Đăk N’Drung sir jul uô tar jêx jos yaz trâu shông 2023

Minh Huyền| 28/09/2022 16:34

Xar Ðăk N’Drung (Ðăk Song) muôx angr đangr 6.834 ha; 10 luz jos, đrul 2.681 tsêr, muôx li 11.730 lênhx nênhs, 17 zangv minhx cxưx cưr tix nhoz uô cê.

ADQuảng cáo

Yangx 10 shông cxiv tsang jêx jos yaz (NTM), txus nuôr, xar Ðăk N’Drung tưz hu grul tâu yênhx châuv tiv nhiax; hur ntơư Pêx xinhv yưv ntâu nhiax, chuôz tangv, yênhx puô nuz công, tsês angr cênhz Têz qơưs cxiv tsang cho rcông trinhx zos thông, tsêr cơưv, tsêr văn hoar…

Shông 2021, sâu fênhx đrăngz tâu hâu tiz nênhs tâu 45 chơưx nhiax, chuôz zis pluôl txu grêl yuôr 144 tsêr... Nhis nuôr xar tưz uô tar 15/19 tiêu chir cxiv tsang NTM. Ðảng bôx, chinhr cuênx haz Pêx xinhv xar Ðăk N’Drung sir jul txus kangz shông 2023 zuôr uô tar chor tiêu chir yuôr chia: Tsov cưv uô nox; Tsêr pluôl; Y têr…

Xar Ðăk N’Drung txuôl nzir kruôz hu Pêx xinhv yưv nhiax, nuz công, tsês angr cênhz đrul pênhr nhiax Têz qơưs chia uô chor tiêu chir yuôr chia. Tiv zix, xar zov chênhr krêz chuôv cơưv chei thangv ntơưv chor tsêr văn hoar jêx jos chia pêx xinhv pâuz haz tưx nguêns zuôr thev bov hiêmv y têr; pangz pênhr nhiax txaik ưu đair đâux tư uô nox uô hâuk; phuôv tsangr mô hinhx "5 đảng viên pangz 1 tsêr pluôl"...

Phưx txoz zos kôngz chok tsênhv chia phuôv tsangr cinh têr ntơưv xar

Xar muôx 4 luz tsêr cơưv txix cxênhx mâmx non, cxênhx I haz cxênhx II mas tuz nhuôs hur ntu shông tâu môngl cơưv cxix cxuô

ADQuảng cáo

Nhân viên Tsêr y têr xar saz ntêr kra tsưr ziv zôngv yuôx trâu pêx xinhv

Ntâu chuôz zis tsôngv box M’nông nho jos Tu Xoay tưz uô tâu tsêr đangr pho

Tsôngv box M’nông sâuv thangx tsangv xar tuôr tsês văn hoar truênx thôngr xưs li: Lêr nox mor blêx yaz, côngx chiêng, ntul ntâuz txaix…

Cêr môngl lus ntơưv plơưr xar môngl trâu cxuô luz jêx jos tưz luôv cxeik los sis mox nhex

Minh Huyền

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đăk N’Drung sir jul uô tar jêx jos yaz trâu shông 2023
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO