Ðăk Nông haz mux tiêu cxangz ndê tiêu chir an ninh, tsơx tưs

Quốc Sỹ| 01/12/2022 10:25

Công an xênhr Đăk Nông kror nhis ban hanhx Cêr hoaix uô Tsangz cxênhx cxangz ndê tsât lươngs, muôx kangz hâu uô tiêu chir an ninh, tsơx tưs (ANTT) hur cxiv tsang jêx jos yaz (NTM), ntu 2021 - 2025.

ADQuảng cáo

Cêr hoaix cuôs lưx lươngs công an cxuô cxênhx chênhr phangx tham mưu trâu cxênhx wiv, chinhr cuênx chor trôngx qơư zov chênhr hlôngr yaz nôix jung, hinhx thưc kruôz ntuôl, kruôz hu Pêx xinhv côngv pov vêv ANTT, pangz mangx cxiv tsang NTM.

Công an Đăk Nông krêz jas cao điêmv trânr ap nênhs cxuv txix 15/11/2022 txus 5/2/2023

Lưx lươngs công an tsuv mlôngl xur mông ntơưv cơ sơv chioa đâur tranh phangx, tangr muôx kangz hâu chor luâns điêus has tsi jông, cich đôngx ntơưv chor nênhs fêv; chênhr phangx tham mưu trâu chinhr cuênx cơ sơv tơư kra, uô, tox tsongs zaiv cêr tu nro chor mâu thuânr, siz tsênhz, cov.

ADQuảng cáo

Lưx lươngs công an txuôl nzir cxangz ndê tsât lươngs, muôx kangz hâu hâux lưv cxiv tsang Phong tsox Tangs pêx xinhv por vêv an ninh Têz qơưs nhoz ntơưv thangx tsangv jêx jos. Công an cơ sơv cxangz ndê tsât lươngs, muôx kangz hâu hâux lưv cxiv tsang, krêz đangr chor mô hinhx, điênv hinhx tiên tiênr lus por vêv ANTT; cxiv tsang chor mô hinhx por vêv ANTQ trơưs făngz “tưx phangx, tưx cangr, tưx por vêv, tưx hoax jaiv" tangv siv ntơưv cơ sơv.

Mux tiêu ntơưv Tsangz cxênhx môngl txus tangs shông 2025 muôx 99% chor xar lo tiêu chir lus cuôr phongx haz an ninh hur cxiv tsang NTM, ntu 2021-2025; tsơưs hlo 60% đơn vix cxênhx hênhx lo tiêu chir lus hêx thôngr tsinhz chai - ANTT - hanhx chinhr hur cxiv tsang NTM.

 Quốc Sỹ

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ðăk Nông haz mux tiêu cxangz ndê tiêu chir an ninh, tsơx tưs
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO