Chính trị

Đắk Nông đẩy mạnh cải cách hành chính

Hoàng Thanh 05/01/2024 - 15:27

UBND tỉnh Đắk Nông vừa ban hành Kế hoạch số 1794 cải cách hành chính (CCHC) Nhà nước năm 2024.

ADQuảng cáo

Kế hoạch nhằm đẩy mạnh công tác CCHC, xây dựng hệ thống các cơ quan hành chính Nhà nước thông suốt, trong sạch, vững mạnh, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả góp phần nâng cao Chỉ số CCHC của tỉnh (PAR INDEX); Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS); Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI); Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); Chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh (DTI) và các chỉ số khác có liên quan của tỉnh. Đồng thời, tiếp tục triển khai có hiệu quả, đồng bộ Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 của Chính phủ.

Kế hoạch đề ra 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm gồm: công tác chỉ đạo điều hành; cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số. Trong các nhóm nhiệm vụ, kế hoạch xác định rõ các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể để thực hiện.

UBND tỉnh yêu cầu giám đốc các sở, ban, ngành; chủ tịch UBND các huyện, thành phố; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo thống nhất việc thực hiện kế hoạch trong phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị, địa phương; xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể trong từng thời gian, từng lĩnh vực; phân công rõ trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức và cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch.

Các sở, ban, ngành; chủ tịch UBND các huyện, thành phố; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị gắn việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC cuối năm với đánh giá trách nhiệm, năng lực lãnh đạo, quản lý của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương. Cùng với chú trọng công tác thi đua, khen thưởng trong CCHC, các sở, ban, ngành tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, người dân, doanh nghiệp và xã hội.

Các cấp tăng cường sự tham gia của Ủy ban MTTQ các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội, người dân, doanh nghiệp trong việc giám sát, phản biện xã hội đối với hoạt động của các cơ quan hành chính, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng cho đội ngũ công chức trực tiếp tham mưu nhiệm vụ CCHC của các cơ quan, đơn vị, địa phương, ưu tiên bố trí đủ nguồn lực tài chính để triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC.

Các sở, ban, ngành; chủ tịch UBND các huyện, thành phố; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đi liền với các chính sách đãi ngộ, động viên, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ và có cơ chế loại bỏ, bãi nhiệm những người không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm kỷ luật, mất uy tín với Nhân dân.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tổ chức đánh giá, xác định Chỉ số CCHC hàng năm của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn theo hướng toàn diện, đa chiều, công khai, minh bạch, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông trong đánh giá.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ, nhất là công nghệ thông tin, truyền thông, công nghệ số trong hoạt động của cơ quan hành chính nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động, chất lượng phục vụ của các cơ quan hành chính.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đắk Nông đẩy mạnh cải cách hành chính
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO