Chung sức, đồng lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII

Phan Tân thực hiện| 15/10/2020 08:05
Theo dõi Báo Đắk Nông trên

Sau một chặng đường 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, đến nay Đắk Nông đã cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức hầu hết các mục tiêu, định hướng lớn đã đề ra.

Nhân dịp Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Ngô Thanh Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã dành cho Báo Đắk Nông cuộc phỏng vấn về những kết quả đạt được và những định hướng lớn của tỉnh trong thời gian tới.

Đồng chí Ngô Thanh Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Ảnh: Hoàng Hoài

PV: Thưa đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, 5 năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, bên cạnh những thuận lợi, Đắk Nông cũng gặp không ít khó khăn. Đồng chí có thể khái quát những kết quả nổi bật mà tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020?

Đồng chí Ngô Thanh Danh: 5 năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, tỉnh Đắk Nông cũng gặp không ít khó khăn, thách thức đan xen. Đầu nhiệm kỳ thì thiên tai, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, giá cả một số cây trồng chủ lực của tỉnh xuống thấp, kéo dài. Cuối nhiệm kỳ, dịch bệnh Covid-19 rồi tiếp đến bạch hầu, gây tác động tiêu cực đến sự phát triển của tỉnh và đời sống của Nhân dân.

Tuy nhiên, được sự quan tâm, giúp đỡ kịp thời, hiệu quả của Trung ương, cùng với sự đoàn kết, quyết tâm cao, nỗ lực phấn đấu, sáng tạo và sự chung sức, đồng lòng của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, tỉnh Đắk Nông đã vượt qua những khó khăn, thách thức, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực, thực hiện được mục tiêu thoát ra khỏi tình trạng của một tỉnh nghèo, chưa phát triển đặt ra từ đầu nhiệm kỳ.

Một góc TP. Gia Nghĩa  hôm nay. Ảnh: Công Tính

Các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra cơ bản đã đạt được. Nổi bật là kinh tế-xã hội có bước phát triển đáng kể. Tăng trưởng kinh tế được duy trì ở mức bình quân chung của cả nước. Ngành công nghiệp khai khoáng có sự tăng trưởng khá. Quy mô và tiềm lực của nền kinh tế được nâng lên. Giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa, xã hội, y tế có bước phát triển. An sinh xã hội được quan tâm nhiều hơn và cơ bản được bảo đảm. Công tác xóa đói giảm nghèo được chú trọng.

Đến năm 2020, tỉ lệ hộ nghèo còn 7%; trong đó tỉ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ còn 26%, đưa tỉnh Đắk Nông thoát khỏi một tỉnh nghèo chưa phát triển. Đời sống của người dân tiếp tục được cải thiện. Quốc phòng, an ninh được củng cố, giữ vững. Quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế được mở rộng. Huy động được nguồn lực xã hội, sự tham gia của người dân trong phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng hệ thống chính trị.

Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Nhờ đó, sự lãnh đạo của Đảng tăng cường đến từng tổ chức đảng và từng đảng viên. Tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị từng bước được sắp xếp, kiện toàn tinh gọn, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. Đắk Nông quyết liệt trong việc xử lý những sai phạm của cán bộ, đảng viên, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Những kết quả đạt được đã tạo nền tảng quan trọng cho giai đoạn phát triển mới, đặt ra yêu cầu cao hơn, thúc đẩy quá trình phát triển của tỉnh nhanh hơn, xây dựng và phát triển tỉnh Đắk Nông hướng đến mục tiêu giàu đẹp, văn minh, nhân ái, nghĩa tình.

Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Ngô Thanh Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dẫn đầu đã đi kiểm tra thực địa việc giải quyết khiếu nại của người dân và thăm hỏi, động viên một số doanh nghiệp, hộ gia đình chính sách trên địa bàn huyện Đắk R’lấp. Ảnh: Ngô Đồng

PV: Thưa đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí có thể nói rõ hơn về chủ đề và những khâu đột phá Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025?

Đồng chí Ngô Thanh Danh: Trên cơ sở 3 trụ cột chính của Trung ương là thể chế, hạ tầng, nguồn lực và tổng kết thực tiễn tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đã đề ra và những đóng góp vào Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XII, Đảng bộ tỉnh Đắk Nông xác định chủ đề đại hội là: “Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy ý chí, khát vọng vươn lên của các dân tộc; khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế, đưa Đắk Nông phát triển nhanh, bền vững; giữ vững quốc phòng, an ninh; phấn đấu trở thành tỉnh trung bình khá vào năm 2025 và tỉnh phát triển khá vào năm 2030 của vùng Tây Nguyên”.

Để phấn đấu đạt các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025 và với tầm nhìn xa hơn, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Nông đề ra các nhiệm vụ, giải pháp lớn để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện và được đề cập cụ thể, toàn diện trong Dự thảo Báo cáo chính trị. Trong đó, xác định những nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá chiến lược. Cụ thể, những nhiệm vụ trọng tâm:

(1) Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao năng lực tổ chức thực hiện. Đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chủ động, quyết liệt, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá trên cơ sở nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc, chấp hành nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu. Tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực, lợi ích nhóm. Kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm sai phạm của cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên. Củng cố, nâng cao niềm tin, sự gắn bó của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa.

(2) Huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, phát triển đồng bộ các thành phần kinh tế, nhất là kinh tế tư nhân, xây dựng một số doanh nghiệp lớn giữ vai trò dẫn dắt, đầu tàu nhằm tập trung phát triển 3 trụ cột của nền kinh tế địa phương, gồm: (1) phát triển công nghiệp Alumin, luyện Nhôm và năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời), xây dựng Đắk Nông trở thành trung tâm công nghiệp Nhôm quốc gia; (2) phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, bền vững theo chuỗi giá trị; phát triển kinh tế rừng, trồng và chế biến dược liệu; tăng sức cạnh tranh, nâng cao giá trị gia tăng các sản phẩm nông nghiệp chủ lực; (3) phát triển du lịch trên nền tảng phát huy các lợi thế tự nhiên, các giá trị văn hóa - đặc trưng sinh thái bản địa, Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông.

(3) Tập trung rà soát, xây dựng quy hoạch có tầm nhìn chiến lược dài hạn; chủ động, tích cực triển khai các giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu; tổ chức thực hiện và quản lý tốt quy hoạch; nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên, nhất là đất đai, khoáng sản; thực hiện tốt công tác bảo vệ, phát triển rừng; quản lý đất đai gắn với quản lý dân cư; giải quyết tốt vấn đề di cư tự do.

(4) Đẩy mạnh thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tăng cường công tác dân tộc trong tình hình mới; bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc; xây dựng môi trường và đời sống văn hóa lành mạnh; nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân.

(5) Giữ vững ổn định chính trị - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia; chú trọng phát triển kinh tế - xã hội kết hợp với quốc phòng trên tuyến biên giới; tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa. Tập trung giải quyết các tranh chấp, khiếu kiện phức tạp liên quan đến đất đai.

Ba đột phá chiến lược do Đại hội XI Đảng bộ tỉnh xác định có ý nghĩa, giá trị lâu dài vẫn còn nguyên giá trị và sẽ được cụ thể hóa phù hợp với từng giai đoạn phát triển. Trong 5 năm tới, để phù hợp với điều kiện, yêu cầu mới cần tập trung 3 khâu đột phá như sau:

(1) Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, trước hết là đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao năng lực cạnh tranh, đổi mới thu hút đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp; huy động, quản lý và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển.

(2) Xây dựng kết cấu hạ tầng, trọng tâm là hạ tầng giao thông, ưu tiên đầu tư xây dựng, mở rộng hạ tầng giao thông trọng điểm nội tỉnh, kết nối các điểm du lịch và hạ tầng trung tâm đô thị. Thúc đẩy dự án Đường cao tốc Tây Nguyên - TP. Hồ Chí Minh (đoạn từ TP. Gia Nghĩa - TP. Hồ Chí Minh) sớm triển khai, hoàn thành đúng tiến độ; kiến nghị Trung ương sớm xây dựng đường sắt Đắk Nông - Chơn Thành (Bình Phước); mở rộng quốc lộ 28.

(3) Phát triển nguồn nhân lực, trọng tâm là đào tạo và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao trong hệ thống chính trị, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và nguồn nhân lực trong các ngành, lĩnh vực là trụ cột phát triển kinh tế của địa phương.

Phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh quyết tâm khắc phục khó khăn, hạn chế, tranh thủ thời cơ, phát huy tốt lợi thế, vượt qua thách thức, phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chung sức, đồng lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO