Ban hành kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh học và làm theo Bác

06/07/2011 15:10

Ban Bí thư Trung ương Ðảng vừa ban hành Kế hoạch số 03-KH/T.Ư, triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/T.Ư ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2015...

ADQuảng cáo

Ban Bí thư Trung ương Ðảng vừa banhành Kế hoạch số 03-KH/T.Ư, triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/T.Ư ngày14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấmgương đạo đức Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2015.

Nhiệm vụ thường xuyên của các tổchức đảng


Kế hoạch nêu rõ mục đích, yêu cầulà: Tiếp tục đẩy mạnh, đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ ChíMinh trở thành nhiệm vụ thường xuyên của các tổ chức đảng, làm cho toàn Ðảng,toàn dân, toàn quân nhận thức sâu sắc những giá trị to lớn của tư tưởng, đạođức và phong cách Hồ Chí Minh, tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tudưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cánhân, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các tệ nạntham nhũng, tiêu cực, xây dựng Ðảng trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiệnthắng lợi Nghị quyết Ðại hội XI của Ðảng.


Kết hợp việc học tập, nâng cao nhậnthức với nâng cao ý thức tự giác rèn luyện làm theo tư tưởng, tấm gương đạođức, phong cách Bác Hồ của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, ngườilao động.


Phát huy vai trò nêu gương của cánbộ, đảng viên, nhất là của cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở các cấp, các ngành, cácđịa phương, đơn vị, đồng thời thực hiện nghiêm Ðiều lệ và các quy định củaÐảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị và sự giámsát của tổ chức đảng, của nhân dân.

ADQuảng cáo


Lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, chặt chẽ,kết hợp việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ ChíMinh với công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, các cuộc vận động và các phong tràođang triển khai trong Ðảng và trong xã hội, với thực hiện nhiệm vụ chính trịcủa từng ngành, địa  phương, cơ quan, đơn vị, v.v.


Gắn với chương trình hành động thựchiện Nghị quyết Đại hội XI


Về nội dung các hoạt động triển khaiChỉ thị 03- CT/T.Ư của Bộ Chính trị, kế hoạch nêu rõ, tiếp tục tổ chức học tậptư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục xây dựng và thựchiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách HồChí Minh phù hợp với đặc điểm hoạt động của từng ngành, địa phương, cơ quan,đơn vị trong giai đoạn hiện nay.


Đồng thời, xác định rõ trách nhiệmgương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứngđầu các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị. Ðưa việc học tập vàlàm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành một nội dung sinh hoạt thườngxuyên của các tổ chức đảng, gắn với thực hiện tốt chương trình hành động thựchiện Nghị quyết Ðại hội XI của Ðảng, giải quyết những vấn đề tư tưởng, đạo đứcgây bức xúc trong ngành, địa phương, đơn vị.


Cùng với đó, tiếp tục xây dựng vàthực hiện chương trình giảng dạy và học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức, phongcách Hồ Chí Minh cho học sinh, sinh viên, cán bộ, đảng viên. Giáo dục đạo đức,lối sống cho thế hệ trẻ theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ ChíMinh.

Thực hiện tốt công tác kiểm tra địnhkỳ, sơ kết sáu tháng, tổng kết năm việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gươngđạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ðẩy mạnh tuyên truyền về việc học tập và làmtheo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với kỷ niệm cácngày lễ lớn,...

Q.S (Theo Chinhphu.vn)

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ban hành kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh học và làm theo Bác
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO