Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Tạp chí Cộng sản| 06/09/2016 09:37

Ngay từ khi mới thành lập Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã luôn quan tâm chăm lo đến công tác xây dựng Đảng. Người luôn suy nghĩ, lo lắng về những “căn bệnh” như quan liêu, hách dịch, lạm quyền, trù dập, ức hiếp quần chúng… và cho rằng những căn bệnh đó làm giảm đi sức mạnh và uy tín của Đảng. Do đó, Người luôn nhắc nhở, coi trọng việc xây dựng Đảng ta là đạo đức, là văn minh chính là để có đủ sức mạnh loại trừ được những “căn bệnh” yếu kém đó.

Văn kiện Đại hội XII của Đảng nhấn mạnh, “xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức”. Đây là một bước tiến mới về mặt nhận thức, là bước chuyển tiếp sang những nhiệm vụ khó khăn hơn.

Bước phát triển về chất này đặt ra hàng loạt những vấn đề đòi hỏi Đảng phải tiếp tục đổi mới, chỉnh đốn; phải có tầm cao trí tuệ; có phương thức lãnh đạo phù hợp với từng giai đoạn lịch sử; đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng phải có phẩm chất, năng lực, bản lĩnh chính trị đáp ứng yêu cầu cao của thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng…

Để làm tốt công tác xây dựng Đảng trong điều kiện mới, chúng ta cần thực hiện tốt những lời dạy của Người. Đảng ta đã có nhiều nghị quyết về công tác xây dựng Đảng, phát động các cuộc vận động nhằm xây dựng, chỉnh đốn Đảng, coi đó là một việc làm thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, như Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII “Về một số vấn đề cơ bản và cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay”, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay”, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

1. Đảng phải đổi mới phương thức lãnh đạo, không ngừng nâng cao năng lực trí tuệ và trình độ lý luận của Đảng. Có lý luận dẫn đường và có năng lực trí tuệ là yêu cầu đầu tiên của một Đảng cách mạng. Đó là một trong những điều kiện cần thiết để Đảng ta đề ra đường lối đúng đắn lãnh đạo nhân dân vượt qua mọi khó khăn, thử thách, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội.

Nhìn lại chặng đường sau 30 năm đổi mới, chúng ta càng thấy rõ, để hoàn thành nhiệm vụ đẩy nhanh, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội trong bối cảnh mới, đòi hỏi Đảng ta phải đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo tổng kết thực tiễn, nắm vững lý luận, tiếp thu tinh hoa trí tuệ của thời đại, nâng cao trình độ văn hóa, khoa học – kỹ thuật, trình độ trí tuệ, bản lĩnh chính trị…

Về mặt nguyên tắc, Đảng lãnh đạo bằng chủ trương, đường lối; Đảng chịu trách nhiệm trước nhân dân, trước lịch sử về tất cả những thành công cũng như thất bại của cách mạng. Từ khi có chính quyền thì toàn bộ hoạt động của Nhà nước và cả xã hội đều đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng. Thực tiễn cho thấy, nếu không giải quyết đúng đắn, khoa học các mối quan hệ đó thì Đảng sẽ dễ bao biện, làm thay Nhà nước và các đoàn thể, hậu quả tất yếu là Đảng không tập trung sức làm tốt chức năng lãnh đạo, vai trò đội tiền phong, là hạt nhân lãnh đạo chính trị.

2. Đảng phải xây dựng, bố trí đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đảng phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là những cán bộ, đảng viên ở các vị trí chủ chốt của hệ thống chính trị các cấp. Bên cạnh các yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ, đội ngũ này phải thực sự có phẩm chất đạo đức, có lối sống trong sáng, giản dị, gần gũi quần chúng, phải gương mẫu để quần chúng noi theo.

Là Đảng cầm quyền, Đảng đặc biệt coi trọng nhiệm vụ làm trong sạch đội ngũ cán bộ của Đảng. Một mặt, Đảng lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí những đảng viên có đủ phẩm chất, năng lực vào những cương vị quan trọng, đặc biệt là cán bộ chủ chốt trong hệ thống chính trị. Mặt khác, Đảng kiên quyết loại trừ những phần tử biến chất, những kẻ lợi dụng chức quyền, tha hóa về phẩm chất đạo đức… ra khỏi hàng ngũ của Đảng, nhằm củng cố niềm tin của Đảng với nhân dân.

Nếu Đảng không trong sạch thì nhân dân không tin Đảng, các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước không được nhân dân ủng hộ và nếu như bộ máy của Đảng không trong sạch sẽ là môi trường nuôi dưỡng và phát triển chủ nghĩa cá nhân, là nguồn gốc sinh ra chủ nghĩa cơ hội, cục bộ, mất đoàn kết…

3. Đảng thường xuyên thực hiện nghiêm các nguyên tắc sinh hoạt của Đảng, như nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình, đổi mới phong cách công tác… Một trong những giải pháp quan trọng trong công tác xây dựng Đảng hiện nay là mỗi cán bộ, đảng viên không ngừng nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc tự học tập, tu dưỡng, rèn luyện theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong cách gần dân, tin dân, nói đi đôi với làm, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng vừa hồng vừa chuyên, chống những “căn bệnh” mà Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều lần đề cập, đó là bệnh quan liêu, bệnh hẹp hòi, ích kỷ…

4. Đảng phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, kịp thời phát hiện những mâu thuẫn nảy sinh và tìm cách giải quyết các mâu thuẫn đó. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: Muốn chống bệnh quan liêu, bệnh bàn giấy; muốn biết các nghị quyết của Đảng có được thi hành không, thi hành có đúng không; muốn biết ai ra sức làm, ai làm qua chuyện, chỉ có một cách, là khéo kiểm soát.

Với quyết tâm và khí thế mới, chúng ta tin tưởng Đảng ta sẽ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nghị quyết về xây dựng Đảng, đặc biệt việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016, của Bộ Chính trị, Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện được những nội dung tư tưởng của Bác để không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, góp phần củng cố thêm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng Hồ Chí Minh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO