Các tác phẩm tham gia Giải báo chí toàn quốc về Xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VI - năm 2021

Xây dựng Đảng - Ngày đăng : 16:40, 15/10/2021

Danh sách tác phẩm tham gia Giải Búa liềm vàng lần thứ VI - năm 2021 của các tác giả thuộc đơn vị: Báo Đắk Nông, Công an tỉnh và Hội VHNT tỉnh.

CÁC TÁC PHẨM DỰ THI CỦA BÁO ĐẮK NÔNG

I. THỂ LOẠI BÁO IN

“LÁ CHẮN” VỮNG CHẮC NƠI BIÊN CƯƠNG (3 KỲ)

Tác giả: Phan Văn Tân

Link bài viết:

http://baodaknong.org.vn/quoc-phong-an-ninh/la-chan-vung-chac-noi-bien-cuong-89404.html

http://baodaknong.org.vn/quoc-phong-an-ninh/la-chan-vung-chac-noi-bien-cuong-ky-2-giup-dong-bao-hieu-ro-co-vit-89423.html

http://baodaknong.org.vn/quoc-phong-an-ninh/la-chan-vung-chac-noi-bien-cuong-ky-3-them-dong-luc-hoan-thanh-tot-nhiem-vu-89448.html

***

XÂY DỰNG CHUỖI GIÁ TRỊ CHO NÔNG SẢN ĐẮK NÔNG (3 KỲ)

Tác giả: Phan Thanh Nga

Link bài viết:

http://baodaknong.org.vn/kinh-te/xay-dung-chuoi-gia-tri-cho-nong-san-dak-nong-89408.html

http://baodaknong.org.vn/kinh-te/xay-dung-chuoi-gia-tri-cho-nong-san-dak-nong-ky-2-nhung-yeu-to-tac-dong-89429.html

http://baodaknong.org.vn/kinh-te/xay-dung-chuoi-gia-tri-cho-nong-san-dak-nong-ky-3-nhung-van-de-dat-ra-89452.html

***

XÂY DỰNG “PHÁO ĐÀI” PHÒNG, CHỐNG DỊCH (4 KỲ)

Tác giả: Ngô Thị Hồng Duyên

Link bài viết:

http://baodaknong.org.vn/xa-hoi/xay-dung-phao-dai-phong-chong-dich-89125.html

http://baodaknong.org.vn/y-te-suc-khoe/xay-dung-phao-dai-phong-chong-dich-ky-2-dich-den-nha-moi-nha-cung-chong-89151.html

http://baodaknong.org.vn/y-te-suc-khoe/xay-dung-phao-dai-phong-chong-dich-ky-3-gia-nghia-no-luc-hien-thuc-hoa-vung-xanh-89172.html

http://baodaknong.org.vn/y-te-suc-khoe/xay-dung-phao-dai-phong-chong-dich-ky-cuoi-phao-dai-vung-de-phong-chong-dich-hieu-qua-89206.html

***

GÁC LẠI NIỀM RIÊNG, ĐẢNG VIÊN ĐI TRƯỚC

Tác giả: Hoàng Thị Hoài

Link bài viết:

http://baodaknong.org.vn/hoc-va-lam-theo-bac-ho/gac-lai-niem-rieng-dang-vien-di-truoc-89233.html

***

ĐẢNG SẼ ĐƯA ĐẤT NƯỚC  PHÁT TRIỂN HƠN TRONG GIAI ĐOẠN MỚI, VỚI TÂM THẾ MỚI

Tác giả: Nguyễn Thị Hiền

Link bài viết:

http://baodaknong.org.vn/nghi-quyet-va-cuoc-song/dang-se-dua-dat-nuoc-phat-trien-hon-trong-giai-doan-moi-voi-tam-the-moi-84375.html

***

ĐỂ NGÀNH CHĂN NUÔI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (3 KỲ)

Tác giả: Trần Thị Thoan

Link bài viết:

http://baodaknong.org.vn/kinh-te/de-nganh-chan-nuoi-phat-trien-ben-vung-88559.html

http://baodaknong.org.vn/kinh-te/de-nganh-chan-nuoi-phat-trien-ben-vung-ky-2-tim-huong-di-ben-vung-88582.html

http://baodaknong.org.vn/kinh-te/de-nganh-chan-nuoi-phat-trien-ben-vung-ky-3-nang-cao-hieu-qua-cong-tac-quan-ly-88614.html

***

NỮ THỦ LĨNH ĐOÀN NHIỆT HUYẾT VỚI PHONG TRÀO THANH NIÊN

Tác giả: Đặng Thị Thu Hiền

Link bài viết:

http://baodaknong.org.vn/xa-hoi/nu-thu-linh-doan-nhiet-huyet-voi-phong-trao-thanh-nien-85273.html

***

BÀI TOÁN VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG HẬU COVID-19 (3 KỲ)

Tác giả: Dương Quốc Phong

Link bài viết:

http://baodaknong.org.vn/xa-hoi/bai-toan-viec-lam-cho-lao-dong-hau-covid-19-89361.html

http://baodaknong.org.vn/xa-hoi/bai-toan-viec-lam-cho-lao-dong-hau-covid-19-ky-2-suc-ep-giai-quyet-viec-lam-tai-cho-89384.html

http://baodaknong.org.vn/xa-hoi/bai-toan-viec-lam-cho-lao-dong-hau-covid-19-ky-3-can-nhung-giai-phap-dai-hoi-89409.html

***

II. THỂ LOẠI BÁO ĐIỆN TỬ

TRUNG TÂM CÔNG NGHIỆP NHÔM ĐẮK NÔNG ĐANG ĐỊNH HÌNH

Tác giả: Lê Thị Dung

Link bài viết:

http://baodaknong.org.vn/kinh-te/trung-tam-cong-nghiep-nhom-o-dak-nong-dang-dinh-hinh-88947.html

***

HỆ LỤY DAI DẲNG TỪ CÁC DỰ ÁN NÔNG LÂM NGHIỆP (4 KỲ)

Tác giả: Lê Đình Phước

Link bài viết:

http://baodaknong.org.vn/phap-luat/he-luy-dai-dang-tu-cac-du-an-nong-lam-nghiep-89087.html

http://baodaknong.org.vn/phap-luat/he-luy-dai-dang-tu-cac-du-an-nong-lam-nghiep-ky-2-bat-on-vi-nhung-tranh-chap-phuc-tap-89139.html

http://baodaknong.org.vn/phap-luat/he-luy-dai-dang-tu-cac-du-an-nong-lam-nghiep-ky-3-giao-de-kho-doi-89140.html

http://baodaknong.org.vn/phap-luat/he-luy-dai-dang-tu-cac-du-an-nong-lam-nghiep-ky-cuoi-can-them-su-quyet-liet-89141.html

***

ĐẮK NÔNG VÀ MỤC TIÊU TRUNG BÌNH KHÁ TÂY NGUYÊN

Tác giả: Trương Thị Thùy Dương

Link bài viết:

http://baodaknong.org.vn/kinh-te/dak-nong-va-muc-tieu-trung-binh-kha-tay-nguyen-89466.html

http://baodaknong.org.vn/kinh-te/dak-nong-va-muc-tieu-trung-binh-kha-tay-nguyen-ky-2-nhan-dien-loi-the-va-thach-thuc-89475.html

http://baodaknong.org.vn/kinh-te/dak-nong-va-muc-tieu-trung-binh-kha-tay-nguyen-ky-3-khat-vong-dak-nong-89481.html

***

TRANH CHẤP ĐẤT TẠI CÔNG TY NAM NUNG- NHẬN DIỆN VÀ GIẢI QUYẾT (4 KỲ)

Tác giả: Nguyễn Thị Lương

Link bài viết:

http://baodaknong.org.vn/phap-luat/tranh-chap-dat-tai-cong-ty-nam-nung-nhan-dien-va-giai-quyet-88941.html

http://baodaknong.org.vn/phap-luat/tranh-chap-dat-tai-cong-ty-nam-nung-nhan-dien-va-giai-quyet-ky-2-nhung-ke-duc-nuoc-beo-co-88968.html

http://baodaknong.org.vn/phap-luat/tranh-chap-dat-tai-cong-ty-nam-nung-nhan-dien-va-giai-quyet-ky-3-co-so-de-giai-quyet-can-co-van-de-88983.html

http://baodaknong.org.vn/phap-luat/tranh-chap-dat-tai-cong-ty-nam-nung-nhan-dien-va-giai-quyet-ky-4-khuc-vi-thanh-89095.html

***

III. THỂ LOẠI BÁO ẢNH

ĐẬM ĐÀ VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ PHÍA BẮC ĐẮK NÔNG (4 KỲ)

Tác giả: Sùng A Trư

Link bài viết:

http://baoanh.baodaknong.org.vn/van-hoa-xa-hoi/dam-da-van-hoa-truyen-thong-cac-dan-toc-thieu-so-phia-bac-o-dak-nong-9433.html

https://baoanh.baodaknong.org.vn/van-hoa-xa-hoi/dam-da-van-hoa-truyen-thong-cac-dtts-phia-bac-o-dak-nong-9444.html

https://baoanh.baodaknong.org.vn/van-hoa-xa-hoi/dam-da-van-hoa-truyen-thong-cac-dtts-phia-bac-o-dak-nong-9456.html

https://baoanh.baodaknong.org.vn/van-hoa-xa-hoi/dam-da-van-hoa-truyen-thong-cac-dtts-phia-bac-o-dak-nong-9470.html

***

NAM XUÂN CHÚ TRỌNG PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN DÂN TỘC THIỂU SỐ

Tác giả: Y Krăk Knul

Link bài viết:

https://baoanh.baodaknong.org.vn/tin-tuc-su-kien/nam-xuan-chu-trong-phat-trien-dang-vien-dan-toc-thieu-so-9549.html

***

HIỆU QUẢ TỪ MÔ HÌNH “5 ĐẢNG VIÊN GIÚP ĐỠ MỘT NGƯỜI NGHÈO" Ở TRƯỜNG XUÂN

Tác giả: Lê Văn Tuấn

Link bài viết:

https://baoanh.baodaknong.org.vn/tin-tuc-su-kien/hieu-qua-tu-mo-hinh-5-dang-vien-giup-do-mot-ho-ngheo-o-truong-xuan-9118.html

***

ĐẢNG QUAN TÂM HỖ TRỢ ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG MỚI (4 KỲ)

Tác giả: Hồ Thị Mai

Link bài viết:

https://baoanh.baodaknong.org.vn/tin-tuc-su-kien/dang-quan-tam-ho-tro-dong-bao-dan-toc-thieu-so-xay-dung-doi-song-moi-9493.html

https://baoanh.baodaknong.org.vn/tin-tuc-su-kien/dang-quan-tam-ho-tro-dong-bao-dan-toc-thieu-so-xay-dung-doi-song-moi-9506.html

https://baoanh.baodaknong.org.vn/tin-tuc-su-kien/dang-quan-tam-ho-tro-dong-bao-dan-toc-thieu-so-xay-dung-doi-song-moi-9520.html

https://baoanh.baodaknong.org.vn/tin-tuc-su-kien/dang-quan-tam-ho-tro-dong-bao-dan-toc-thieu-so-xay-dung-doi-song-moi-ky-cuoi-doi-song-dong-bao-cac-dan-toc-thieu-so-ngay-cang-nang-cao-9537.html

***

IV. THỂ LOẠI TRUYỀN HÌNH

TÌNH NGƯỜI 2020

Tác giả: Cao Văn Biên

Link bài viết:

http://video.baodaknong.org.vn/videos/tinh-nguoi-2020-8992.html

***

CÁC TÁC PHẨM DỰ THI CỦA CÔNG AN TỈNH

1. ẤM ÁP TÌNH QUÂN DÂN NHỮNG NGÀY CUỐI NĂM

Tác giả: Hoàng Thượng

Link bài viết:

http://congan.daknong.gov.vn/?Tab=1&ID=2700&Url=Am-ap-tinh-quan-dan-nhung-ngay-cuoi-nam.cadn

Tải về tại đây.

***

2. HÌNH SỰ VÙNG BIÊN – “CƠN ÁC MỘNG” CỦA TỘI PHẠM

Tác giả: Thế Hùng - Hồng Long

Link bài viết:

https://phapluatquanly.vietnamhoinhap.vn/z/hinh-su-vung-bien-con-ac-mong-cua-toi-pham---n-33041?zarsrc=1303&utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo

Tải về tại đây.

***

3. CÔNG AN ĐẮK NÔNG LUÔN XỨNG ĐÁNG VỚI NIỀM TIN YÊU CỦA ĐẢNG VÀ NHÂN DÂN

Tác giả: Nay Gia Phú

Link bài viết:

http://cadn.com.vn/news/105_248304_cong-an-dak-nong-luon-xung-dang-voi-niem-tin-yeu-cua-dang-va-nhan-dan.aspx

Tải về tại đây.

***

4. LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT KINH TẾ CÔNG AN ĐẮK NÔNG NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG VẺ VANG

Tác giả: Nguyễn Tường Vũ

Link bài viết:

http://cadn.com.vn/news/105_247748_luc-luong-canh-sat-kinh-te-cong-an-dak-nong-nhung-.aspx?zarsrc=30&utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo

Tải về tại đây.

***

5. BÌNH YÊN NGÀY HỘI NON SÔNG Ở ĐẮK NÔNG

Tác giả: Hồng Long

Link bài viết:

http://www.congan.daknong.gov.vn/?Tab=1&ID=2952&Url=Binh-yen-ngay-hoi-non-song-o-Dak-Nong.cadn

Tải về tại đây.

***

CÁC BÀI DỰ THI CỦA HỘI VHNT

1. TÂM TÌNH NGƯỜI ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN

Tải về tại đây.

http://www.baodaknong.org.vn/database/FiledinhkemFolder/9. TAM TINH NGUOI DAI BIEU NHAN DAN.pdf

***

2. TẾT ĐỘC LẬP VỀ TRÊN BẢN MÔNG

Tải về tại đây.

http://www.baodaknong.org.vn/database/FiledinhkemFolder/10. TET DOC LAP VE TREN BAN MONG.pdf

***

3. CẢNH BÁO VỚI ÂM MƯU THỦ ĐOẠN PHÁ HOẠI BẦU CỬ

Tải về tại đây.

http://www.baodaknong.org.vn/database/FiledinhkemFolder/11. CANH BAO VOI AM MUU THU DOAN PHA HOAI BAU CU.pdf

***

4. THẦM LẶNG MỘT TẤM LÒNG NHÂN ÁI

Tải về tại đây.

http://www.baodaknong.org.vn/database/FiledinhkemFolder/12. THAM LANG MOT TAM LONG NHAN AI.pdf

***

5. MỘT TẤM LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN NAM RẠ

Tải về tại đây.

http://www.baodaknong.org.vn/database/FiledinhkemFolder/13. MOT TAM LONG CUA NGUOI DAN NAM RA.pdf

***

6. CHÍ NGUYỆN CỦA NHÂN DÂN

Tải về tại đây.

http://www.baodaknong.org.vn/database/FiledinhkemFolder/14. CHI NGUYEN CUA NHAN DAN.pdf

***

7. NỮ CẢNH SÁT HẾT LÒNG VÌ NHÂN DÂN

Tải về tại đây.

http://www.baodaknong.org.vn/database/FiledinhkemFolder/16. NU CANH SAT HET LONG VI NHAN DAN.pdf

***

8. LỰC LƯỢNG VŨ TRANG ĐẮK SONG – VỮNG MÃI NIỀM TIN

Tải về tại đây.

http://www.baodaknong.org.vn/database/FiledinhkemFolder/17. LLVT DAK SONG - VUNG MAI NIEM TIN.pdf

***

9. MÔ HÌNH 5 ĐẢNG VIÊN GIÚP MỘT HỘ DÂN THOÁT NGHÈO

Tải về tại đây.

http://www.baodaknong.org.vn/database/FiledinhkemFolder/18. .MO HINH 5 ĐANG VIEN GIUP MOT HO DAN THOAT NGHEO.pdf

***

10. MÀU ÁO YÊU THƯƠNG

Tải về tại đây.

http://www.baodaknong.org.vn/database/FiledinhkemFolder/19. MAU AO YEU THUONG.pdf

***

11. VÀNH ĐAI XANH CHỐNG DỊCH

Tải về tại đây.

http://www.baodaknong.org.vn/database/FiledinhkemFolder/20. VANH DAI XANH CHONG DICH.pdf

***

12. ĐẮK SONG : KẾT QUẢ SAU 5 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05 CT/TW NGÀY 15/5/2016 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ "ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH”

Xem tại đây.

https://fb.watch/8HEPVP8K-N/

***

13. ẢNH BÁO CHÍ: NIỀM VUI NƠI TUYẾN ĐẦU

Tác giả: Hoàng Nam

14. ẢNH BÁO CHÍ: TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19

Tác giả: Minh Phương

15. ẢNH BÁO CHÍ: CÁC CHUYẾN XE ĐƯA ĐỒNG BÀO VỀ ĐẮK NÔNG

Tác giả: Thanh Hải