Cax phê môngr (FOT 48 COFFEE)

Mẫn Doanh| 30/12/2022 15:50

Sanv phâmv cax phê môngr (FOT 48 COFFEE) ntơưv HTX Nông nghiệp Tiến Thành, xar Cư Knia (Cư Jut) tâu cxiv tsang shông 2018. Đrul thangx nguên liêus yangx 100 ha, HTX tox tsungs hlôngr yaz cui trinhx tu ntông cax phê trơưs făngz an toanx sinh hocx, tâu huv tiêu tsuânv VietGAP shông 2020.

ADQuảng cáo
ADQuảng cáo
ADQuảng cáo

Thangx nguên liêus tâu saiz, sir zôngv chor tsêr phâmv hưr cơ sinh hocx haz qir hưr cơ muôz tâuv pâur, njêl haz iz cxa jâuz kos txir uô xưs li: jâuz kos đơưz, txir tâuz ntông, tsơưz,… Uô kangz sâu, cax phê tâu xair chor txir sar bu ntangz, nzuôr hur tsês hlo luz txir jaz sâuv tsangr saz bông yangr txix 50-70 cm, nôngz nhôngl jaz txix 15-20 nuz chia muôx zangv cax phê hur saz tưx nhiên txư kangz đax trưng. Nôngz cax phê tâu phênhz huv ntơưv yâus chuên jungs chia muôx ntâu hov. Cax phê muaz luôv ntơưv mair hiêns đaix, công nghês ntơưv Cộng hoà Liên bang Đức. Sanv phâmv ntiv nangz trơưs jai truênx, nangz ntơưr thân thiêns trâu môi trươngx. Sanv phâmv tâu chưngr nhâns OCOP 3 nuz kuz shông 2020. Zos uô jông ntơưv ntu xair nôngz cax phê txus ciz luôv, ntiv nangz mas sanv phâmv Cax phê môngr FOT 48 COFFEE ziv nuz ziv khangv đinhs tsât lươngs, mênhx mov sâuv thix trươngx. Nhis nuôr, đơn vix muôx 2 zangv sanv phâmv chia kruô xair zos Robusca ciz mộc haz Robusca siz shơư cênhz Arabica ciz mộc.

Mẫn Doanh

ADQuảng cáo
ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cax phê môngr (FOT 48 COFFEE)
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO