Bộ trưởng Nội vụ: Tập trung hoàn thiện dự thảo Nghị định và văn bản hướng dẫn về cải cách tiền lương

04/06/2024 18:48

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà giao Vụ Tiền lương tập trung hoàn thiện dự thảo Nghị định và văn bản hướng dẫn các nội dung cải cách tiền lương.

Bộ trưởng Nội vụ: Tập trung hoàn thiện dự thảo Nghị định và văn bản hướng dẫn về cải cách tiền lương- Ảnh 1.
Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu chỉ đạo, kết luận Hội nghị.

Bộ Nội vụ đã tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 5/2024 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 6/2024.

Kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà chỉ đạo người đứng đầu các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ tập trung hoàn thành dứt điểm các nhiệm vụ cấp có thẩm quyền giao bảo đảm chất lượng, hiệu quả; chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Bộ về tiến độ thực hiện nếu để chậm, muộn; cá thể hóa trách nhiệm đến từng cá nhân trong các đơn vị.

Đồng thời quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm Nghị quyết số 46-NQ/BCSĐ của Ban Cán sự đảng Bộ về chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính, nêu cao trách nhiệm trong thực thi công vụ; tập trung cao độ, nỗ lực hoàn thành tất cả nhiệm vụ trong tháng 6/2024, không né tránh, đùn đẩy, không để xảy ra tình trạng chuyển nhiệm vụ tồn đọng sang các tháng sau, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm.

Khẩn trương hoàn thiện dự thảo Tờ trình, Báo cáo Bộ Chính trị về các nội dung cải cách tiền lương

Trong đó, tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế chính sách ngành Nội vụ trong tháng 5/2024, gồm: phối hợp với Ủy ban Pháp luật của Quốc hội và các cơ quan liên quan trình Quốc hội khóa XV xem xét, thông qua dự thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 7; chủ động tham mưu xây dựng 04 hồ sơ, báo cáo đề nghị xây dựng luật theo kế hoạch đề ra; bám sát Văn phòng Chính phủ để trình Chính phủ ban hành 06 Nghị định; trình Bộ trưởng ban hành các Thông tư theo kế hoạch.

Bộ trưởng giao Vụ Tiền lương khẩn trương hoàn thiện dự thảo Tờ trình, Báo cáo Bộ Chính trị về các nội dung cải cách tiền lương, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội theo tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW, khóa XII; đồng thời tập trung hoàn thiện dự thảo Nghị định và văn bản hướng dẫn các nội dung cải cách tiền lương.

Sau khi có ý kiến của Bộ Chính trị, tham mưu, chuẩn bị các nội dung phục vụ họp báo về cải cách chính sách tiền lương và tổ chức các hội nghị góp ý kiến vào các dự thảo Nghị định, Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương mới bảo đảm đủ cơ sở pháp lý thực hiện chính sách tiền lương từ ngày 01/7/2024.

Bộ trưởng Nội vụ: Tập trung hoàn thiện dự thảo Nghị định và văn bản hướng dẫn về cải cách tiền lương- Ảnh 2.
Quang cảnh Hội nghị

Hoàn thiện, trình Chính phủ hồ sơ, tài liệu về sắp xếp đơn vị hành chính của 9 địa phương

Bộ trưởng Nội vụ cũng giao Vụ Chính quyền địa phương trong tuần đầu tháng 6 hoàn thiện trình Chính phủ hồ sơ, tài liệu liên quan đến Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 của 09 địa phương đã thẩm định.

Đồng thời tiếp tục đôn đốc các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 tập trung triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ theo phân công tại Quyết định số 31/QĐ-BCĐ của Ban Chỉ đạo và Thông báo số 81/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ; đôn đốc các địa phương còn lại khẩn trương hoàn thành Đề án gửi Bộ Nội vụ thẩm định và thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 theo tiến độ đề ra.

Cơ bản hoàn thành báo cáo để trình Ban Chỉ đạo về tình hình sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập của các bộ, ngành; chủ động phối hợp với các bộ, ngành triển khai phương án sắp xếp, tổ chức lại 140 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của bộ, ngành đảm bảo mục tiêu, tiến độ; nghiên cứu, đề xuất thành lập một số Tổ tư vấn độc lập của Thủ tướng Chính phủ để giúp việc trực tiếp cho Thủ tướng trong một số nội dung, lĩnh vực quan trọng.

Đồng thời, khẩn trương hoàn thiện Báo cáo kết quả phê duyệt vị trí việc làm cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của bộ, ngành, địa phương; tham mưu tổ chức Hội nghị của Ban Chỉ đạo để đánh giá và triển khai các nhiệm vụ cụ thể ngay sau khi kết thúc Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Theo xaydungchinhsach.chinhphu.vn
https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/bo-truong-noi-vu-tap-trung-hoan-thien-du-thao-nghi-dinh-va-van-ban-huong-dan-ve-cai-cach-tien-luong-119240604184502045.htm
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bộ trưởng Nội vụ: Tập trung hoàn thiện dự thảo Nghị định và văn bản hướng dẫn về cải cách tiền lương
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO