Ai có trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích cấp tỉnh?

17/05/2024 10:29

Bà Trần Thị Mai Hoa (Bình Định) hỏi, việc lập hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng di tích cấp tỉnh là trách nhiệm của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hay là trách nhiệm của UBND cấp huyện?

ADQuảng cáo

Về vấn đề này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả lời như sau:

Liên quan đến vấn đề lập hồ sơ xếp hạng di tích cấp tỉnh, Luật Di sản văn hóa quy định cụ thể như sau:

Về tiêu chí xếp hạng di tích cấp tỉnh, tại Khoản 10 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa năm 2009 quy định:

"1. Di tích cấp tỉnh là di tích có giá trị tiêu biểu của địa phương, bao gồm:

a) Công trình xây dựng, địa điểm ghi dấu sự kiện, mốc lịch sử quan trọng của địa phương hoặc gắn với nhân vật có ảnh hưởng tích cực đến sự phát triển của địa phương trong các thời kỳ lịch sử;

b) Công trình kiến trúc, nghệ thuật, quần thể kiến trúc, tổng thể kiến trúc đô thị và địa điểm cư trú có giá trị trong phạm vi địa phương;

c) Địa điểm khảo cổ có giá trị trong phạm vi địa phương;

d) Cảnh quan thiên nhiên hoặc địa điểm có sự kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên với công trình kiến trúc, nghệ thuật có giá trị trong phạm vi địa phương".

ADQuảng cáo
ADQuảng cáo

Về thẩm quyền, thủ tục, hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích cấp tỉnh được thực hiện như sau:

Khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa năm 2009 quy định: "Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định xếp hạng di tích cấp tỉnh, cấp bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh".

Khoản 1 Điều 13 Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa quy định: "1. Căn cứ quy định xếp hạng di tích tại các Khoản 10, 11 và 12 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm lập hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét xếp hạng, đề nghị xếp hạng di tích theo thẩm quyền".

Hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 09/2011/TT-BVHTTDL ngày 14/7/2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về nội dung hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh và Thông tư số 18/2022/TT-BVHTTDL ngày 28/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2011/TT-BVHTTDL.

Tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc được giao quản lý di tích có Đơn đề nghị xếp hạng di tích gửi Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch để đề nghị cơ quan nhà nước xem xét xếp hạng di tích cấp tỉnh/thành phố theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 09/2011/TT-BVHTTDL (có mẫu đơn (Mẫu số 1) ban hành kèm theo Thông tư số 09/2011/TT-BVHTTDL).

Như vậy, trường hợp di tích có đủ tiêu chí quy định tại Khoản 10 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa năm 2009, trên cơ sở đề nghị của tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc được giao quản lý, sử dụng di tích, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (hoặc Sở Văn hóa và Thể thao) chịu trách nhiệm lập hồ sơ khoa học để trình Chủ tịch UBND tỉnh/thành phố xem xét, quyết định xếp hạng di tích cấp tỉnh/thành phố theo thẩm quyền.

Chinhphu.vn


ADQuảng cáo
ADQuảng cáo
Theo xaydungchinhsach.chinhphu.vn
https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/ai-co-trach-nhiem-lap-ho-so-de-nghi-xep-hang-di-tich-cap-tinh-102240513153130817.htm
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ai có trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích cấp tỉnh?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO