Đăk Ru phat hui vai tsox ntơưv chi bôx hur cxiv tsang jos zangv kâur

Mẫn Doanh| 12/05/2022 15:43

Uô kangz lo huv jêx jos yaz trâu shông 2018, xar Đăk Ru (Đăk R’lâp) txuôl nzir sir jul uô chor chiv tiêu cxiv tsang jêx jos yaz nâng cao. Hur ntơư, jos Bu Sê Rê 1 lo xair chia cxiv tsang thangx tsangv tiz nênhs nhoz zangv kâur.

ADQuảng cáo

Jos Bu Sê Rê 1 muôx 316 tsêr, 1458 lênhx nênhs; tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs nhoz ntơưv qơư muôx 140 tsêr, 698 lênhx nênhs. Luz nênhx ntơưv pêx xinhv tiv zix mas zos uô kôngz lông. Viv li, nghis cuêt ntơưv Đảng wiv xar haz chi bôx jos tsinhr zov chênhr kruôz hu pêx xinhv txơưx xangr hlang đhâu pluôl, hlôngr pâur kôngz lông muôx kangz hâu, chok siz shơư ntông nox txir, muôx ntâu zangv uô nhiax lo sâu; cxiv tsang vangx têz zangv kâur. Chi bôx jos muôx 14 đảng viên, hur ntơư 6 đảng viên minhx cxưx M’nông. Chor đảng viên uô trơưs tinh thânx ntâus ntêx, uô ar tsov uô trơưs chor mux tiêu cxangz nzir thu nhâpx, hlôngr txangr cơ câur kôngz lông, tsax zus, txu pluôl, vêv xinhz môi trươngx…

Đảng viên hlôngr chor vangx điêux lâul chia chok cxuô zangv ntông nox txir, ntông công nghiex chia muôx kangz hâu đuô

Đảng viên ntâus ntêx muôz công nghêx lus uô nox, cxiv tsang mô hinhx vangx têz zangv kâur

Kruôz ntuôl ntơưv chi bôx, iz ntu cêr mox nhex hur plơưr jos lo uô zos pêx xinhv yưv nhiax 55% đrul têz qơưs uô trâu shông 2021

ADQuảng cáo

Ntơưv Nghis cuêt chi bôx, chor đảng viên haz ban tưx cangr jos kruôz hu cxiv tsang yangr ndơưk bongr

Đảng viên phat hui vai tsox tsinhz chei nhoz cơ sơv hur kruôz ntuôl chok haz por phưv ntông njuôz, cxiv tsang môi trươngx

Ntâu têu chir cơ banv lo uô jông xưs li: zor zux, y têr, văn hoar… Jiêng chuôz zis pluôl txix 86% chuôz zis pluôl shông 2015 txu grêl yuôr 6,3%

Mẫn Doanh

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đăk Ru phat hui vai tsox ntơưv chi bôx hur cxiv tsang jos zangv kâur
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO