Hỗ trợ 500 triệu đồng cho mỗi chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt khi được tuyển chọn làm việc tại thành phố Buôn Ma Thuột

NGUYỄN CÔNG LÝ| 07/12/2023 17:57

Nghị quyết quy định chính sách ưu đãi nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 72/2022/QH15 ngày 15/11/2022 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Đồng thời, tạo cơ sở pháp lý thực hiện hiệu quả việc thu hút đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt vào làm việc tại các cơ quan chuyên môn và đơn vị sự nghiệp, công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột.

ADQuảng cáo

Tại kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra trong 2 ngày 6 và 7/12, Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã xem xét và thông qua Nghị quyết quy định chính sách ưu đãi; tiêu chí xác định đối tượng chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt trong các lĩnh vực cần thu hút làm việc tại các cơ quan chuyên môn và đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Nghị quyết này nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 72/2022/QH15 ngày 15/11/2022 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Đồng thời, tạo cơ sở pháp lý thực hiện hiệu quả việc thu hút đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt vào làm việc tại các cơ quan chuyên môn và đơn vị sự nghiệp, công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột; tạo nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của thành phố Buôn Ma Thuột trong thời gian tới, xây dựng và phát triển thành phố Buôn Ma Thuột trở thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên theo mục tiêu đã đề ra tại Kết luận 67-KL/TW ngày 16/12/2019 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 103-NQ/CP ngày 9/7/2020 của Chính phủ, Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 19/4/2021 của Tỉnh ủy Đắk Lắk và xây dựng và phát triển thành phố Buôn Ma Thuột đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo đó, về chính sách ưu đãi, các chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt khi được tuyển chọn được cử tham gia các khóa bồi dưỡng trong nước, quốc tế đối với các chương trình phù hợp với yêu cầu của lĩnh vực được tuyển chọn.

Đồng thời, được tham dự và phát biểu ý kiến tại các cuộc họp của Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột đối với các nội dung có liên quan đến công tác chuyên môn. Được cấp có thẩm quyền phân công, bố trí người hoặc một nhóm hỗ trợ thực hiện công việc, nhiệm vụ cụ thể.

Các chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt khi được tuyển chọn được cử tham gia các khóa bồi dưỡng trong nước, quốc tế đối với các chương trình phù hợp với yêu cầu của lĩnh vực được tuyển chọn.

Được bố trí nơi làm việc và đầu tư trang thiết bị, phương tiện làm việc để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Trường hợp cần thiết được đầu tư nguồn lực và các trang thiết bị đặc biệt để thực hiện các nội dung của chương trình, đề án, đề tài, công trình nghiên cứu khoa học đã được cấp có thẩm quyền đánh giá là khả thi, đề nghị áp dụng trong thực tiễn.

Được bố trí, sắp xếp nhân lực, vật lực phục vụ trong thời gian thực hiện nhiệm vụ cụ thể, kể cả ngoài thời gian làm việc.

Được tạo điều kiện tiếp cận các văn bản để phục vụ hoạt động chuyên môn, nghiên cứu khoa học.

Được đề xuất dự toán, sử dụng kinh phí thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ cụ thể; chịu trách nhiệm trước pháp luật và cấp có thẩm quyền việc sử dụng kinh phí được giao.

Trường hợp chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao khi tuyển chọn, đạt kết quả đánh giá tốt, nếu có nhu cầu tiếp tục làm việc, cống hiến, Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột xem xét thực hiện đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét ưu tiên bố trí biên chế để thực hiện tuyển dụng đặc cách theo quy định; xem xét, lựa chọn quy hoạch, bổ nhiệm vào chức danh lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan, đơn vị phù hợp với năng lực chuyên môn.

Trường hợp không đáp ứng được điều kiện để tuyển dụng vào công chức, viên chức thì được xem xét tiếp tục gia hạn hợp đồng để thực hiện các công việc, nhiệm vụ khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Về chế độ tiền lương và chế độ phúc lợi, hỗ trợ ban đầu chỉ áp dụng một lần và cho lần ký hợp đồng đầu tiên với mức tối đa 500 triệu đồng đối với các chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt được tuyển chọn.

Về tiền lương, đối với hợp đồng lao động, chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt được ký hợp đồng lao động với mức lương tối đa 50 triệu đồng/người/tháng. Mức lương này bao gồm tiền lương hằng tháng, các khoản phụ cấp kèm theo lương (nếu có), các khoản đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các loại bảo hiểm khác theo quy định của pháp luật.

ADQuảng cáo

Đối với hợp đồng khoán việc, mức khoán và chi trả được thực hiện theo thỏa thuận.

Khuyến khích nghiên cứu khoa học, phát huy năng lực trí tuệ, phát triển công nghệ của người được thu hút. Mỗi công trình, đề án, đề tài nghiên cứu khoa học, giải pháp, sáng kiến đổi mới kỹ thuật, công nghệ giúp cho thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền phê duyệt, công nhận bằng văn bản thì được hưởng hỗ trợ khuyến khích bằng 1% tổng kinh phí ngân sách thành phố chi trả cho đề tài được phê duyệt. Tổng mức hỗ trợ khuyến khích không thấp hơn 50 triệu đồng/người/công trình nghiên cứu.

Trường hợp có nhiều chuyên gia, nhà khoa học hoặc người có tài năng đặc biệt cùng tham gia một đề án thì thực hiện mức hỗ trợ cho nhóm thực hiện đề tài bằng 1% tổng kinh phí ngân sách chi trả cho đề án đó. Mức khuyến khích cho mỗi thành viên không thấp hơn 30 triệu đồng/người/đề án và tổng số tiền khuyến khích cho cả nhóm thực hiện tối đa là 1,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, các chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở tối đa 10 triệu đồng/tháng. Căn cứ vào nhiệm vụ được giao, được hỗ trợ phương tiện đi lại hoặc khoán chi phí đi lại trong quá trình thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

Về tiêu chí chung để tuyển chọn, chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt phải có lý lịch rõ ràng; có đủ sức khỏe và năng lực hành vi dân sự; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; không thuộc đối tượng đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án nhân dân mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

Về tiêu chí cụ thể, đối với chuyên gia có trình độ đại học trở lên, có trình độ chuyên môn phù hợp với lĩnh vực thu hút. Có kinh nghiệm thực tiễn công tác trong lĩnh vực thu hút từ 10 năm trở lên. Trong thời gian công tác được tổ chức ghi nhận, được bổ nhiệm tại các vị trí chủ chốt hoặc chủ trì tham mưu hoạch định các chính sách, chiến lược đạt hiệu quả cao. Chủ trì hoặc tham gia ít nhất một đề án hoặc công trình cấp bộ, cấp tỉnh trở lên liên quan đến lĩnh vực thu hút, đã được áp dụng và có hiệu quả trong thực tiễn.

Các lĩnh vực thu hút gồm: Công nghệ thông tin; nông nghiệp công nghệ cao; dịch vụ du lịch; quy hoạch đô thị; xây dựng, hoạch định chính sách công.

Đối với nhà khoa học có trình độ là tiến sĩ, có chuyên môn phù hợp với lĩnh vực thu hút; đã chủ trì thực hiện ít nhất một nhiệm vụ khoa học và công nghệ từ cấp bộ trở lên hoặc là thành viên tham gia nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia liên quan đến lĩnh vực thu hút.

Đối với người có tài năng đặc biệt, là những người có năng lực đặc biệt xuất sắc, nổi trội, có thành tích, giải pháp, sáng kiến đặc biệt xuất sắc trong lĩnh vực thu hút được các cơ quan chuyên môn, tổ chức khoa học và công nghệ và cộng đồng công nhận.

Các lĩnh vực thu hút gồm: Công nghệ thông tin; nông nghiệp công nghệ cao; dịch vụ du lịch; quy hoạch đô thị; xây dựng, hoạch định chính sách công.

Thời gian áp dụng chính sách ưu đãi từ thời điểm nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh có hiệu lực thi hành đến ngày 31/12/2027.

Theo Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk, mục tiêu của việc ban hành Nghị quyết này nhằm cụ thể hóa các chính sách ưu đãi tiêu chí xác định đối tượng chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt nhằm thu hút nhân lực là đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt thực hiện mục tiêu xây dựng và phát triển thành phố Buôn Ma Thuột trở thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên trên cơ sở khai thác và phát huy tối đa các tiềm năng và lợi thế của thành phố, nhất là tài nguyên thiên nhiên, các giá trị văn hóa, lịch sử, vị trí địa lý trung tâm vùng tam giác Campuchia-Lào-Việt Nam.

Đồng thời, tiếp tục duy trì tăng trưởng kinh tế cao và bền vững, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển công nghiệp chế biến, công nghiệp phần mềm, năng lượng sạch; phát triển dịch vụ, du lịch theo hướng xanh, sinh thái, thông minh và bản sắc riêng vùng Tây Nguyên; phát triển nông nghiệp đô thị, sinh thái, ứng dụng công nghệ cao; chú trọng ứng dụng khoa học và công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực…

ADQuảng cáo
Theo nhandan.vn
https://nhandan.vn/ho-tro-500-trieu-dong-cho-moi-chuyen-gia-nha-khoa-hoc-va-nguoi-co-tai-nang-dac-biet-khi-duoc-tuyen-chon-lam-viec-tai-thanh-pho-buon-ma-thuot-post786349.html
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hỗ trợ 500 triệu đồng cho mỗi chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt khi được tuyển chọn làm việc tại thành phố Buôn Ma Thuột
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO