hội nghị được kết nối trực tiếp và trực tuyến đến các điểm cầu trong tỉnh.

Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Điểu K'Ré chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Đắk Nông

Ngày 6/10/2022, Bộ Chính trị khóa XIII ban hành Nghị quyết 23. Nghị quyết xác định, đến năm 2030, Tây Nguyên là vùng phát triển nhanh, bền vững dựa trên kinh tế xanh, tuần hoàn; giàu bản sắc văn hóa dân tộc, điểm đến đặc sắc, hấp dẫn khách du lịch trong nước và quốc tế. Kinh tế nông nghiệp phát triển hiệu quả cao, dựa trên nền tảng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Một số sản phẩm nông nghiệp quy mô lớn có thương hiệu quốc tế, gắn với các trung tâm chế biến được hình thành. Cơ bản hình thành hạ tầng giao thông quan trọng, hạ tầng số. Vấn đề đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số được giải quyết căn bản. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện. Hệ sinh thái rừng, nhất là rừng đầu nguồn và đa dạng sinh học được bảo tồn, phát triển; an ninh nguồn nước được bảo đảm. Quốc phòng, an ninh khu vực biên giới được giữ vững; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm, duy trì ổn định. Tổ chức đảng, hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết các dân tộc được củng cố, tăng cường…

Đến năm 2045, Tây Nguyên trở thành vùng phát triển bền vững, có nền kinh tế xanh, tuần hoàn. Một số tỉnh trong vùng thuộc nhóm phát triển khá của cả nước. Hệ sinh thái rừng được bảo tồn, phát triển; hình thành một số khu du lịch chất lượng cao, điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước. Các vùng sản xuất lớn về cây công nghiệp, cây ăn quả, rau, hoa, trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước hình thành tại đây. Hệ thống kết cấu hạ tầng hiện đại, đồng bộ… Người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Bản sắc văn hóa được phát huy và trở thành nền tảng để phát triển. Quốc phòng, an ninh, biên giới, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm vững chắc. Tổ chức đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc được tăng cường.

Các đại biểu dự tại điểm cầu Đắk Nông nghiêm túc tiếp thu các nội dung của Nghị quyết 23

Phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, việc ban hành nghị quyết mới về phát triển Tây Nguyên thể hiện trách nhiệm của toàn Đảng và cả nước đối với đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Bởi đây là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, môi trường sinh thái, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của cả nước.

Nghị quyết 23 kế thừa, bổ sung, phát triển 4 quan điểm của Nghị quyết số 10, thành 5 quan điểm chỉ đạo mới, phù hợp với bối cảnh, tình hình mới. Theo Tổng Bí thư, ở đây có nhiều nội dung thể hiện rất rõ tinh thần đổi mới, quyết tâm rất cao của Đảng tại Đại hội XIII là tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về phát triển vùng Tây Nguyên trong thời kỳ chiến lược mới.

Bộ Chính trị yêu cầu: nhận thức rõ vùng Tây Nguyên là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, môi trường sinh thái, quốc phòng - an ninh và đối ngoại của cả nước. Phát triển Tây Nguyên nhanh, bền vững là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước; nhiệm vụ quan trọng của cả nước, trước hết là của các địa phương trong vùng và vùng Duyên hải miền Trung, vùng Đông Nam Bộ.

Tổng Bí thư nhấn mạnh: việc phát triển Tây Nguyên phải kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ tài nguyên, môi trường. Trong đó, lấy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội làm nền tảng cho việc giữ vững quốc phòng - an ninh, ổn định chính trị - xã hội. 

Mục tiêu, tầm nhìn - đây là một nội dung, yêu cầu hoàn toàn mới. Nghị quyết số 37 và Kết luận số 12 trước đây chỉ đề ra mục tiêu tổng quát đến năm 2020 thì Nghị quyết 23 xác định mục tiêu tổng quát và một số chỉ tiêu cụ thể đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Điều này, thể hiện rõ khát vọng, ý chí và quyết tâm rất cao của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta, nhất là cấp ủy, chính quyền, đồng bào các dân tộc trong vùng.

Về nhiệm vụ và giải pháp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, Nghị quyết 23 đề ra đầy đủ, đồng bộ và mới mẻ các nhiệm vụ, giải pháp, đáp ứng yêu cầu của giai đoạn phát triển mới. Nghị quyết bao gồm các nhóm nhiệm vụ, giải pháp về tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển và đẩy mạnh liên kết vùng; phát triển nhanh và bền vững kinh tế vùng; phát triển văn hoá, xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh; xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị phù hợp với Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và mục tiêu, yêu cầu phát triển Tây Nguyên trong thời kỳ mới.

Để nghị quyết thực hiện hiệu quả, các địa phương trong vùng phải quán triệt thật đầy đủ, đúng đắn, sâu sắc ý nghĩa, mục đích, yêu cầu, nội dung của nghị quyết. Từ đó, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức ở tất cả các cấp, ngành, người dân, cộng đồng các doanh nghiệp về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của vùng.

Các địa phương trong vùng đổi mới tư duy phát triển, nhất là về liên kết vùng, tiểu vùng; cơ chế, chính sách đặc thù; phân bổ nguồn lực; nguồn nhân lực và tiềm năng, lợi thế. Đây là cơ sở để khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của vùng, các tiểu vùng và từng tỉnh trong vùng, tiểu vùng; giải quyết các vấn đề trọng điểm quốc gia tại vùng, liên ngành, liên vùng, liên tiểu vùng. 

Tổng Bí thư yêu cầu: trên cơ sở đổi mới về tư duy và nhận thức, cần đẩy mạnh việc xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách phát triển vùng. Các cơ quan ở Trung ương tăng cường phối hợp với hội đồng vùng, các địa phương trong vùng khẩn trương xây dựng, hoàn thiện, ban hành, triển khai thực hiện luật pháp, chính sách ưu tiên, có tính đặc thù cho phát triển vùng. Đi đôi với đó, xây dựng, tổ chức thực hiện thật tốt Quy hoạch phát triển vùng giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo hướng xanh, bền vững và toàn diện; phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia.

Bên cạnh đó, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển cần được đẩy mạnh. Trong đó, ưu tiên bố trí nguồn vốn ngân sách Nhà nước, kết hợp với huy động các nguồn lực trong xã hội cho đầu tư phát triển các công trình trọng điểm có sức lan tỏa, giải quyết các vấn đề phát triển vùng và liên vùng. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện, coi đây là nhân tố hàng đầu có tính quyết định tiếp tục đẩy mạnh.

''Khơi dậy và phát huy mạnh mẽ hơn nữa truyền thống cách mạng, lòng yêu nước; tinh thần chủ động, sáng tạo; ý thức tự lực, tự cường và ý chí vươn lên mạnh mẽ của cán bộ, đảng viên, Nhân dân các địa phương trong vùng. Quyết tâm vượt lên chính mình, khắc phục tư tưởng bằng lòng, bị động, chỉ trông chờ vào sự hỗ trợ của Trung ương; quyết tâm không cam chịu đói nghèo, thua kém các tỉnh khác, vùng khác. Cùng với hỗ trợ của Trung ương, sự hợp tác, giúp đỡ của các địa phương trong cả nước để phát triển kinh tế vùng nhanh và bền vững hơn cần được tăng cường hơn nữa'', Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội nghị quán triệt Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị về phát triển vùng Tây Nguyên
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO