Đề xuất tách Sở Giao thông vận tải - Xây dựng sau 5 năm hợp nhất

30/11/2023 13:16

UBND tỉnh Lào Cai đề xuất thành lập Sở Giao thông vận tải tỉnh Lào Cai, Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai trên cơ sở chia tách Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tỉnh Lào Cai.

Đề xuất tách Sở Giao thông vận tải - Xây dựng sau 5 năm hợp nhất- Ảnh 1.

Sau 5 năm hợp nhất Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tỉnh Lào Cai còn có những hạn chế

UBND tỉnh Lào Cai vừa có tờ trình gửi HĐND tỉnh về thành lập Sở Giao thông vận tải tỉnh Lào Cai, Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai trên cơ sở chia tách Sở Giao thông vận tải – Xây dựng tỉnh Lào Cai.

Tại tờ trình UBND tỉnh cho biết, thực hiện Nghị quyết 15/NQ-HĐND ngày 21/6/2018 của HĐND tỉnh Lào Cai về việc thành lập Sở Giao thông vận tải - Xây dựng trên cơ sở hợp nhất Sở Giao thông vận tải và Sở Xây dựng và Quyết định 17/2018/QĐ-UBND ngày 6/7/2018 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tỉnh Lào Cai.

Quyết định 22/2019/QĐ-UBND ngày 11/6/2019 của UBND tỉnh Lào Cai sửa đổi khoản 4 Điều 3 của Quyết định 17/2018/QĐ-UBND ngày 6/7/2018 của UBND tỉnh Lào Cai, việc hợp nhất 2 sở thành Sở Giao thông vận tải – Xây dựng là thực hiện đúng chủ trương của Nghị quyết 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Với mục tiêu nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước; tinh gọn tổ chức bộ máy, tiết kiệm được biên chế, sắp xếp lại đội ngũ công chức, viên chức và người lao động cho phù hợp, tiết kiệm được chi thường xuyên, giảm thiểu thủ tục hành chính.

Việc hợp nhất đối với sở Giao thông vận tải – Xây dựng 5 năm qua đã đem lại hiệu quả nhất định, như: Tinh gọn bộ máy, tiết kiệm được biên chế, tái cấu trúc lại cơ cấu tổ chức bên trong, sắp xếp lại đội ngũ công chức, viên chức và người lao động cho phù hợp; tiết kiệm được chi thường xuyên; rút ngắn thời gian trong công tác phối hợp và trong quá trình thực hiện nhiệm đã đạt được những kết quả nhất định như đã nêu ở trên.

Tuy nhiên sau 5 năm đi vào hoạt động còn có những hạn chế như: Mô hình hoạt động của Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tỉnh Lào Cai là duy nhất trên cả nước và chưa có tiền lệ; sau 5 năm hoạt động vẫn chưa được Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ. Các Nghị định, Thông tư mang tính chất chuyên ngành cũng không quy định trách nhiệm của Sở Giao thông vận tải - Xây dựng nên rất dễ xảy ra sai sót.

Sở Giao thông vận tải - Xây dựng đặt dưới sự chỉ đạo điều hành của 2 Bộ (Bộ Giao thông vận tải và Bộ Xây dựng), có 2 hệ thống văn bản chỉ đạo, điều hành, phần báo cáo phải báo cáo chung cả 2 nhiệm vụ của 2 Bộ, có những văn bản cần quy định và hướng dẫn chung của ngành thì phải chờ sau khi 2 bộ ban hành văn bản mới được hướng dẫn thực hiện, do đó làm chậm tiến độ thời gian thực hiện.

Số lượng lãnh đạo quản lý cấp Sở giảm nhiều (giảm 3 người); trên thực tế chức năng, nhiệm vụ không thay đổi so với trước sáp nhập, khối lượng công việc lớn, gây khó khăn trong việc điều hành, tổ chức thực hiện, dẫn đến một số công việc tham mưu cho Chủ tịch, UBND tỉnh còn chậm chễ; việc bố trí đi kiểm tra cơ sở, đi thực địa, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc trong việc thực hiện công tác chuyên môn của các phòng, ban, đơn vị cũng bị phần nào hạn chế;

Chức năng nhiệm vụ của 2 sở chỉ tương đồng ở một số lĩnh vực, một số vị trí việc làm phải sắp xếp người có chuyên môn chưa phù hợp đảm nhiệm do cắt giảm phòng ban, nên phần nào ảnh hưởng đến chất lượng công tác tham mưu, thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Sở Giao thông vận tải và Sở Xây dựng Lào Cai sẽ đi vào hoạt động từ 1/1/2024

Từ thực tiễn đánh giá tổng kết mô hình thì điểm và kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về việc kết thúc mô hình điểm hợp nhất sở Giao thông vận tải và sở xây dựng thành sở Giao thông vận tải – Xây dựng, cần thiết tổ chức lại Sở Giao thông vận tải – Xây dựng để thành lập sở Giao thông vận tải và sở Xây dựng trên cơ sở tách chức năng, nhiệm vụ và thống nhất các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh theo Nghị định 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 và nghị định 24/2014/NĐ-CP ngày 4/4/2014 của Chính phủ.

Theo tờ trình của UBND tỉnh Lào Cai, dự kiến 2 sở đi vào hoạt động từ ngày 1/1/2024.

Theo đó Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai sẽ có 6 phòng, 1 Chi cục, 3 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở và 1 đơn vị sự nghiệp công lập ủy quyền cho sở quản lý.

Sở Giao thông vận tải tỉnh Lào Cai có 5 phòng; 1 đơn vị sự nghiệp trực thuộc; 1 đơn vị sự nghiệp công lập ủy quyền cho sở quản lý và 2 đơn vị trực thuộc phòng./.

Theo xaydungchinhsach.chinhphu.vn
https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/de-xuat-tach-so-giao-thong-van-tai-xay-dung-sau-5-nam-hop-nhat-119231130131630047.htm
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đề xuất tách Sở Giao thông vận tải - Xây dựng sau 5 năm hợp nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO