Nội dung câu hỏi kỳ 6 cuộc thi tìm hiểu nghị quyết của Đảng

Nghị quyết và cuộc sống - Ngày đăng : 14:52, 31/08/2021

Kỳ 6 cuộc thi trắc nghiệm trên Internet tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bắt đầu từ 10h00’ ngày 1/9/2021 và kết thúc vào 15h00’ ngày 15/9/2021.

NỘI DUNG CÂU HỎI KỲ 6:

Câu 1. Hãy cho biết một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XIII về công tác Quốc phòng - An ninh?

A- Kiên quyết bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, biển, đảo, vùng trời; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

B- Kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, biển, đảo, vùng trời; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

C- Kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, biển, đảo, vùng trời; bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

***

Câu 2. Nhiệm vụ trọng tâm nêu trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về công tác phòng chống dịch Covid-19, phát triển kinh tế - xã hội?

A- Tập trung kiểm soát đại dịch Covid-19, tiêm chủng đại trà vắcxin Covid-19; phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế.

B- Hoàn thiện hệ thống pháp luật… khắc phục những điểm nghẽn cản trở sự phát triển của đất nước.

C- Cả hai đáp án trên.

***

Câu 3. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nêu mấy đột phá chiến lược?

A- Nêu 3 đột phá chiến lược: (1) Từng bước hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển… (2) Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao… (3) Xây dựng kết cấu hạ tầng hiện đại cả về kinh tế và xã hội.

B- Nêu 3 đột phá chiến lược: (1) Hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển… (2) Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao… (3) Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại cả về kinh tế và xã hội.

C- Nêu 3 đột phá chiến lược: (1) Hoàn thiện thể chế phát triển đất nước… (2) Phát triển nguồn nhân lực, ưu tiên nguồn nhân lực chất lượng cao… (3) Xây dựng kết cấu cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại cả về kinh tế và xã hội.

***

Câu 4. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng có đồng ý hay không đồng ý sửa đổi Điều lệ Đảng?

A- Đồng ý không sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng hiện hành.

B- Đồng ý sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng hiện hành.

C- Cần tiếp tục nghiên cứu để sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng hiện hành.

***

Câu 5. Hãy cho biết kết quả bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII?

A- Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gồm 200 đồng chí, trong đó có 180 đồng chí Ủy viên Trung ương chính thức, 20 đồng chí Ủy viên Trung ương dự khuyết.

B- Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, tái cử giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

C- Cả hai đáp án trên.

***

Câu 6. Giải pháp đột phá của công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII được nêu trong Báo cáo về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng, là gì?

A- (1) Tiếp tục hoàn thiện thể chế về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nhất là công tác tổ chức cán bộ. (2) Phát huy dân chủ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương… (3) Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãnh phí, tiêu cực, quan liêu...

B- (1) Tiếp tục hoàn thiện thể chế về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nhất là công tác tổ chức cán bộ. (2) Phát huy dân chủ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương… (3) Kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãnh phí, tiêu cực, quan liêu...

C- (1) Tiếp tục hoàn thiện cơ chế về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nhất là công tác tổ chức cán bộ. (2) Phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương… (3) Kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãnh phí, tiêu cực, quan liêu...

***

Câu 7. Theo bạn, kỳ thi này có bao nhiêu lượt người tham gia dự thi?

Nguồn Ban tổ chức cuộc thi