Đề xuất quy định về quyền lợi, trách nhiệm của Chỉ huy Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã được cử đi đào tạo, bồi dưỡng

28/04/2024 17:29

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã và thực hiện chế độ, chính sách đối với các chức vụ chỉ huy của Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã.

ADQuảng cáo

Quyền lợi của Chỉ huy Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã được cử đi đào tạo bồi dưỡng

Tại mục 3, Chương III, của dự thảo, đơn vị dự thảo đã đề xuất các quy định về quyền lợi, trách nhiệm của Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng và người được quy hoạch chức danh Chỉ huy trưởng, Phó chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã được cử đi đào tạo, bồi dưỡng.

Cụ thể, Điều 17 quy định về Quyền lợi của Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng và người được quy hoạch chức danh Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã được cử đi đào tạo, bồi dưỡng như sau:

Đối với học viên là Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng được cử đi đào tạo, bồi dưỡng: Được cơ quan quản lý, sử dụng bố trí thời gian và kinh phí đào tạo, bồi dưỡng theo quy định. Thời gian đào tạo, bồi dưỡng được tính vào thời gian công tác liên tục.

Các học viên cũng được giữ nguyên chức vụ trong thời gian học, được hưởng nguyên lương, phụ cấp và các chế độ theo quy định của Nhà nước do ngân sách của địa phương bảo đảm. Đồng thời, được biểu dương, khen thưởng về kết quả xuất sắc trong đào tạo, bồi dưỡng.

Đối với học viên thuộc các đối tượng nguồn quy hoạch chức danh Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng được cử đi đào tạo: Được áp dụng các chế độ quy định tại Thông tư số 87/2011/TT-BQP ngày 27/6/ 2011 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện Quyết định số 799/QĐ-TTg ngày 25/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo cán bộ quân sự Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã trình độ cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

ADQuảng cáo

Học viên tốt nghiệp trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở nếu có đủ điều kiện theo quy định thì được phong, thăng quân hàm sĩ quan dự bị theo Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Học viên vì lý do chính đáng được cơ sở đào tạo và Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh có văn bản cho phép nghỉ học thì Ủy ban nhân dân cấp huyện tiếp nhận, bố trí công tác; việc tiếp tục cử đi đào tạo, bồi dưỡng do Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh thống nhất bằng văn bản với Sở Nội vụ, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.

Trách nhiệm của Chỉ huy Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã được cử đi đào tạo bồi dưỡng

Tại Điều 18, về trách nhiệm của Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng và người được quy hoạch chức danh Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã được cử đi đào tạo, bồi dưỡng, đơn vị dự thảo đề xuất: Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã và người được quy hoạch các chức danh Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã có đủ điều kiện, phù hợp với các loại hình đào tạo, bồi dưỡng phải thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Trong thời gian tham gia khóa đào tạo, bồi dưỡng học viên phải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, quy chế đào tạo và chịu sự quản lý của cơ sở đào tạo trong thời gian tham gia khóa đào tạo, bồi dưỡng đối với từng trình độ đào tạo, bồi dưỡng.

Các học viên cũng phải thực hiện quy định về đền bù chi phí đào tạo.

Trường hợp Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã được cử đi đào tạo nhưng cố ý không thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng thì Ủy ban nhân dân cấp xã đưa ra khỏi quy hoạch./.

ADQuảng cáo
Theo xaydungchinhsach.chinhphu.vn
https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/de-xuat-quy-dinh-ve-quyen-loi-trach-nhiem-cua-chi-huy-ban-chi-huy-quan-su-cap-xa-duoc-cu-di-dao-tao-boi-duong-119240428172843288.htm
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đề xuất quy định về quyền lợi, trách nhiệm của Chỉ huy Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã được cử đi đào tạo, bồi dưỡng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO