Đảng bộ Khối tăng cường giáo dục tư tưởng, củng cố tổ chức cơ sở đảng

Đồng chí Huỳnh Ngọc Anh| 11/12/2022 15:47

Năm 2022, Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông và các cấp ủy đảng trực thuộc đã quan tâm đổi mới giáo dục chính trị, tư tưởng và chú trọng củng cố tổ chức cơ sở Đảng, tạo tiền đề hoàn thành tốt nhiệm vụ giao.

Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng

Bám sát chủ trương của Tỉnh ủy, Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tập trung lãnh đạo các cấp ủy, tổ chức đảng nỗ lực, khắc phục khó khăn triển khai thực hiện hoàn thành 76/76 nhiệm vụ Chương trình công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đề ra, đạt 100%. Các cấp ủy đảng trực thuộc Đảng bộ Khối với quyết tâm chính trị cao, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện hoàn thành đạt và vượt các nhóm chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng theo Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đề ra.

Công tác xây dựng Đảng được chú trọng và thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy định, hướng dẫn. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tăng cường lãnh đạo đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng; chú trọng nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động.

Công tác phổ biến, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng gắn sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được thực hiện nghiêm túc. Trong năm, Đảng ủy Khối đã tổ chức 2 hội nghị quán triệt cho 394 cán bộ chủ chốt; chỉ đạo 100% tổ chức cơ sở (TCCS) đảng phổ biến, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng cho 6.874 cán bộ, đảng viên, 24.780 lượt quần chúng.

Thực hiện Chuyên đề năm 2022 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự tiền phong, gương mẫu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”, Đảng ủy Khối chú trọng xây dựng mô hình học tập và làm theo Bác để tuyên dương, khen thưởng, nhân rộng, đồng thời xác định những vấn đề nổi cộm, đăng ký những vấn đề cần tập trung giải quyết. Cụ thể, năm 2022, có 42 TCCS đảng trực thuộc và 2 đoàn thể Khối đăng ký xây dựng 124 mô hình tập thể và 42 gương cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác; đăng ký giải quyết 8 vấn đề nổi cộm, vướng mắc tại cơ sở; tổng hợp, xét chọn, giới thiệu 4 mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để nhân rộng trong toàn tỉnh.

Các hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, tập trung hướng về cơ sở và tăng cường công tác tuyên truyền trên không gian mạng được chú trọng. Đảng ủy Khối triển khai Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, lần thứ 2 năm 2022; duy trì hoạt động nhóm facebook của Đảng ủy Khối với 5.800 thành viên; bình quân mỗi tháng có khoảng 29.000 lượt thành viên và cộng tác viên tham gia hoạt động đấu tranh, phản bác trên không gian mạng. Đảng ủy Khối thường xuyên nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng, dư luận xã hội của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối để có biện pháp chỉ đạo kịp thời.

Năm 2022, Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã triển khai thực hiện hoàn thành 76/76 nhiệm vụ Chương trình công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đề ra, đạt 100%

Chú trọng củng cố tổ chức cơ sở đảng

Xác định tổ chức cơ sở đảng là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở, lấy năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCS đảng làm nòng cốt, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tập trung vào công tác xây dựng tổ chức đảng, đảng viên. Đảng ủy Khối đã xây dựng kế hoạch, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các kết luận của Trung ương, kế hoạch của Tỉnh ủy Đắk Nông về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong toàn Đảng bộ. Đảng ủy Khối kịp thời làm việc với cấp ủy các TCCS đảng trực thuộc để giải quyết các vấn đề còn tồn tại, vướng mắc, nổi cộm.

Chất lượng sinh hoạt chi bộ được Đảng ủy chỉ đạo các TCCS đảng duy trì, đổi mới và nâng cao, bảo đảm theo hướng dẫn, đồng thời chú trọng tăng cường sinh hoạt theo chuyên đề. Đặc biệt, Đảng ủy Khối quan tâm, tăng cường lãnh đạo việc thành lập tổ chức đảng, đoàn thể và kết nạp đảng viên trong các doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp.

Đảng ủy chỉ đạo 100% chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025 bảo đảm chất lượng theo kế hoạch đề ra. Quy hoạch, củng cố, kiện toàn, bổ sung cấp ủy được thực hiện đúng quy trình, quy định; kịp thời kết luận tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác cán bộ và công tác kết nạp đảng viên.

Tuổi trẻ Đoàn khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh hỗ trợ em Đặng Hoàng Linh Đan 9 triệu đồng/năm, trong 2 năm học 2022-2023 và 2023-2024

Công tác quản lý đảng viên được thực hiện khá chặt chẽ, gắn với công tác giáo dục, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống cho đảng viên. Phát triển đảng viên mới bảo đảm số lượng, nâng cao chất lượng. Năm 2022 phát triển được 138/120 đảng viên, đạt 115% kế hoạch, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ Khối lên 3.411 đồng chí.

Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, thực hiện đúng quy trình, quy định; chú trọng khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm tra, giám sát. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào những lĩnh vực quan trọng và gắn trách nhiệm của bí thư cấp ủy. Kết quả, năm 2022, Đảng ủy Khối hoàn thành kiểm tra, giám sát 13/13 tổ chức đảng gắn với trách nhiệm 12/12 đồng chí bí thư cấp ủy. Các TCCS đảng thực hiện và kết luận kiểm tra, giám sát 51 tổ chức đảng, đạt 100% và 705/712 đảng viên. Qua kiểm tra đã kết luận các tổ chức và đảng viên cơ bản chấp hành tốt nội dung được kiểm tra, giám sát, chỉ có 1 đảng viên chấp hành chưa tốt đã chuyển sang quy trình xem xét thi hành kỷ luật. UBKT Đảng ủy Khối kiểm tra 3 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; phối hợp với UBKT Tỉnh ủy kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 2 tổ chức đảng. Cấp ủy, UBKT các cấp xem xét, thi hành kỷ luật 20 đảng viên.

Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

Năm 2023 là năm thứ 3 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, với tinh thần tích cực, chủ động, sáng tạo, Đảng ủy Khối và cấp ủy các TCCS đảng trực thuộc tiếp tục phối hợp lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện tốt các nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy và Nghị quyết Đại hội đảng các cấp trong năm 2023 với chủ đề: “Đề cao trách nhiệm nêu gương “tự soi, tự sửa”, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Đảng bộ Khối “tận tụy, hiểu biết, năng động, hiệu quả” góp phần củng cố xây dựng tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”.

Trên cơ sở nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, yêu cầu về công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới hiện nay, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối và cấp ủy các TCCS đảng đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, đoàn kết, thống nhất thực hiện đạt và vượt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2023.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đảng bộ Khối tăng cường giáo dục tư tưởng, củng cố tổ chức cơ sở đảng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO