Đắk Nông chú trọng phân cấp quản lý cán bộ

Hoàng Hoài| 24/05/2022 09:51

Sau gần 5 năm triển khai thực hiện Quy định 105-QĐ/TW, ngày 19/12/2017 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy Đắk Nông đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung, bảo đảm theo quy định và phù hợp với đặc điểm tình hình cán bộ của địa phương.

ADQuảng cáo

Căn cứ quy định của Trung ương, BTV Tỉnh ủy đã kịp thời ban hành quy định về phân cấp quản lý cán bộ để lãnh đạo, tổ chức thực hiện. Tỉnh đã tiến hành phân cấp thực hiện trên tất cả các nội dung của công tác quản lý cán bộ theo quy định, phù hợp định hướng của cấp trên và đặc điểm tình hình của địa phương; phân cấp cho cấp ủy tổ chức đảng trực thuộc quản lý và thực hiện các nội dung liên quan của một số chức danh cán bộ. Qua đó, tạo sự chủ động trong quá trình thực hiện và tăng cường trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân liên quan được phân cấp.

Trên cơ sở Quy định số 89-QĐ/TW, ngày 4/8/2017 của Bộ Chính trị, BTV Tỉnh ủy đã ban hành quy định về đánh giá, xếp loại đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý; đồng thời cụ thể hóa các quy định, hướng dẫn của Trung ương về nhận xét, đánh giá đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Công tác đánh giá cán bộ được đổi mới theo hướng xuyên suốt, liên tục, đa chiều, theo tiêu chí cụ thể, bằng sản phẩm, gắn với thực hiện nghiêm quy định về tỷ lệ cán bộ lãnh đạo, quản lý được xếp loại “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ". Tỉnh ủy đã thực hiện đánh giá hàng năm đối với 841 lượt cán bộ thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý. Việc đánh giá cán bộ trước khi giới thiệu quy hoạch, bổ nhiệm, ứng cử cũng được chú trọng.

Bên cạnh đó, công tác quy hoạch cán bộ được triển khai, thực hiện một cách đồng bộ, đúng nguyên tắc, quy trình, quy định, bảo đảm số lượng, cơ cấu, tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ, người dân tộc thiểu số trong quy hoạch Ban Chấp hành, BTV và các chức danh cán bộ chủ chốt.

Công bố các quyết định của BTV Tỉnh ủy Đắk Nông về công tác cán bộ

ADQuảng cáo

Việc thực hiện bổ sung quy hoạch cán bộ theo quy trình giới thiệu nhân sự 4 bước đã từng bước khắc phục những hạn chế trong quy trình giới thiệu nhân sự và những tiêu cực trong quá trình thực hiện quy hoạch, góp phần nâng cao chất lượng quy hoạch cán bộ, đáp ứng kịp thời công tác sắp xếp, bố trí cán bộ trước mắt, lâu dài. Toàn tỉnh đã thực hiện quy hoạch đối với 623 lượt cán bộ, trong đó có 23 lượt cán bộ diện Trung ương quản lý, 600 lượt cán bộ diện BTV Tỉnh ủy quản lý.

Trong công tác luân chuyển cán bộ, sau khi Bộ Chính trị ban hành Quy định số 98-QĐ/TW, ngày 7/10/2017, BTV Tỉnh ủy đã kịp thời cụ thể hóa bằng Quy định số 10-QĐi/TU ngày 17/10/2018 về công tác luân chuyển cán bộ, nay là Quy định số 04-QĐ/TU ngày 15/6/2021.

Công tác luân chuyển đối với cán bộ được quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý để đào tạo, thử thách, rèn luyện qua thực tiễn công tác và tăng cường cán bộ cho những nơi khó khăn nhằm góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp được chú trọng. Từ đó, tỉnh đã từng bước khắc phục tình trạng khép kín, cục bộ địa phương về công tác cán bộ; đồng thời, bố trí cán bộ không phải là người địa phương và cán bộ giữ cấp trưởng không quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp.

BTV Tỉnh ủy đã tiến hành luân chuyển cán bộ đối với 19 cán bộ; trong đó tỉnh về huyện, thành phố 10 người; huyện, thành phố về tỉnh 5 người; ngành này sang ngành khác 4 người. Ngoài ra, BTV Tỉnh ủy còn tiến hành luân chuyển ngoài kế hoạch 4 người; trong đó tỉnh về huyện, thành phố 3 người; huyện này sang huyện khác 1 người.

Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và giới thiệu ứng cử được triển khai thực hiện bảo đảm quy định, khách quan, minh bạch, chống chạy chức, chạy quyền, khắc phục tình trạng cục bộ, khép kín, lợi ích nhóm. Toàn tỉnh đã thực hiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và giới thiệu cán bộ ứng cử cán bộ thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý là 413 trường hợp; trong đó bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 103 trường hợp, giới thiệu ứng cử 310 trường hợp.

Tỉnh luôn xác định, tất cả mọi đảng viên dù giữ chức vụ như thế nào đều bình đẳng trước kỷ luật của Đảng, do đó, công tác khen thưởng, kỷ luật được quan tâm, bảo đảm thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, đúng người, đúng việc. Toàn tỉnh đã thực hiện khen thưởng đối với 540 lượt cán bộ, kỷ luật 25 lượt cán bộ diện BTV Tỉnh ủy quản lý.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đắk Nông chú trọng phân cấp quản lý cán bộ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO