Nghị quyết và cuộc sống

Đắk Nông xây dựng Đảng vững mạnh về tư tưởng, đạo đức

Hoàng Hoài 06/06/2024 05:15

Cấp ủy, các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn tỉnh đã và đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, chính trị, đạo đức cho cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cho Đảng.

ADQuảng cáo

Đa dạng hình thức tuyên truyền

Theo đồng chí Vũ Tá Long, TUV, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, ban tuyên giáo các cấp đa dạng hình thức tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết của Đảng bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở như: tuyên truyền miệng, trực tiếp, trực tuyến, kết hợp trực tiếp và trực tuyến, qua phương tiện thông tin đại chúng, truyền thanh cơ sở...

Từ năm 2020 đến nay, toàn tỉnh tổ chức 267 lớp học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, 270 lớp Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XII cho cán bộ, đảng viên. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thường xuyên phối hợp cung cấp thông tin cho báo chí, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; hướng dẫn tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh...

dsc01087.jpg
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kịp thời tham mưu, tổ chức tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đến cán bộ, đảng viên

Công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch được chú trọng. Từ định hướng, chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các cơ quan báo chí duy trì chuyên trang, chuyên mục về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Từ năm 2021 đến nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp xây dựng chương trình tọa đàm trực tiếp đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Đến nay, Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Nông đã xây dựng 30 chương trình trên sóng trực tiếp và đăng tải trên các trang mạng xã hội.

Các cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu về nghị quyết đại hội đảng các cấp, hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi... đã góp phần không nhỏ đưa nghị quyết của Đảng đến gần với cán bộ, đảng viên.

dsc01109.jpg
Công tác tuyên truyền kết hợp giữa hình thức trực tiếp và trực tuyến góp phần đưa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng kịp thời đến với cán bộ, đảng viên

Điểm mới so với các nhiệm kỳ trước, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu thực hiện 2 đề tài nghiên cứu khoa học về phát triển nguồn nhân lực, trọng tâm là nguồn nhân lực chất lượng cao trong hệ thống chính trị tỉnh Đắk Nông và nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác tiếp dân, xử lý giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh của Nhân dân.

“Với hình thức tuyên truyền đa dạng, thường xuyên đổi mới phù hợp thực tiễn đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đáp ứng được yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị”, đồng chí Vũ Tá Long nhìn nhận.

Đổi mới giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng

Cấp ủy, tổ chức đảng luôn chú trọng đổi mới việc công tác giáo dục lý luận chính trị (LLCT), tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Đến nay, các môn LLCT về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh được đưa vào giảng dạy ở tất cả các cấp học, bậc học trong hệ thống giáo dục của Đảng, Nhà nước, các đoàn thể chính trị - xã hội.

Từ 2019 đến nay, toàn tỉnh đã mở 52 lớp bồi dưỡng kiến thức, cập nhật, thông tin LLCT cho 5.400 lượt cán bộ chủ chốt các cấp. 2.300 cán bộ được đào tạo, bồi dưỡng cao cấp, trung cấp LLCT.

Phương pháp giảng dạy có nhiều đổi mới, theo hướng giảm tải phần lý thuyết, tăng kỹ năng thực hành, nhất là kỹ năng lãnh đạo, quản lý, giải quyết tình huống từ thực tiễn đặt ra, trao đổi thông tin 2 chiều.

Bên cạnh đó, Tỉnh ủy tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với học tập và làm theo Bác. Nhiều giải pháp nhằm từng bước nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ được triển khai đồng bộ.

cd.jpg
Thông qua chuyên đề "Đảng ta thật là vĩ đại", Trung tâm Chính trị huyện Cư Jút đã góp phần nâng cao nhận thức về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lý tưởng cách mạng cho cán bộ, đảng viên

Các huyện, thành phố lồng ghép, đưa lịch sử Đảng bộ tỉnh, địa phương vào giảng dạy, thông tin cho cán bộ, đảng viên, giáo viên. dạy môn giáo dục công dân. Đồng chí Phạm Thị Thúy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đắk Song thông tin: “Những năm gần đây, Trung tâm Chính trị huyện đã đưa lịch sử địa phương vào chương trình giảng dạy, bồi dưỡng. Trong quá trình học, huyện tổ chức cho học viên trực tiếp đi xuống các điểm di tích lịch sử để giới thiệu, giảng dạy. Qua đó, cán bộ, đảng viên không chỉ hiểu thêm về lịch sử, truyền thống cách mạng của quân và dân huyện Đắk Song mà còn có trách nhiệm trong việc giữ gìn, giới thiệu lịch sử địa phương đến Nhân dân”.

Chú trọng xây dựng Đảng về đạo đức

Vấn đề xây dựng Đảng về đạo đức tiếp tục được các cấp ủy đảng quan tâm chỉ đạo thực hiện phù hợp với thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị. Mỗi cán bộ, đảng viên đều có sự chuyển biến về tinh thần, thái độ, trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu.

Các cấp ủy đảng cụ thể hóa, đưa công tác xây dựng Đảng về đạo đức trở thành một nội dung quan trọng trong sinh hoạt Đảng với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, sát thực tiễn như kể chuyện theo chuyên đề; cán bộ, đảng viên đăng ký cam kết rèn luyện; biểu dương những tấm gương điển hình...

Việc kiểm điểm các tập thể, cá nhân được thực hiện kịp thời, đúng hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh. Sau kiểm điểm, đảng viên viết bản cam kết về giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, không vi phạm 85 biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” được chỉ ra và các quy định nêu gương khác.

Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng được chỉ đạo quyết liệt, có bước tiến mạnh với phương châm “không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ”. Vai trò giám sát của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên đã được phát huy...

bac-danh.png

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng 5 năm (2020 - 2025) và 15 năm thực hiện Điều lệ Đảng (2011 - 2025), đồng chí Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đánh giá, sau hơn 3 năm triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng và đảng viên từng bước được nâng lên. Phong cách, lề lối làm việc được đổi mới, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

“Toàn tỉnh cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất; làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức công tác chính trị tư tưởng, bảo đảm tính Đảng, tính khoa học, tính chiến đấu, tính thực tiễn, kịp thời và hiệu quả”, đồng chí Ngô Thanh Danh yêu cầu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đắk Nông xây dựng Đảng vững mạnh về tư tưởng, đạo đức
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO