Tăng cường dạy tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số

Giáo dục - Đào tạo - Ngày đăng : 09:12, 19/10/2016

Ngày 14/10, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 1799/KH-UBND về triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2025” trên địa bàn tỉnh.

Theo kế hoạch, đến năm 2020, có ít nhất 20% trẻ em dân tộc thiểu số (DTTS) trong độ tuổi nhà trẻ và 80% trẻ em DTTS trong độ tuổi mẫu giáo, trong đó 100% trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non được tập trung tăng cường tiếng Việt phù hợp theo độ tuổi.

Đến năm 2025, có ít nhất 30% trẻ em DTTS trong độ tuổi nhà trẻ và 90% trẻ em DTTS trong độ tuổi mẫu giáo. Trong đó 100% trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non được tập trung tăng cường tiếng Việt phù hợp theo độ tuổi. Hằng năm, 100% học sinh tiểu học người DTTS được tập trung tăng cường tiếng Việt.

UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan, UBND các huyện, thị xã tổ chức triển khai, hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện kế hoạch.

Bảo Ngọc